Lainan myöntäminen, päiväkodit ja pienryhmäkodit, Helsingin kaupungin asunnot Oy

HEL 2022-000503
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 214 §

Lainojen myöntäminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarviokohdan 9 01 01, antolainat asuntotuotantoon, varoista lainoja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hakemuksen mukaisille hankkeille seuraavasti:

KOHDE
LAINA-AIKA
LAINA EUROA
Malmin lastenkoti,
 Louhikkotie 2
16 vuotta
778 000
Ryhmäkoti, muistisairaiden vanhusten asunnot,
 Madetojankuja 3
6 vuotta
525 000
 
YHTEENSÄ
1 303 000

Korko: Lainoista veloitettava korko on primäärilainoista perittävä korko, peruskorko + 0,35 %, kuitenkin vähintään 2 % (kvsto 12.10.2005, 219 §).

Lyhennysehto: Lainat maksetaan takaisin tasalyhennyksin.

Vakuus: Lainoille ei edellytetä vakuutta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitus-yksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin asunnot Oy on rahoittanut toimistorakennuksen muutoksen erityisasumisen käyttöön lasten pienryhmäkodille osoitteessa Louhikkotie 2. Tiloissa toimii sosiaali- ja terveystoimialan kaksi Malmin lastenkodin yksikköä, joille on ollut suuri tarve koillisen alueella. Kohteen muutostöihin haettiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) korkotukilainaa ja erityisavustusta, mutta niitä ei myönnetty kohteelle. Lainoista aiheutuvat kustannukset peritään sosiaali- ja terveystoimialalta tilavuokrissa. Helsingin kaupungin asunnot Oy hakee kohteeseen 778 000 euron suuruista tasalyhenteistä lainaa 16 vuoden takaisinmaksuajalla.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on rahoittanut muutostyöt kiinteistöön osoitteessa Madetojankuja 3, missä kerrokset 3 ja 4 muutettiin vanhusten ryhmäkotiasumiseen soveltuviksi. Kiinteistössä on muistisairaiden vanhusten asumista, yhteistiloja sekä henkilökunnan tiloja. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) on myöntänyt korkotukilainan kiinteistön peruskorjaukseen vuonna 2005, mutta nyt tehtyihin tilamuutoksiin lainaa ei voida myöntää, koska peruskorjauksesta ei ole kulunut riittävän kauan aikaa. Kiinteistö on kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveystoimialan käytössä ja lainoista aiheutuvat kustannukset peritään toimialalta tilavuokrissa. Helsingin kaupungin asunnot Oy hakee kohteeseen 525 000 euron suuruista tasalyhenteistä lainaa 6 vuoden takaisinmaksuajalla.

Helsingin kaupungin asunnot Oy hakee kohteilleen yhteensä 1 303 000 euron lainoja primäärilainojen korkoehdoin. Talousarvion kohdalla 9 01 01, antolainat asuntotuotantoon, on käytettävissä 3 miljoonaa euroa.

Kaupungin määräysvallassa oleva Helsingin kaupungin asunnot Oy on velvollinen noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin antamaa konserniohjausta. Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kaupungin omassa käytössä olevien tilojen kunnostukseen myönnettäville lainoille ei vaadita vakuutta, koska Helsingin kaupungin asunnot Oy lainansaajana on kokonaan kaupungin määräysvallassa oleva yhtiö. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yhtiölle myönnettävien lainojen vuoksi.

Kaupunki vuokraa liike- ja toimitilat kaupungin omaan käyttöön ei taloudelliseen toimintaan (SOTE) tai vuokraa niitä edelleen paikallisille yrityksille. Kun liike- ja toimitiloja vuokrataan taloudelliseen toimintaan, peritään liiketiloista markkinaehtoinen vuokra. Lainajärjestelyyn ei siten sisälly Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska siitä ei seuraa liiketilojen vuokralaisina oleville yrityksille taloudellista etua.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi