Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle 1.3.2022 lukien

HEL 2022-000511
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 111 §

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle 1.3.2022 lukien

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus perusti sosiaali- ja terveystoimialle seuraavat yhteensä 71 virkaa 1.3.2022 lukien:

- Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen:
- 33 sosiaaliohjaajan virkaa,
- johtavan sosiaaliohjaajan virka,
- 20 sosiaalityöntekijän virkaa,
- kolme johtavan sosiaalityöntekijän virkaa,
- lastenkodin johtajan virka,
- neljä johtavan psykologin virkaa,
- kaksi johtavan psykoterapeutin virkaa ja
- perhekuntoutuksen päällikön virka;
- Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuteen:
- sosiaaliohjaajan virka ja
- johtavan sosiaaliohjaajan virka;
- Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuteen:
- kolme asiakasohjaajan virkaa ja
- Hallintoon:
- taloussihteerin virka.

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Sosiaali- ja terveystoimialan uudet virkatarpeet johtuvat muun muassa muutoksista lainsäädännössä, esimerkiksi lastensuojelulaissa on vaade koskien henkilöstömitoitusta 1.1.2022 lähtien ja jälkihuollossa asiakkaiden ikäraja on korotettu 25 vuoteen. Lisäksi perusteena on muun muassa aikuissosiaalityössä tilapäisen asumisen kehittäminen, mikä vaatii lisäresursseja.

Esitettävien virkojen tehtäviin kuuluu muun muassa päättämistä toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta taikka toimivallan nojalla toista velvoittavien määräysten antamista tai muulla tavalla toisen etuun tai oikeuteen puuttumista, mikä edellyttää tehtävien perustamista virkoina.

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi 28 sosiaaliohjaajan virkaa lapsiperheiden erityispalvelujen yksikköön sekä viisi sosiaaliohjaajan virkaa vammaistyön sosiaalityön yksikköön. Perheiden erityispalveluihin perustettavaksi esitetään johtavan sosiaaliohjaajan virka. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi yksilöhuollon päätöksiä muun muassa palvelutarpeen arvioinnista tai omaishoidontuesta, mikä edellyttää virkaa.

Lastensuojelun palveluun esitetään perustettavaksi yhteensä kymmenen sosiaalityöntekijän virkaa, joista kuusi sijoituksen sosiaalityön yksikköön ja neljä lastensuojelun avohuollon sosiaalityön yksikköön. Samaan palveluun esitetään perustettavaksi vielä kaksi sosiaalityöntekijän virkaa lastensuojelun ja perhesosiaalityön yksikköön. Tehtäviin kuuluu lastensuojelulain mukaisia yksilöhuollon päätöksiä muun muassa lapsen taloudellisesta tuesta huostaanoton aikana, mikä edellyttää virkaa.

Edelleen perustettavaksi esitetään viisi sosiaalityöntekijän virkaa Idän aikuissosiaalityön yksikköön sekä kaksi sosiaalityöntekijän virkaa vammaisten sosiaalityön yksikköön sekä yksi sosiaalityöntekijän virka perheiden erityispalvelujen yksikköön. Edelleen perustettavaksi esitetään kolme johtavan sosiaalityöntekijän virkaa, joista yksi sijoituksen sosiaalityön yksikköön, yksi lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen yksikköön sekä yksi lännen aikuissosiaalityön yksikköön. Tehtäviin kuuluu yksilöhuollon päätöksiä, kuten esimerkiksi päätöksiä erilaisista palveluista ja tukitoimista, mikä edellyttää virkaa.

Lastensuojelun palvelut -yksikköön esitetään perustettavaksi lastenkodin johtajan virka. Tehtävässä tehdään muun muassa lasten yhteydenpidon rajoituspäätöksiä. Edelleen perustettavaksi esitetään neljä johtavan psykologin virkaa sekä kaksi johtavan psykoterapeutin virkaa. Tehtäviin kuuluu muun muassa yksilöhuollon päätöksiä palveluun pääsystä, mikä edellyttää virkaa. Edelleen esitetään perustettavaksi perhekuntoutuksen päällikön virka. Tehtävä edellyttää virkaa, koska siinä tehdään päätöksiä mahdollisesta lapsen yhteydenpidon rajoittamisesta sekä sijaistetaan virkasuhteessa toimivaa esihenkilöä.

Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi sosiaaliohjaajan ja johtavan sosiaaliohjaajan virka. Tehtäviin kuuluu muun muassa yksilöhuollon päätöksiä päihdehuollon palvelujen antamisesta, mikä edellyttää tehtävien perustamista virkoina.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuden Helppiseniorin asiakasohjaus -yksikköön esitetään perustettavaksi kolme asiakasohjaajan virkaa. Tehtäviin kuuluu sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja toimeentulotukipäätösten tekeminen, mikä edellyttää tehtävien perustamista virkoina.

Hallintoon esitetään perustettavaksi asiakasmaksut-yksikköön taloussihteerin virka. Tehtäviin kuuluu muun muassa yksilöhuollon päätöksiä tulosidonnaisista asiakasmaksupäätöksistä, mikä edellyttää virkaa.

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaisesti. Saman pykälän 3 momentti mahdollistaa, että julkisesta hakumenettelystä voidaan poiketa, kun on olemassa muu laissa säädettyihin perusteisiin rinnastettava hallintosäännössä määrätty peruste. Kaupungin hallintosäännön 23 luvun 2 §:n 4 kohdan mukaan palvelussuhdetta koskevat tarkoituksenmukaiset uudelleenjärjestelyt ovat peruste poiketa julkisesta hakumenettelystä. Peruste arvioidaan tapauskohtaisesti.

Tehtävää varten on perustettava virka, vaikka tehtävään sisältyisi julkisen vallan käyttöä vain vähäinenkin määrä.

40 perustettavista viroista ovat sellaisia, joihin sisältyviä vastaavia tehtäviä hoidetaan parhaillaan työsuhteisina. Tehtäviä on voitu hoitaa toimialalla työsuhteisina julkisen vallan käyttöä sisältävien tehtävien viranhaltijoille siirtojärjestelyjen avulla, mutta edellä mainittujen lainmuutosten, henkilöstömitoitusten ja lisäresurssitarpeen vuoksi on syytä, että julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä tekevät ko. henkilöt itse. Myös viransijaisen on oltava viranhaltija. Tilanteessa, jossa muuten samoina pysyviin tehtäviin lisätään kokonaisuuteen nähden vähäinen määrä julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä, on tarkoituksenmukaista järjestellä palvelussuhteita siten, että kyseessä olevat työsuhteiset henkilöt voidaan ottaa virkoihin sisäisellä täyttömenettelyllä samalla, kun nykyiset työsuhteet päätetään.

Niiden työntekijöiden kanssa, joiden tehtäviin, asemaan ja sijoittumiseen muutoksella on olennaista vaikutusta, on käyty henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely.

Virkoihin on varattu määräraha sosiaali- ja terveystoimialan talousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettaviksi esitettyjen virkojen palkat on määritelty sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen ja kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten sekä tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtäväkohtaisiksi palkoiksi on päätetty:

- sosiaaliohjaaja (28 virkaa) 2 676,96 €/kk,
- sosiaaliohjaaja (5 virkaa) 2 667,55 €/kk,
- sosiaalityöntekijä (10 virkaa) 3 680,36 €/kk,
- sosiaalityöntekijä (2 virkaa) 3 424,78 €/kk,
- sosiaalityöntekijä (5 virkaa) 3 475,89 €/kk,
- sosiaalityöntekijä (2 virkaa) 3 537,23 €/kk,
- sosiaalityöntekijä (1 virka) 3 496,34 €/kk,
- johtava sosiaalityöntekijä (2 virkaa) 3 988,21 €/kk,
- johtava sosiaalityöntekijä (1 virka) 3 745,09 €/kk,
- lastenkodin johtaja (1 virka) 3 801,05 €/kk,
- johtava psykologi (4 virkaa) 4 006,75 €/kk,
- johtava psykoterapeutti (2 virkaa) 3 981,08 €/kk,
- perhekuntoutuksen päällikkö (1 virka) 3 801,05 €/kk,
- johtava sosiaaliohjaaja (2 virkaa) 3 142,11 €/kk,
- sosiaaliohjaaja (1 virka) 2 667,55 €/kk,
- asiakasohjaaja (3 virkaa) 2 686, 97 €/kk ja
- taloussihteeri (1 virka) 2 269, 48 €/kk.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 24109

sari.torres@hel.fi