Lainojen myöntäminen, putkiponttoonilaiturin uusiminen, Seurasaarentie 2 A, Meilahden Veneilijät ry

HEL 2022-000845
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 295 §

Lainan myöntäminen Meilahden Veneilijät ry:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Meilahden Veneilijät ry:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 19 400 euron lainan Meilahden pienvenesatamaan sijoittuvan venelaiturin uudisrakentamisen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika:
Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 9 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että laina on kokonaan maksettu 30.4.2031 mennessä.

Lainan korko:
Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus:
Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Meilahden Veneilijät ry on noin 50 jäsenen venekerho, joka omistaa Meilahden pienvenesatamasta vuokraamalleen maa- ja vesialueelle rakentamansa kerhorakennuksen ja venelaiturin.

Venekerhon 45 venepaikkaa käsittävä laituri on 30 vuotta vanha eikä sen korjaaminen ole enää taloudellisesti järkevää. Venekerho on päättänyt uusia laiturin aiemman kokoisena ja malliltaan samanlaisena.

Meilahden Veneilijät ry:lle on myönnetty 22.12.2005, § 47 laiturinpito-oikeus Meilahden venesataman vesialueelta 1.1.2006 alkaen toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 29.3.2022, § 59 vuokrata Meilahden pienvenesatamassa sijaitsevan 446 m²:n suuruisen maa-alueen (kiinteistötunnus 91-437-1-14) Meilahden Veneilijät ry:lle vapaa-ajan veneily- ja venesatamatoimintaa varten 30.4.2031 asti. Vuokrasopimus alkaa 1.5.2022 ja korvaa aiemman, vuoteen 2025 asti ulottuneen, vuokrasopimuksen.

Meilahden Veneilijät ry hakee kokonaiskustannuksiltaan 60 000 euron hankkeelle Helsingin kaupungilta 19 400 euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 20 000 euron rahoituslaitoslainalla ja 20 600 euron omalla pääomalla.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Meilahden Veneilijät ry:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä noin 31,3 miljoonaa euroa.

Kuntalaki ja valtiontuki

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 19 400 euron lainan perusteella.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Meilahden Veneilijöille myönnettäväksi esitetty laina sisältää korkotukea. Uudelleen rakennettava laituri palvelee ensi sijassa paikallisia asukkaita eikä todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä kyse ole SEUT 107 (1) artiklan mukaisesta valtiontuesta (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 29.03.2022 § 58

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Meilahden Veneilijät ry:n lainahakemuksesta koskien uuden venelaiturin rakentamista Meilahden kaupunginosassa sijaitsevaan pienvenesatamaan:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa 19 400 euron lainan myöntämistä Meilahden Veneilijät ry:lle 9 vuoden laina-ajalla Helsingin kaupungin Urheilu- ja ulkoilurahastosta sillä edellytyksellä, että uuden venelaiturin uusiminen muilta osin varmistuu esitetyn kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman mukaisesti.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi