Määrärahojen siirto, vuoden 2021 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitetut määrärahat

HEL 2022-001050
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 154 §

Vuoden 2021 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen määrärahojen siirtäminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2021 talousarvion sitovien alakohtien sisäisiä määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta
euroa
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi
alakohdasta
 
8 01 02 02 Pasilan esirakentaminen
- 560 000
Siirretään alakohtaan
 
8 01 02 01 Kamppi-Töölönlahden esirakentaminen
+20 000
8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen
+370 000
8 01 02 07 Uudet projektialueet ja muun täydennys- rakentamisen selvitykset, toimenpiteet ja esirakentaminen
+170 000
TA-kohta    
              
8 03 02 Projektialueiden kadut
 
alakohdasta
 
8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti
-150 000
8 03 02 03 Kalasatama 
- 20 000
8 03 02 04 Kruunuvuorenranta         
-570 000
8 03 02 07 Kruunusillat 
-1 250 000
8 03 02 09 Malmi
-380 000
Siirretään alakohtaan
 
8 03 02 05 Pasila
+1 820 000
8 03 02 06 Kuninkaankolmio
+530 000
8 03 02 08 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen
+20 000
TA-kohta    
               
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn  käytettäväksi
alakohdasta
 
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet
-102 000
8 04 02 09 Malmin puistot
-1 000
Siirretään alakohtaan
 
8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot
+1 000
8 04 02 05 Pasilan puistot
+102 000

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut projektialueiden rakentamista vuonna 2021. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräiden talousarvion alakohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Ylitysten kattaminen on mahdollista toteuttaa sitovien talousarviokohtien käyttämättä jäävillä määrärahoilla alakohtien välisinä sisäisinä siirtoina.

Talousarviomäärärahojen siirtäminen

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahden esirakentamiseen ei oltu varattu määrärahaa vuodelle 2021. Käyttö oli 12 000 euroa, joka koostui suunnittelun ja näytteenoton kustannuksista. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen oli käytettävissä 3,9 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 4,261 milj. euroa. Käyttö ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,361 milj. euroa, johtuen pääosin pilaantuneiden maiden käsittelystä. Määrärahan käyttö kohdistui Laajasalontien esirakentamiseen, Kruunuvuoren asemakaava-alueen katujen esirakentamiseen ja Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston esirakentamiseen. Ylitys voidaan kattaa Pasilan esirakentamisen käyttämättä jäävästä määrärahasta.

Uusien projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen edellyttämiin selvityksiin, toimenpiteisiin ja esirakentamiseen oli käytettävissä 0,3 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 0,463 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,163 milj. euroa. Määräraha käytettiin uusien projektialueiden teknistaloudellisten suunnitelmien tekemiseen. Ylitys voidaan kattaa Pasilan esirakentamisen käyttämättä jäävästä määrärahasta.

Pasilassa esirakentamiseen oli käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 6,5 milj. euroa. Määrärahasta jäi käyttämättä 1,4 milj. euroa, koska esirakentamisurakan laskutus on viivästynyt. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien ylitystarpeita.

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahteen oli käytettävissä 0,2 milj. euroa ja määrärahaa käytettiin 0,04 milj. euroa. Määräraha käytettiin Kansalaistorin korjauksiin. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Kalasatamaan oli käytettävissä 11,4 milj. euroa sekä ylitysoikeutta 1,1 milj. euroa ja siirtomäärärahaa 1,0 milj. euroa, yhteensä 13,5 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 13,46 milj. euroa. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Kruunuvuorenrantaan oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 18,9 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 12,4 milj. euroa. Määrärahan alitus johtuu mm. urakoiden uudelleenaikatauluttamisesta sekä urakka-alueilta löytyneistä pilaantuneista maista. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Pasilan katuihin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 19,945 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 21,8 milj. euroa. Määrärahan ylitys johtuu pääosin Veturitien ja pohjoisten Ratapihakortteleiden urakan ennakoitua nopeammasta etenemisestä sekä urakoiden arvioitua suuremmasta laajuudesta. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Kuninkaankolmioon oli käytettävissä 1,8 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 2,3 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet Honkasuolla olivat Honkasuontien katuyhteyden rakentaminen ja ajoyhteyden mahdollistaminen Vantaan puolelle. Kuninkaantammen alueella toteutettiin asuntotuotannon edellyttämiä katuja. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Kruunusiltoihin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 13,4 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 12,1 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä, koska urakat eivät edenneet suunnitellussa aikataulussa. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Uusiin projektialueisiin ja muuhun täydennysrakentamiseen ei ollut osoitettu talousarviomäärärahaa. Määrärahaa käytettiin 0,015 milj. euroa. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Malmilla oli käytettävissä 1,6 milj. euroa, josta käytettiin 0,4 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä kaavavalitusten johdosta. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahden-alueen puistoihin ei ollut osoitettu talousarviomäärärahaa. Käyttö oli 200 euroa (sisäisiä tuntikirjauksia). Ylitys voidaan kattaa projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Länsisataman puistoihin ja liikunta-alueisiin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 2,953 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 1,37 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä johtuen pääosin viiveistä Jätkäsaaren liikuntapuiston rakentamisessa. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden muiden alakohtien ylitystarpeita.

Pasilan puistoihin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 1,085 milj. euroa. Määrärahaa siirrettiin 0,15 milj. euroa uusien puistojen ja puistojen peruskorjauksen käyttöön. Käytössä oleva määräraha oli yhteensä 0,935. Määrärahaa käytettiin 1,04 milj. euroa. Määrärahalla rakennettiin Konepajanpuistoa. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Malmin puistoihin oli käytettävissä 0,6 milj. euroa, josta käytettiin 0,1 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä kaavavalitusten takia. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden muiden alakohtien ylitystarpeita.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.