Toivomusponsi, nykyisen puuston säilyttäminen tulevan Kurjenmiekanpuiston alueella

HEL 2022-000735
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 732 §

Valtuutettu Elina Kauppilan toivomusponsi nykyisen puuston säilyttämisestä tulevan Kurjenmiekanpuiston alueella

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 19.1.2022 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hyväksyessään 19.1.2022 § 14 Huopalahdenportin asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuusto hyväksyi toivomusponnen, jonka mukaan valtuusto edellyttää tutkittavan mahdollisuutta säästää mahdollisimman paljon nykyistä vaahteravaltaista puustoa tulevan Kurjenmiekanpuiston alueella Mannerheimintien ja Vihdintien kulmassa.

Ponnesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto.

Lausunnon mukaan Huopalahdenportin asemakaavan perusteella Pikku Huopalahden pohjoisosaan suunnitellaan uusi kantakaupunkimainen asuinalue noin 2 500 asukkaalle. Kadunvarsille sijoitetaan liiketiloja ja alueelle tulee myös päiväkoti ja päivittäistavarakauppa. Helsingin yliopiston hammaslääketieteen ja oikeuslääketieteen laitosten toiminnot siirretään Meilahden ja Tilkanmäen alueille ja nykyiset rakennukset puretaan. Alueelle rakennetaan uusia katu- ja puistoalueita sekä aukio, ja nykyisiä katuja ja puistoja peruskorjataan. Uusien katujen varsille sekä puistoihin istutetaan puita sekä muuta kasvillisuutta. Asemakaavasta on valitettu, joten kaava ei vielä ole lainvoimainen.

Kaavoituksen yhteydessä on tutkittu alueen luontoarvoja ja alueen säilytettävää puustoa tarpeellisessa laajuudessa. Alueen säilyvät puistot ovat Haaganpuronlehto ja Punamäenlehto, jotka säilyvät luonnonmukaisina ja puustoisina alueina. Sen sijaan kaava-alueen muut metsiköt sijaitsevat juuri oikeuslääketieteen ja hammaslääketieteen laitoksien tontilla Mannerheimintien varrella, joista pohjoisempi puustoalue on kooltaan 0,55 hehtaaria ja eteläisempi 0,18 hehtaaria. Ne eivät ole Helsingin luontotietojärjestelmän mukaisia arvokkaita kasvillisuuskohteita tai metsäkohteita eikä niillä kuluneisuutensa vuoksi ja muusta metsäalueesta irrallisuutensa vuoksi ole nähty olevan muitakaan luonnonsuojelun kannalta tärkeitä ominaispiirteitä.

Tulevalla Kurjenmiekanpuiston alueella, joka sijaitsee Mannerheimintien ja Vihdintien kulmauksessa, on nykyisin vähäisiä määriä vaahteroita. Tulevaa puistoaluetta runsaasti enemmän nykyistä puustoa on juuri tulevien asuinkerrostalojen korttelialueilla sekä katualueen kohdalla. Puut sijaitsevat liian lähellä rakennettavia asuintaloja ja ne ovat enimmäkseen
kulku- ja huoltoväylien ja pelastusteiden kohdalla. Tasaus eli
maanpinnan korkeustaso tulee muuttumaan alueen ja kulkureittien rakentamisen seurauksena koko puiston alueella niin paljon ettei puustoa ole mahdollista tässä kohdassa säilyttää. Täyttöä tulee olemaan puiston itäosassa noin 0,5 metriä ja länsipäässä enimmillään 2,5 metriä nykyiseen verrattuna.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 07.06.2022 § 354

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Ruskeasuon kaupunginosaan, Pikku Huopalahden osa-alueelle on laadittu asemakaavan muutosehdotus nro 12591, Huopalahdenportti. Pikku Huopalahden pohjoisosaan suunnitellaan uusi kantakaupunkimainen asuinalue n. 2 500 asukkaalle. Kadunvarsille sijoitetaan liiketiloja. Alueelle tulee myös päiväkoti ja päivittäistavarakauppa. Hammaslääketieteen ja oikeuslääketieteen laitosten toiminnot siirretään Meilahden ja Tilkanmäen alueille ja nykyiset laitosrakennukset puretaan. Alueelle rakennetaan uusia katu- ja puistoalueita sekä aukio, ja nykyisiä katuja ja puistoja peruskorjataan. Uusien katujen varsille sekä puistoihin istutetaan puita sekä muuta kasvillisuutta.

Kaupunginvaltuusto on 19.1.2022, 14 § päättänyt alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Päättäessään kaavasta kaupunginvaltuusto on edellyttänyt tutkittavan mahdollisuutta säästää mahdollisimman paljon nykyistä vaahteravaltaista puustoa tulevan Kurjenmiekanpuiston alueella Mannerheimintien ja Vihdintien kulmassa.

Asemakaavan muutosehdotuksesta on tehty valitus Helsingin hallinto-oikeuteen.

Huopalahdenportin alueelle on laadittu katu- ja puistosuunnitelmia kaavamuutoksen pohjalta. Kaava-alueen koillisosaan on kaavassa osoitettu asuinkortteleita, Kurjenmiekankuja-niminen jalankululle ja pyöräliikenteelle osoitettu katualue, jonka kautta kulkuyhteydet paranevat Huopalahdenportin tulevalta sekä muun muassa nykyiseltä Kytösuontien varren asuinalueelta Mannerheimintien, Hakamäentien sekä Hämeenlinnanväylän suuntiin, sekä Kurjenmiekanpuisto-niminen uusi puistoalue. Puistoalueelle tulee myös reittejä jalankulku- ja pyöräliikenteelle sekä huolto- ja pelastusajolle.

Kaavoituksen yhteydessä on tutkittu alueen luontoarvoja ja alueen säilytettävää puustoa tarpeellisessa laajuudessa.

Alueen luonnonympäristön lähtökohtia ja kaavaratkaisua on myös selostettu asemakaavan selostuksessa (s. 22-23). Selostuksen mukaan (s. 13) alueen säilyvät puistot ovat Haaganpuronlehto ja Punamäenlehto, jotka säilyvät luonnonmukaisina ja puustoisina alueina.

Asemakaavan vuorovaikutusraportissa (s. 16-17, 21) on käsitelty kaava-alueella sijaitsevia jalopuumetsiköitä. Vuorovaikutusraportin mukaan Pikku-Huopalahden pohjoisosan kaava-alueen metsiköt sijaitsevat Oikeuslääketieteen ja Hammaslääketieteen laitoksien tontilla Mannerheimintien varrella. Pohjoisempi puustoalue on kooltaan 0,55 hehtaaria ja eteläisempi 0,18 hehtaaria. Vuorovaikutusraportissa todetaan, että Huopalahdenportin kaava-alueen metsiköt eivät ole Helsingin luontotietojärjestelmän arvokkaita kasvillisuuskohteita tai metsäkohteita.

Asemakaavan liitteenä olevan vuorovaikutusraportin mukaan alueen metsiköt voidaan nähdä piha-aluekohteina, jotka eivät edusta luonnontilaista metsäaluetta: metsiköiden aluskasvillisuus ja maaperä on kulunutta käytön vuoksi, jolloin alueen luonnontilaisuus on kärsinyt. Kyseessä olevat metsiköt eivät rajaudu metsään tai muuhun luontaiseen biotooppiin ja ne sijaitsevat hyvin urbaanissa ympäristössä, joka on tiivistymässä entisestään. Kyseessä olevien metsiköiden suojelu ei kaupungin arvion perusteella edistä luonnonsuojelulain 29 §:n mukaista luontotyypin suojelua, koska alueen metsiköissä on vähän muita luonnontilaisuuteen perustuvia arvoja.

Asemakaavan selvitysten lisäksi puuston säilyttämismahdollisuuksia on tutkittu katu- ja puistosuunnittelun yhteydessä.

Tulevalla Kurjenmiekanpuiston alueella, joka sijaitsee Mannerheimintien ja Vihdintien kulmauksessa, on nykyisin vähäisiä määriä vaahteroita. Tulevaa puistoaluetta runsaasti enemmän nykyistä puustoa on tulevien asuinkerrostalojen korttelialueilla sekä katualueen kohdalla.

Puut sijaitsevat liian lähellä rakennettavia asuintaloja ja ne ovat enimmäkseen kulku- ja huoltoväylien ja pelastusteiden kohdalla. Tasaus eli maanpinnan korkeustaso tulee muuttumaan alueen ja kulkureittien rakentamisen seurauksena koko puiston alueella niin paljon, että puustoa ei ole mahdollista tässä kohdassa säilyttää. Täyttöä tulee olemaan puiston itäosassa noin 0,5 metriä ja länsipäässä enimmillään 2,5 metriä nykyiseen verrattuna.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Silja Hurskainen, tiimipäällikkö: 310 38939

silja.hurskainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi