Asunnontarkastus, Puotila

HEL 2022-001039
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9

Asunnon terveyshaitta-asia osoitteessa Klaavuntie 12

Yksikön päällikkö

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päättää asunnon Klaavuntie 12 ********** terveyshaitta-asian ratkaisemisessa seuraavaa.

Ympäristöpalveluiden tekemien asunnontarkastuksien ja mittausten perusteella asunnossa osoitteessa Klaavuntie 12 ei ole todettu terveydensuojelulain 1 ja 26 §:n mukaista terveyshaittaa eikä siten lisätutkimuksille tai terveydensuojelulain 27 §:n tai 51 §:n mukaisen korjausmääräyksen antamiselle ole perusteita. Ympäristöterveysyksikön päällikkö katsoo, että asian käsittelyn jatkamiselle ja määräyksen antamiselle ei siten ole perusteita.

Tarkastukset ja terveyshaitta

Asukas on 29.10.2020 pyytänyt Helsingin kaupungin ympäristöpalveluita tekemään asunnontarkastuksen puutteellisesta ilmanvaihdosta aiheutuvan terveyshaittaepäilyn johdosta. Ympäristöpalvelut on tehnyt asunnontarkastukset 28.1.2021 sekä 2.9.2021 osoitteessa Klaavuntie 12 **********

Asunto sijaitsee vuonna 1961 käyttöönotetussa kerrostalossa, jossa on painovoimainen ilmanvaihto.

Tarkastuksella 28.1.2021 todettiin, että tutkittavan asunnon ikkunoiden yläpuolella oli rakoventtiilit (yhteensä kolme kappaletta). Lisäksi ulkoseinissä asuintiloissa oli erilliset raitisilmaventtiilit (2 kpl). Poistoilmaventtiilit sijaitsivat keittiössä ja kylpyhuoneessa.

Kummallakin tarkastuskerralla 28.1.2021 sekä 2.9.2021 keittiön ja kylpyhuoneen poistoventtiileissä ilma virtasi hormiin päin. Poistoilman ilmavirrat mitattiin kummallakin kerralla ilmavirtamittarilla. 28.1.2021 keittiön ilmanvaihto oli 7 l/s hormiin päin ja kylpyhuoneen 5 l/s hormiin päin. Olohuoneen ja makuuhuoneen raitisilmaventtiileistä tuli kummastakin 3 l/s ilmaa sisään päin. Rakoventtiilit ikkunoissa olivat talviasennossa.

2.9.2021 tarkastushetken poistoilmamäärät mitattiin ilmavirtamittarilla keittiöstä sekä kylpyhuoneesta. Keittiön poistoilmamäärä vaihteli välillä 2-5 l/s hormiin päin ja kylpyhuoneen 4 l/s hormiin päin. Keittiön ilmamäärä lisääntyi arvoon 12-14 l/s, kun keittiön tuuletusikkuna avattiin korvausilman saannin parantamiseksi. Kylpyhuoneen mittaus tehtiin kylpyhuoneen ovi auki ja ikkunat kiinni. Olohuoneen ja makuuhuoneen korvausilmaventtiileistä virtasi kummastakin 2 l/s ilmaa sisäänpäin ikkunoiden ollessa kiinni. Rakoventtiili makuuhuoneen ikkunassa oli talviasennossa ja olohuoneessa kesäasennossa.

Ensimmäisellä asunnontarkastuksella 28.1.2021 ympäristöpalvelut ei todennut asunnossa terveyshaittaa aiheuttavaa olosuhdetta. Toimenpidepyyntö katsottiin päätetyksi eikä se siten antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin ympäristöpalveluiden osalta.

Asukas pyysi asianajotoimiston kautta valituskelpoista päätöstä 11.2.2021.

Ympäristöpalvelut on 18.2.2021 tehnyt kuulemisen asiasta. Asukas pyysi 12.4.2021 lisäaikaa vastineen toimittamiselle.

Yhtiö ei antanut vastinetta kuulemiseen.

21.5.2021 asukas antoi vastineensa ympäristöpalveluille sekä lähetti teettämänsä tutkimusraportin.

