Määrärahojen siirto ja ylitysoikeus, vuoden 2022 talousarvio, käyttämättä jääneet määrärahat vuodelta 2021, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2022-000344
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 17 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi toimialan esityksen 13.1.2022 kaupunginhallitukselle, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala voisi ylittää vuoden 2022 talousarviokohdalle (80 504) osoitetun irtaimen omaisuuden määrärahan yhteensä 2 332 450 euroa ja Stoan lähiörahastohankkeen määrärahan jäljellä olevan osuuden verran yhteensä 357 000 euroa.

Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esitti kaupunginhallitukselle, että toimialalle osoitetusta 1 080 000 euron käyttötalouden lisämäärärahasta kaupungin palvelujen digitaaliseen uudistamiseen ja koronaepidemiasta palautumiseksi siirretään vuodelle 2022 käytettäväksi 872 936 euroa, koska hankkeiden toteutus jatkuu vuonna 2022.

Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esitti kaupunginhallitukselle, että toimialalle osoitetusta 782 280 euron käyttötalouden erillismäärärahasta nuorten kesäsetelin käytön laajentamiseen ja nuorten työllistämiseen siirretään vuodelle 2022 käytettäväksi koronan takia siirtyneiden tapahtumien osalta 18 000 euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Investointihankkeet

Vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, mikäli toimialalla on loppuvuoteen ajoittuvia investointihankkeita, joiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2021 talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, toimiala voi tehdä määrärahan ylitysesityksen vuodelle 2022. Perusteena on vastaavansuuruinen määrärahasäästö vuonna 2021.

Vuoden 2021 käyttämättä jääneiden investointimäärärahojen perusteella tehdyt esitykset vuoden 2022 talousarvion ylittämisestä on toimitettu kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle määräaikaan 14.1.2022 mennessä.

Irtaimen omaisuuden hankintoihin oli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla vuonna 2021 käytettävissä 7 582 000 euron määräraha, johon sisältyi 1 182 000 euron ylitysoikeus.

Irtaimen omaisuuden määrärahasta arvioidaan vuodelta 2021 jäävän käyttämättä yhteensä 2 332 450 euroa, joka tulisi myöntää vuoden 2022 talousarvioon.

Kulttuuripalvelukokonaisuuden osalta investointien ylitysesitys on yhteensä 761 000 euroa. Kaupunginmuseon (298 924 euroa) ylitysesitys koostuu myöhentyneistä hankkeista, mm. Ratikkamuseon uudistamisesta ja uuden kaupunginmuseon sekä kokoelmakeskuksen korvaavan tilan hankinnoista. Kaupunginorkesterin soitinten ja tuolien hankinnat viivästyivät (228 000 euroa). Helsingin taidemuseolta jäi käyttämättä aikataulullisista syistä Tennispalatsin varustamisen ja julkisen taiteen määrärahoja (91 096 euroa). Lisäksi kulttuurikeskuksissa oli yksittäisiä myöhentyneitä hankintoja, yhteensä 142 979 euroa.

Nuorisopalvelukokonaisuuden osalta investointien ylitysesitys on 339 000 euroa. Se koostuu myöhentyneistä hankkeista, mm. Kulttuurilabra, nuorisokahvila Roihuvuoressa (49 105 euroa), Bryggan tila (30 701 euroa), Pakilan Allianssi (75 000 euroa) ja yksittäisistä pienemmistä myöhentyneistä hankinnoista, yhteensä 184 194 euroa.

Kirjastopalvelukokonaisuuden osalta investointien ylitysesitys on 377 450 euroa. Se koostuu Pasilan, Jätkäsaaren ja Pukinmäen palvelualueuudistuksiin liittyvistä laite- ja kalustotilausten viivästymisestä (yht. 119 394 euroa), Viikin perusparannushankkeeseen liittyvien ulko-opasteiden lupien viivästymisestä (34 748 euroa) sekä muista pienemmistä aluekirjastojen (74 937 euroa) ja Oodin (148 371 euroa) yksittäisistä myöhentyneistä hankinnoista.

Toimialan hallinnon osalta ylitysesitys on 855 000 euroa. Se muodostuu seuraavien hankkeiden siirtymisestä ensi vuodelle: turvallisuuteen liittyvät hankinnat 30 000 euroa, kokoelmanhallintajärjestelmä 50 000 euroa, pelitoiminnan laitteet 120 000 euroa, palautusautomaatit 120 000 euroa, robotiikka 40 000 euroa, Oodin laitteet 35 000 euroa, ovenpielinäytöt 30 000 euroa, AV-laitteet 30 000 euroa ja digiohjelman eri kokonaisuudet 400 000 euroa. Hankkeiden siirtymisten syynä ovat laitteiden saatavuusongelmat ja koronan aiheuttamat aikatauluhaasteet.

Lähiörahastosta rahoitettavien hankkeiden osalta ylitysesitys koostuu Stoan aukion kehittämishankkeen käyttämättä jääneistä määrärahoista 357 000 euroa. Laskuttamattomia urakkaeriä siirtyy edelleen vuodelle 2022.

Kaupunginhallituksen käyttövarat

Kaupunginhallitus päätti 22.3.2021 kokouksessaan myöntää Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 1 080 000 euron erillismäärärahan talousarvion kohdasta (1 30 01) kaupunginhallituksen käyttövarat, kaupungin palvelujen digitaaliseen uudistamiseen ja koronaepidemiasta palautumiseksi vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin seuraavasti:

Ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen, liikkeelle lähtöön ja kulttuuriin -hanke (10402010740401). Hanke on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan, Palvelukeskus Helsingin ja Sosiaali- ja terveystoimialan yhteinen. Hankkeen kokonaissumma on 780 000 euroa.

Määrärahasiirtoa 673 441 euroa vuodelle 2022 haetaan mm. liikkumisen palvelutarjottimen toteuttamiseen ja viestimiseen sekä palvelutuotannon ja koulutuksen lisäämiseen. Muuten tehdyn selvityksen tulokset eivät jalkaudu.

Datapohja houkuttelevan kaupunkitilan rakentamiseksi ja opastamisen ratkaisut -hanke (10402010740402). Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osuus 300 000 euroa. Hanke on yhteinen Kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Määrärahasiirtoa 199 495 euroa vuodelle 2022 haetaan, koska aineistojen, analyysien ja visualisointien täydennys, mallin pilotointi nuorisopalveluiden yksiköiden kanssa ja mallin dokumentointi, ohjeistus ja viestintä on aikataulutettu vuodelle 2022. Muuten toimintamallia ei saada lopulliseen muotoonsa ja käyttöön koko nuorisopalveluissa.

Kaupunginhallitus päätti 29.3.2021 kokouksessaan myöntää Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 782 280 euron erillismäärärahan talousarvion kohdasta (1 30 01) kaupunginhallituksen käyttövarat, josta 722 280 euroa nuorten kesäsetelin käytön laajentamiseen ja 60 000 euroa nuorten työllistämiseen Job’d-toimintamallin avulla. Määrärahasiirtoa haetaan työllistämiseen Job’d toimintamalli hankkeelle (104020107602) koronan takia siirtyneiden tapahtumien osalta 18 000 euroa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätietojen antaja

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg@hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi