Kokoonpanon muutos, johtokunta, Taloushallintopalveluliikelaitos, eroaminen

HEL 2022-001033
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 129 §

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen, varapuheenjohtajan ja varajäsenen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus

 • myönsi Ulla Vuolteelle eron taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävistä
 • valitsi Tero Oinosen (sosiaali- ja terveystoimiala, hallinto, hallintopalvelut) jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi ja
 • valitsi Marja Miettisen (sosiaali- ja terveystoimiala, hallinto, talous- ja suunnittelupalvelut) varajäseneksi taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2023 päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus valitsi Ulla Vuolteen (sosiaali- ja terveystoimiala, hallinto, tukipalvelut) 30.8.2021 § 592 jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokuntaan elokuussa 2021 alkavaksi toimikaudeksi. Ulla Vuolle on 31.1.2022 pyytänyt eroa taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävistä.

Toimielimen jäseneksi esitetään kaupungin henkilöstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Ulla Vuolle on toiminut johtokunnassa hänen sosiaali- ja terveystoimialan tehtävänsä perusteella. Siirryttyään Palvelukeskukseen ja pyydettyään eroa hänen paikalleen johtokuntaan nimetään uusi sosiaali- ja terveystoimialan edustaja.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätietojen antaja

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi