Yhtiön perustaminen, Kaarelan Kuninkaantammen alueen pysäköinnin järjestäminen

HEL 2022-000749
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 136 §

Yhtiön perustaminen Kaarelan Kuninkaantammen alueen pysäköinnin järjestämiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus:

 • perusti Lammenrannan Pysäköinti Oy, ruotsiksi Dammstrandens Parkering Ab -nimisen yhtiön
 • hyväksyi liitteinä 1–3 olevat Lammenrannan Pysäköinti Oy:n perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen sekä sopimuksen Lammenrannan Pysäköinti Oy:n B-osakkeiden merkinnästä ja
  yhtiön toiminnan periaatteista
 • hyväksyi perustettavan yhtiön omistajastrategian liitteen 4 mukaisesti ja omistajastrategian osana hyväksyi hallituksen jäsenten palkkioperusteeksi palkkioryhmän C
 • kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhtiön perustamisvaiheessa merkitsemään Helsingin kaupungin lukuun yhtiön A-osakkeen
 • osoitti 30 000 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, Khn käytettäväksi, muut kohteet kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi yhtiön A-osakkeen merkitsemistä varten
 • kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet sekä oikeutti oikeuspalvelut tekemään tarvittaessa perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen vähäisiä muutoksia
 • kehotti kaupunkiympäristölautakuntaa huolehtimaan siitä, että alueen varaus- ja luovutusehtoihin sisällytetään tonttien vuokralaisille tai omistajille velvollisuus kaupungin määräämin ehdoin tehdä liitteen 3 mukainen sopimus yhtiön kanssa, merkitä/maksaa käyttämiensä autopaikkojen mukaisesti B-osakkeita yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana ja ehdoin sekä suorittaa yhtiölle investointikustannusten kattamiseksi edellä mainittujen osakkeiden merkintähinnat indeksitarkistuksineen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Taustaa

Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarelan) Kuninkaantammen Lammenrannan asemakaava-alueen kortteleiden 33414, 33415, 33416, 33417, 33418, 33419 ja 33420 asukaspysäköinti on tarkoitus järjestää keskitetysti. Tätä tarkoitusta varten on tarpeen perustaa alueellinen pysäköintiyhtiö. Pysäköintiyhtiön tarkoituksena on alueen pysäköinnin järjestämiseksi rakentaa alueen asemakaavamääräysten mukainen pysäköintilaitos sekä koordinoida alueen asemakaavan mukaisten ns. velvoitepysäköintipaikkojen toteuttaminen pysäköintiyhtiön osakkaiksi tulevien alueen asuntoyhteisöjen kesken.

Pysäköintiyhtiön toiminnan periaatteet

Lammenrannan Pysäköinti Oy (pysäköintiyhtiö) perustetaan toteuttamaan Kuninkaantammen Lammenrannan asemakaava-alueella sijaitsevien asuntotonttien asemakaavassa ja rakennusluvassa edellytetty velvoitepysäköinti autopaikkatontille (LPA) 33417/3 rakennettavassa pysäköintilaitoksessa.

Tätä tarkoitusta varten pysäköintiyhtiö vuokraa pitkäaikaisesti Helsingin kaupungilta autopaikkatontin (LPA) 33417/3, hallitsee sitä ja omistaa sille rakennettavan pysäköintilaitoksen sekä luovuttaa tai vuokraa pysäköintilaitokseen sijoittuvia pysäköintipaikkoja tai tiloja. Pysäköintiyhtiö vastaa toteuttamansa pysäköintilaitoksen kunnossa- ja puhtaanapidosta, ylläpidosta ja uudistamisesta.

Pysäköintiyhtiö toimii omakustannusperiaatteella. Pysäköintiyhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen.

Autopaikkojen toteuttaminen rahoitetaan siten, että autopaikkoja käyttävät osakasyhteisöt tulevat pysäköintiyhtiön osakkaiksi. Autopaikkoihin ei sisälly tonttien liiketilojen autopaikkoja, koska niitä ei tarvitse asemakaavan mukaan toteuttaa.

Osakasyhteisö on velvollinen sijoittamaan pysäköintiyhtiön toteuttamalle autopaikkatontille (LPA) rakennettavaan pysäköintilaitokseen liitteestä 1 ilmenevän velvoitepaikkojensa määrän, mihin sisältyy myös osakasyhteisön hallinnoimien liike- ja muiden pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen pysäköintipaikat.

Pysäköintiyhtiö voi tarjota toimialansa mukaisia palveluita myös muille kuin osakkaille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa osakkaille tai niiden osoittamille käyttäjille. Perittävien korvausten suuruudesta päättää tällöin pysäköintiyhtiön hallitus. Mainitusta toiminnasta syntyvät mahdolliset tuotot on käytettävä ensisijaisesti ylläpidosta ja muusta pysäköintiyhtiön toiminnasta syntyvien kustannusten kattamiseen.

Pysäköintiyhtiöllä on oikeus vuokrata kulloinkin vapaina olevia pysäköintipaikkoja ja myös pysäköintipaikkoja, joiden käyttöoikeus ei ole alkanut, hallituksen päättämällä tavalla edellyttäen, että tästä ei aiheudu haittaa osakkaiden tai niiden osoittamien käyttäjien pysäköintitoiminnalle.

Pysäköintiyhtiöllä on oikeus luovuttaa pysäköinnin valvonta tai pysäköintitoiminta kokonaisuudessaan operaattorin hoidettavaksi pysäköintiyhtiön ja operaattorin välillä sovittavien tavanomaisten ehtojen mukaisesti.

Edellytysten täyttyessä pysäköintiyhtiöllä on oikeus hakeutua toiminnastaan arvonlisäverovelvolliseksi ja kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi.

Autopaikkojen rahoittaminen

Investointikustannusten rahoittaminen

Autopaikkojen investointikustannukset rahoitetaan yhtäläisin perustein osakkailta suunnattujen osakeantien perusteella perittävillä B-osakkeiden merkintähinnoilla ja investointimaksuilla siltä osin kuin niitä ei saada katettua osakkeiden merkintähinnoilla.

Merkintähinnat ja investointimaksut eivät sisällä vastiketta suoritteesta tai oikeuta korvauksetta mihinkään palveluun. Pysäköintiyhtiön palvelujen käytöstä on maksettava erikseen jäljempänä mainittuja käyttömaksuja.

B-osakkeiden merkintähinta ja mahdolliset investointikustannukset kirjataan pysäköintiyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Pysäköintiyhtiö voi myös järjestää investointikustannusten kattamiseksi lisärahoitusta rahoituslaitoksilta otettavilla lainoilla normaalein ehdoin ilman vakuutta tai pysäköintiyhtiön omin vakuuksin. Lainojen maksuun tarvittavat varat kerätään investointimaksuina osakkailta yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Yhtiökokous vahvistaa investointimaksujen perusteet ja yksikköhinnat. Yhtiön hallitus vahvistaa investointimaksujen maksuajan ja -tavan.

Käyttökustannusten rahoittaminen

Pysäköintiyhtiön käyttö- ja ylläpitokustannukset rahoitetaan osakkailta perittävillä käyttömaksuilla. Käyttömaksujen osalta noudatetaan yhtenäistä hinnoittelua, ellei pysäköintiyhtiö muuta päätä.

Yhtiön yhtiökokous vahvistaa vuosittain käyttömaksujen perusteet ja yksikköhinnat. Yhtiön hallitus vahvistaa käyttömaksujen maksuajan ja -tavan.

Osakkaiden kanssa tehtävät sopimukset

Pysäköintiyhtiön ja kunkin tulevan osakkaan välillä on tarkoitus tehdä merkintäsopimus samanlaisin periaattein ja samoilla tai mahdollisimman samanlaisilla ehdoilla.

Merkintäsopimuksen ehdot voivat kuitenkin vaihdella osakkaiden välillä muun muassa pysäköintiyhtiön pysäköintilaitoksen pitkästä toteutusajasta johtuen, koska esimerkiksi rakentamiskustannukset ja kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö, verotuskäytäntö ja viranomaismääräykset voivat aika ajoin muuttua merkittävästi.

