Valtuustoaloite, kiinnostavasta rakennushistoriasta kertovia seinälaattoja Helsinkiin

HEL 2022-000712
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 323 §

V 18.5.2022, Valtuutettu Laura Kolben aloite kiinnostavasta rakennushistoriasta kertovista seinälaatoista

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Laura Kolbe ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää mahdollisuutta toteuttaa rakennushistoriallisesti kiinnostaviin yksityisiin ja julkisiin rakennuksiin arkkitehtuurista ja historiasta kertovia seinälaattoja.

Erilaiset opastaulut rakennuksissa tai niiden läheisyydessä lisäävät rakennushistorian tuntemusta ja siten osaltaan edistävät kaupungin kulttuuriperinnön säilymistä. Helsingin historialliset rakennukset ovat kansainvälisesti kiinnostavia ja ulkomaisten matkailijoiden vierailukohteita. Matkailuyrittäjät, museot ja useat muut tahot ovat suunnitelleet Helsinkiin digitaalisia kävelykierroksia ja vastaavia tietopaketteja.

Kaupunginmuseolla ei ole määrärahoja varattuna infotaulujen pystyttämiseen tai kunnossapitoon. Seinälaattahankkeen taloudelliseksi mahdollistajaksi tarvitaan ulkopuolinen taho, esimerkiksi aiheesta kiinnostunut yhdistys tai yritys tai toimikunnan perustaminen. Hoitovastuu kuuluu seinälaatan asettaneelle yhteisölle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala valmistelee yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa toimintasuunnitelman asian edistämiseksi. Kaupunginmuseon asiantuntijat ovat valmiita antamaan neuvoja ja apua seinälaattojen suunnitteluun, toteutukseen ja sijoittamiseen liittyen, jos hanke käynnistyy. Taloyhtiöt ja kiinteistön omistajat voivat myös itse edistää rakennusten historian esilletuomista seinään kiinnitettävillä laatoilla. Kaupunki on valmis laatimaan prosessin, jotta historiallisten kylttien asettaminen ratkaistaan säännönmukaisesti asemakaavoituksen yhteydessä. Olemassa olevien seinälaattojen tunnettuutta ja löydettävyyttä olisi myös tärkeä parantaa.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa aikalautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.03.2022 § 50

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää erittäin tärkeänä ja ilahduttavana, että kaupunginvaltuutettujen keskuudesta löytyy kiinnostusta Helsingin rakennushistoriaan ja sen esiin tuomiseen. Erilaiset opas- ja tietotaulut rakennuksissa tai niiden läheisyydessä ovat yksi tapa lisätä rakennushistorian tuntemusta ja siten osaltaan edistää kaupungin kulttuuriperinnön säilymistä. Keskeistä on ulkopuolisen tahon, esimerkiksi aiheesta kiinnostuneen yhdistyksen tai yrityksen löytäminen tai toimikunnan perustaminen seinälaattahankkeen taloudelliseksi mahdollistajaksi. Taloyhtiöt ja kiinteistön omistajat voivat myös itse olla aktiivisia ja edistää rakennusten historian esilletuomista esim. seinään kiinnitettävillä laatoilla

Helsingin erilaisten historiallisesti merkittävien rakennusten, kohteiden ja nähtävyyksien merkitsemisestä vastanneen kaupunginmuseon budjetissa ei useiden vuosien ajan ole ollut varoja muisto- tai infotaulujen pystyttämiseen tai kunnossapitoon. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta korostaa, että kaupunginmuseon asiantuntijat yhdessä oman toimialansa ja kaupunkiympäristön toimialan eri toimijoiden kanssa ovat kuitenkin valmiita antamaan neuvoja ja asiantuntija-apua infotaulujen suunnitteluun, toteutukseen ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa, mikäli rakennushistoriallisten tekstitaulujen toteuttaminen käynnistyy. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta painottaa kuitenkin, että hoitovastuu kuuluu seinälaatan tai infotaulun asettaneelle yhteisölle tai henkilölle niin kauan kuin tällainen vastuutaho on olemassa.

Helsingin historialliset rakennukset ovat kansainvälisesti kiinnostavia ja ulkomaisten matkailijoiden vierailukohteita. Matkailuyrittäjät, museot ja useat muut tahot ovat suunnitelleet Helsinkiin digitaalisia kävelykierroksia ja vastaavia tietopaketteja. Rakennushistoriallisen tiedon tuottaminen olisi helpompaa ja tiedon määrä laajempi, koska digitaaliset ratkaisut ovat helposti muokattavia ja muunneltavia.

Kaupunki on valmis laatimaan prosessin, jotta historiallisten kylttien asettaminen ratkaistaan säännönmukaisesti asemakaavoituksen yhteydessä.

Jo olemassa olevien opas- ja infotaulujen tunnettavuutta ja löydettävyyttä olisi myös tärkeä parantaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala valmistelee yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa konkreettisen toimintasuunnitelman asian edistämiseksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Karhumaa: Lisätään lausunnon loppuun:

"Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala valmistelee yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa konkreettisen toimintasuunnitelman asian edistämiseksi. "

Kannattaja: Nina Suomalainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Anna Karhumaan vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen
Lisätiedot

Sanna Granbacka, tutkija, puhelin: 09 310 27989

sanna.granbacka@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi