Hankinta, Ruskeasuon varikon väistötilojen muutostyöt, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2022-000624
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 16 §

Ruskeasuon varikon väistötiloja koskevien muutostöiden tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:ltä Postipuiston väistötiloja koskevat muutostyöt yhteensä enintään 3.222.022,58 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL on vuokrannut Ruskeasuon bussi- ja raitiovaunuvarikkohankkeen ajaksi Posti Kiinteistöt Oy:ltä bussivarikkotoimintoja varten väistötilat Postipuiston alueelta (toimitusjohtajan päätös 24.3.2021, 37 §). HKL on vuokrannut kyseiset tilat edelleen bussiliikenteen operaattorille Helsingin Bussiliikenne Oy:lle (HKL:n johtokunta 15.6.2021, 99 §). Väistötilat ovat vaatineet muutostöitä, jotta Helsingin Bussiliikenne Oy:n operointi väistötiloissa on mahdollista.

Muutostyöt ovat koskeneet Postipuiston vuokra-alueen piha-aluetta, josta on tehty bussivarikon säilytysalue sekä olemassa olevaa rakennusta, joka palvelee vuorokausihuolto- sekä toimistorakennuksena.

Muutostyöt on toteuttanut sama Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n kilpailuttama urakoitsija, joka on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaisesti toteutetun kilpailutuksen perusteella valittu Ruskeasuon varikon kehittämishankkeen toteuttajaksi (ryhmittymänä Skanska Talonrakennus Oy ja Skanska Infra Oy, hankintapäätös tehty Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n hallituksessa 4.3.2021, 29 §). Muutostyöt sisältyivät optiona Ruskeasuon varikon kehittämishankkeen kilpailutukseen. Urakan tilaajana ja sopimusosapuolena urakoitsijan kanssa on Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy, joka on HKL:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy laskuttaa muutostöihin liittyvät kustannukset edelleen HKL:ltä, joka on edellä kuvatulla tavalla vuokrannut muutostöiden kohteena olevat väistötilat Posti Kiinteistöt Oy:ltä ja vuokrannut ne edelleen Helsingin Bussiliikenne Oy:lle.

Muutostyöt ovat osa uuden raitiovaunuvarikon kehityshanketta ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL) on hankesuunnitelman hyväksynnän (HSL:n hallitus 15.12.2020, 209 §) yhteydessä varautunut korvaamaan väistötilasta syntyneet kustannukset. HKL ja HSL ovat tehneet erillisen sopimuksen, jonka perusteella HKL laskuttaa väistötilakustannukset HSL:ltä varikon valmistumisen jälkeen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Jarno Köykkä, hankejohtaja, puhelin: 09 310 15526

jarno.koykka@hel.fi