Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2022

HEL 2022-001242
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 39 §

Muutos päätökseen koskien edustajien nimeämistä yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto täydentäen päätöstään 7.3.2022, § 28 päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa

 • Forum Virium Helsinki Oy:n yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi Kimmo Heinonen sekä Arja Kukkosen sijaan Soili Haapala; 
 • Helsingin Asumisoikeus Oy:n yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan Bengt Halme varsinaiseksi jäseneksi Jari Jorosen tilalle ja Jari Joronen valitaan varajäseneksi Paula Rinkisen tilalle seuraavaksi toimikaudeksi; sekä
 • Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen yhtiökokouksessa toimimaan niin, että yhtiön hallitukseen ei valita Jani Nevalaista hallituksen varsinaiseksi jäseneksi seuraavaksi toimikaudeksi.

Muilta osin hallitusnimitykset säilyvät em. yhtiöissä 7.3.2022, § 28 päätöksen mukaisina.

B.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:n hallituksen varapuheenjohtajaksi Helena Venetvaaran, varsinaiseksi jäseneksi Annamaija Sutelan ja hänen varajäsenekseen Mikko Tammisen.

Muilta osin hallitusnimitykset säilyvät em. säätiössä 7.3.2022, § 28 päätöksen mukaisina.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Konsernijaosto hyväksyi päätöksessään 7.3.2022, § 28 keskitetysti nimeämisesitykset kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden sekä muiden kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevien yhteisöjen ja säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin.

Em. päätöksen jälkeen on tullut tarve tarkentaa tai täydentää tiettyjen yhteisöjen ja säätiöiden osalta tehtyjä nimitysehdotuksia.

Forum Virium Helsinki Oy:n hallitukseen ehdotettavaksi suunnitellun henkilön siirryttyä pois kaupungin palveluksesta nimeäminen voidaan yhden hallituspaikan osalta tehdä vasta nyt. Ko. paikalle on hallituksen muiden jäsenten taustat huomioon ottaen perusteltua nimetä edelleen henkilö elinkeino-osastolta (Kimmo Heinonen). Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta hallitukseen aiemmassa päätöksessä nimetyn, ja yhtiön hallituksessa jo aiemmin toimineen, Arja Kukkosen sijaan hallitukseen on seuraavaksi toimikaudeksi perusteltua nimetä toimialan ehdotuksesta hallitun vaihtuvuuden edistämiseksi Soili Haapala.

Helsingin Asumisoikeus Oy:n puolelta on tarkennettu hallituksen asukasjäsenten nimeämistä, ja toisin kuin konsernijaoston päätöksen liitteessä 7.3.2022 todettiin, Bengt Halme on ollut tarkoitus nimetä yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja Jari Joronen puolestaan hallituksen varajäseneksi.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen osalta talousarviopäällikkö Jani Nevalainen on eronnut kaupungin palveluksesta konsernijaoston nimeämispäätöksen jälkeen, eikä hän ole enää käytettävissä yhtiön hallitukseen. Hänen tilalleen nimetään uusi hallituksen jäsen myöhemmin erikseen.

Konsernijaoston 7.3.2022 tekemää päätöstä on tarpeen täydentää Oulunkylän kuntoutuskeskus säätiön hallituskokoonpanon osalta yhdellä varsinaisella ja yhdellä varajäsenellä. Kaupungilla on säätiön sääntöjen mukaan oikeus nimetä hallitukseen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Säätiön hallitusta täydennetään sote-toimialan osaajilla niin, että ylilääkäri Annamaija Sutela nimitetään varsinaiseksi jäseneksi ja psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen hänen varajäsenekseen. Lisäksi 7.3.2022 hallituksen jäseneksi nimetty Helena Venetvaara nimetään hallituksen varapuheenjohtajaksi hänen varajäsenen pysyessä ennallaan.

Muilta osin 7.3.2022, § 28 päätöksen mukaiset nimeämiset pysyvät ennallaan.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.03.2022 § 28

Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa

 • toimimaan liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2022 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä yhtiön mahdollisten muiden toimielinten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti;
 • toimimaan kaupungin tytäryhtiöiden vuoden 2022 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty taikka muuten erikseen päätetty; sekä
 • hyväksymään kaupungin puolelta yhtiökokouksessa yhtiön yhtiöjärjestysmuutoksen, mikäli yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista ja muutos on olennaisilta osin kaupungin hyvään hallinto- ja johtamistapaan perustuva.

B.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

 • nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä säätiön mahdollisten muiden toimielinten jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti; sekä
 • kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että  
   Esittelijä
   kansliapäällikkö
   Sami Sarvilinna
   Lisätiedot

   Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

   miia.aho@hel.fi
   Sulje

   Päätös tullut nähtäväksi 12.04.2022

   OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

   Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

   Oikaisuvaatimusoikeus

   Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

   • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
   • kunnan jäsen.
   Oikaisuvaatimusaika

   Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

   Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

   Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

   Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

   Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

   Oikaisuvaatimusviranomainen

   Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

   Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

   Sähköpostiosoite:
   helsinki.kirjaamo@hel.fi
   Postiosoite:
   PL 10
    
   00099 HELSINGIN KAUPUNKI
   Käyntiosoite:
   Pohjoisesplanadi 11-13
   Puhelinnumero:
   09 310 13700

   Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

   Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

   Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

   Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

   • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
   • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
   • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
   • oikaisuvaatimuksen tekijä
   • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
   • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
   Pöytäkirja

   Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

   Sulje

   Esittelijä

   kansliapäällikkö
   Sami Sarvilinna

   Lisätietojen antaja

   Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

   miia.aho@hel.fi