Yhtiön hallinnon luovutus

Yhtiön hallinto on tarkoitus luovuttaa kaupungilta viipymättä osakkaille, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt käyttöönotetuiksi pysäköintiyhtiön pysäköintilaitoksen ja osakkaiden tonteilleen rakennuttamat rakennukset. Pysäköintiyhtiön hallitus määrää hallinnon luovutuksen tarkan ajankohdan.

Pysäköintiyhtiön hallinnon luovuttaminen toteutetaan muuttamalla pysäköintiyhtiön äänivallattomat osakelajit äänivaltaisiksi siten, että kukin osake tuottaa yhden äänen ja poistamalla mahdollisuus vaikuttaa yhtiössä A-osakkeella.

A-osake luovutetaan hallinnon luovutuksen yhteydessä korvauksetta pysäköintiyhtiölle ja se mitätöidään tai mahdollisuus vaikuttaa yhtiössä A-osakkeella poistetaan muulla vastaavalla tarkoituksenmukaisella tavalla. Pysäköintiyhtiön hallitus päättää tarkan tavan siitä, miten menetellään A-osakkeen kanssa samalla, kun se päättää hallinnon luovutuksen ajankohdasta.

Osakkeiden merkintä sopimusalueilla

A-osake

Helsingin kaupunki merkitsee perustamissopimuksessa mainitun yhden (1) pysäköintiyhtiön äänivaltaisen A-osakkeen. A-osake tuottaa yhden äänen ja on pysäköintiyhtiön B-osakkeiden merkintää ja yhtiön toiminnan periaatteita koskevan sopimuksen kohdan 6. mukaiseen hallinnon luovutukseen saakka pysäköintiyhtiön ainoa äänivaltainen osake.

A-osakkeen merkintähinta on 30 000 euroa, josta 2 500 euroa kirjataan yhtiön osakepääomaan ja 27 500 euroa kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeen maksuaika ilmenee perustamissopimuksesta.

B-osakkeet

Pysäköintiyhtiön B-osakkeet liittyvät asemakaavan mukaan asuntotonteille toteutettavien asuntojen pysäköintipaikkoihin (asukaspysäköintipaikka). B-osakkeet eivät tuota pysäköintiyhtiössä äänioikeutta. B-osakkeita merkitsevät pysäköintipaikkojensa mukaisesti osakkaat. Äänivallattomat B-osakkeet muunnetaan äänioikeutetuiksi osakkeiksi pysäköintiyhtiön hallinnon luovutuksen yhteydessä.

B-osakkeen merkintähinta määritetään yhtäläisin perustein ottaen huomioon pysäköintiyhtiön yhtiökokouksen osakeantivaltuutuksen ja hallituksen suunnattuja osakeanteja koskevien antipäätösten ehdot ja osakkeiden merkintää koskevat periaatteet sekä osakasyhteisön osuus pysäköintipaikkoihin liittyvistä investoinneista.

B-osakkeen merkintähinta perustuu omarahoitusosuuden arvioon 42 082 euroa (sis. alv 24%)/pysäköintipaikka (rakennuskustannusindeksi 2015 = 100, 06/2021, ind. 108,02). Mainittu merkintähinta ja sen perusteena oleva omarahoitusosuus tarkentuvat vireillä olevan hankkeen kilpailutuksen perusteella.

B-osakkeen merkintähinta sijoitetaan pysäköintiyhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Mikäli merkintähinnat eivät riitä kattamaan pysäköintipaikkojen investointikustannuksia, pysäköintiyhtiöllä on oikeus periä osakasyhteisöiltä investointimaksua mainittujen kustannusten kattamiseen yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Merkintähinnan perusteena oleva omarahoitusosuus tarkistetaan liitteenä 3 olevan sopimuksen Lammenrannan Pysäköinti Oy:n B-osakkeiden merkinnästä ja yhtiön toiminnan periaatteista kohdan 5.3.2 mukaisesti.