Tutkimusraportin mukaan on havaittu asukkaan tilaaman erillisen yrityksen puolesta, että ilmanvaihto toimisi väärään suuntaan eli hormista sisälle päin asuntoon. Lisätarkastus asuntoon päätettiin tehdä asian varmentamiseksi ympäristöpalveluiden puolesta.

Toinen asunnontarkastus tehtiin asuntoon asukkaan pyynnöstä 2.9.2021. Asukkaan ilmoituksen mukaan keittiön poistoilmahormista on takaisinvirtausta asuntoon päin. Ympäristöpalvelut tarkasteli asunnossa ilmanvaihdon toimintaa. Poistoilmanvaihto toimi asianmukaisesti.

Toisen asunnontarkastuksen perusteella ympäristöpalvelut arvioi olosuhteiden asunnossa olevan sellaiset, ettei niistä aiheudu terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa. Toimenpidepyyntö katsottiin päätetyksi eikä se siten antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin ympäristöpalveluiden osalta.

Asukas pyysi asianajotoimiston kautta valituskelpoista päätöstä 15.9.2021.

Ympäristöpalvelut on 23.9.2021 tehnyt kuulemisen asiasta. Asukas pyysi 6.10.2021 lisäaikaa vastineen toimittamiselle.

Yhtiö ei antanut vastinetta kuulemiseen.

30.11.2021 asukas antoi vastineensa ympäristöpalveluille sekä lähetti teettämänsä tutkimusraportin.

Tutkimusraportin mukaan lisätutkimuskerralla asukkaat ovat teettäneet asbestinäytteenoton sekä otattaneet erillisen rakennusmateriaalinäytteen parhaaksi katsomastaan kohdasta. Hormista otetussa asbestinäytteessä ei ollut viitettä asbestista eikä rakennusmateriaalinäytteessä viitettä vauriosta.

Asukas ei ole ollut tyytyväinen tarkastuksiin ja niistä kirjoitettuihin tarkastuskertomuksiin. Asukkaan mukaan asiaa ei ole tutkittu riittävästi. Ympäristöpalvelut ei ole löytänyt tarkastuksilla terveyshaittaa aiheuttavaa olosuhdetta.

Asukas on asianajotoimiston kautta ensimmäisessä vastineessaan 21.5.2021 pyytänyt, että ympäristöpalvelut tutkii terveyshaittaepäilyn uudelleen ja tekee asunnossa tarvittavat lisätutkimukset, antaa As. Oy Klaavuntie 12:lle korjausmääräyksen saattaa huoneiston rakenteet sellaiseen kuntoon kuin asumisterveyttä koskevat säännökset edellyttävät sekä korvaa kuultavalle oman lisätutkimuksen teettämisestä ja vastineen laatimisesta aiheutuneet kulut myöhemmin toimitettavien laskujen mukaisesti. Toisessa vastineessaan 30.11.2021 asukas uudistaa vaatimuksensa, että ympäristöpalvelut antaa As. Oy Klaavuntie 12:lle korjausmääräyksen saattaa huoneiston rakenteet sellaiseen kuntoon kuin asumisterveyttä koskevat säännökset edellyttävät, määrittelee homepölysiivouksen, jota ympäristöpalvelut suosittelee 14.9.2021 päivätyssä raportissaan ja määrää sen teetettäväksi vasta, kun huoneiston ilmanvaihto on huolehdittu asianmukaiseksi sekä korvaa kuultavalle oman lisätutkimuksen teettämisestä ja vastineen laatimisesta aiheutuneet kulut myöhemmin toimitettavien laskujen mukaisesti.

Yhtiölle on lähetetty asiasta kuulemiskirje 15.12.2021. Yhtiötä kuultiin asukkaan 30.11.2021 päivätystä vastineesta ja sen mukana olleesta tutkimusraportista. Yhtiö ei antanut vastinetta.

Päätöksen perustelut

Terveydensuojelulain 1 §:n 2 momentin mukaan terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

Terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 17 §:n mukaan ennen terveydensuojelulain 27 ja 51 §:n mukaisen kiellon tai määräyksen antamista kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varattava asunnon tai muun oleskeluun käytettävän tilan omistajalle ja haltijalle sekä sille, jonka menettely tai toimenpide on syynä todettuun epäkohtaan, tilaisuus tulla kuulluksi. Hallintolain 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan, jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä. Jos haitta aiheutuu asuinhuoneiston tai muun oleskelutilan rakennuksen rakenteista, eristeistä tai rakennuksen omistajan vastuulla olevista perusjärjestelmistä, haitan poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja, ellei muualla laissa toisin säädetä. Jos terveyshaitta aiheutuu kuitenkin asunnon tai muun oleskelutilan käytöstä, joka ei ole tavanomaista, terveyshaitan poistamisesta vastaa asunnon tai muun oleskelutilan haltija. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Asunnontarkastuksien ajankohdista sovittiin yhdessä asukkaan kanssa. Asunnontarkastuksilla ei todettu yhtiön vastuulla olevaa terveyshaittaa aiheuttavaa olosuhdetta kummallakaan tarkastuskäynnillä. Ympäristöpalvelut katsoo, että asiaa on tutkittu riittävästi, koska tarkastuksilla ei ole löytynyt viitettä terveyshaitasta tutkitussa asunnossa. Lisäksi asukas on itse lisätutkimuksillaan (asbesti- ja rakennusmateriaalinäyte) osoittanut, ettei heidän esiintuomiaan haittoja asunnossa ole.
Homepölysiivousta suositeltiin asuntoon, koska asunnossa oli edelleen muovilla peitettyjä huonekaluja aiemman vuoden 2018 remontin ajalta. Ympäristöpalvelut ei voi velvoittaa yhtiötä homepölysiivoukseen vaan ainoastaan suositella sitä, koska terveyshaittaa asunnossa ei ole todettu eikä ympäristöpalveluilla ole tällöin mahdollisuutta antaa määräystä.
Kunnan terveydensuojeluviranomainen ei vastaa asukkaan ulkopuolisen asiantuntijan käyttämisestä aiheutuneista kustannuksista. Ympäristöpalvelut katsoo korvausvaatimuksen olevan perusteeton.

Sovelletut oikeus- ja muut ohjeet

Hallintolaki (434/2003) 34 ja 36 §
Terveydensuojelulaki (763/1994) 1, 26, 27, ja 53 §
Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 15, 17 §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015), ns. asumisterveysasetus 8 §
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Valvira

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tarkastuskertomukset asunnontarkastuksista
Kuulemiskirjeet ja vastineet

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi asianosaisille saantitodistuksella

Päätös tullut nähtäväksi 14.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä

  • päätös johon vaaditaan oikaisua joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi
  • todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisesta
  • asiamiehen valtakirja
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä perittävä maksu

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Sulje

Lisätietojen antaja

Karoliina Linna, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 32026

karoliina.linna@hel.fi

Päättäjä

Heidi Öjst
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. 20210202_ympäristöpalveluiden_tarkastuskertomus_Klaavuntie_12
2. 20210211_Valituskelpoisen_ratkaisun_pyytäminen_asukas_Klaavuntie_12
3. 20210218_ympäristöpalveluiden_kuuleminen_Klaavuntie_12
4. 20210412_Lisäajan_pyytäminen_vastineen_toimittamiselle_asukas_Klaavuntie_12
5. 20210420_asukkaan_teettämä_lausunto_Kymen_Home-Etsintä
6. 20210521_asukkaan_vastine_ympäristöpalveluille
7. 20210914_ympäristöpalveluiden_tarkastuskertomus_Klaavuntie_12
8. 20210915_Valituskelpoisen_ratkaisun_pyytäminen_asukas_Klaavuntie_12
9. 20210923_ympäristöpalveluiden_kuuleminen_Klaavuntie_12
10. 20211006_Lisäajan_pyytäminen_vastineen_toimittamiselle_asukas_Klaavuntie_12
11. 20211013_Raportti_LVIInset_Klaavuntie_12
12. 20211130_Asukkaan_vastine_ympäristöpalveluille
13. 20211215_yhtiön_kuuleminen

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.