Yhtiön hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta sitten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita. Tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Omistajastrategia

Osana valmistelua on yhtiölle laadittu omistajastrategia, kuten muillekin kaupungin tytäryhteisöille vuoden 2021 alkupuolelta lähtien. Yhtiön omistajastrategia vastaa sisällöltään muiden kaupungin tytäryhtiöinä olevien pysäköintiyhtiöiden omistajastrategioita. Omistajastrategian mukaan kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaiden pysäköintiratkaisujen järjestämisentoiminta-alueellaan kaupungin aluerakentamisen tavoitteiden mukaisesti (asukas-, vuorottais- ja lyhytaikainenpysäköinti). Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyyteen, kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen. Omistajastrategia on liitteenä 4. Voimassa olevan konserniohjeen mukaan päätöksen omistajastrategiasta tekee kaupunginhallitus.

Omistajastrategia on liitteenä 4. Voimassa olevan konserniohjeen mukaan päätöksen omistajastrategiasta tekee kaupunginhallitus.

Asiakirjojen valmistelu

Yhtiön perustaminen sekä perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja sopimus yhtiön B-osakkeiden merkinnästä ja yhtiön toiminnan periaatteista on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopalvelun, maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden ja konserniohjaus -yksikön kanssa.

Yhtiön perustaminen ja päätösehdotus noudattaa soveltuvin osin Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan palveluyhtiöiden sekä Postipuiston Pysäköinti Oy:n ja Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n toteutus- ja rahoitusmallia.

Valtiontukiarviointi

Pysäköintilaitos perustetaan alueellisen velvoitepysäköinnin rakentamista ja toteuttamista varten. Komissio on valtiontuen käsitettä koskevassa tiedonannossa määritellyt kriteerit, joiden täyttyessä infrastruktuurin rakentamisen tukemisella ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan tai kilpailuun. Komissio katsoo, että vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan tai kilpailun vääristyminen on yleensä poissuljettua infrastruktuurin rakentamisessa silloin, kun i) infrastruktuuri ei kilpaile suoraan toisen infrastruktuurin kanssa, ii) yksityinen rahoitus on alalla ja kyseisessä jäsenvaltiossa vähäistä ja iii) infrastruktuurin tarkoituksena ei ole valikoivasti suosia tiettyä yritystä tai toimialaa vaan se hyödyttää koko yhteiskuntaa (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 211).

Pysäköintilaitoksen suunnittelu ja rakentaminen alueellisen velvoitepysäköinnin toteuttamiseksi edellyttää kaupungin osallistumista hankkeeseen, koska ainoastaan yksityisellä rahoituksella hanketta ei ole mahdollista toteuttaa. Pysäköintilaitoksen rakentaminen osana velvoitepysäköinnin toteuttamista vähentää autopaikkojen määrää kortteleissa ja katuympäristöissä sekä vaikuttaa merkittävästi alueiden käyttöön.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että infrastruktuurien rakentamiseen edellä mainituissa tilanteissa myönnettyä rahoitusta ei käytetä tukemaan infrastruktuurin operointia tai muuhun taloudelliseen toimintaan. Ristiintukeminen voidaan sulkea pois pitämällä erillistä kirjanpitoa yksikön harjoittamasta taloudellisesta toiminnasta. (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 212). Jos pysäköintiyhtiö harjoittaa taloudellista toimintaa esimerkiksi vuokraamalla ylimääräisiä autopaikkoja ulkopuolisille tahoille, kirjanpito on tältä osin eriytettävä.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää yhteisöjen ja säätiöiden perustamisesta.

Lopuksi

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut huolehtii yhtiön perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä ja kaupunginhallituksen konsernijaostolle on valmisteltu ehdotus yhtiön hallituksen jäsenistä. Lisäksi tarkastuslautakunnan tulee nimetä perustettavan yhtiön tilintarkastaja ehdolla, että yhtiö päätetään perustaa.

Perustamissopimus on liitteenä 1, yhtiöjärjestys on liitteenä 2, sopimus yhtiön B-osakkeiden merkinnästä ja yhtiön toiminnan periaatteista on liitteenä 3, yhtiön omistajastrategia on liitteenä 4.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Lammenrannan Pysäköinti Oy_perustamissopimus
2. Lammenrannan Pysäköinti Oy_yhtiöjärjestys
3. Lammenrannan Pysäköinti Oy_merkintäsopimus
4. Omistajastrategia Lammenrannan Pysäköinti Oy

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.