Kokoonpanon muutos, Lammenrannan Pysäköinti Oy, hallituksen jäsenten nimeäminen

HEL 2022-001395
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 17 §

Perustettavan Lammenrannan Pysäköinti Oy -nimisen yhtiön hallituksen jäsenten nimittäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Lammenrannan Pysäköinti Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi yksikön päällikkö Merja Rukon sekä hallituksen jäseniksi erityisasiantuntija Katharina Meadin, projektinjohtaja Kimmo Kuisman ja kaupunginasiamies Leena Alhonnoron ehdolla, että kaupunginhallitus päätti Lammenrannan Pysäköinti Oy -nimisen yhtiön perustamisesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yhtiön perustaminen

Kaupunginhallitus käsittelee 14.2.2022 kokouksessaan Lammenrannan Pysäköinti Oy:n (pysäköintiyhtiö) perustamista. Perustettavan yhtiön tarkoituksena on toteuttaa ja järjestää Kaarelan, Kuninkaantammen Lammenrannan asemakaava-alueen kortteleiden 33414, 33415, 33416, 33417, 33418, 33419 ja 33420 asukaspysäköinti keskitetysti. Autopaikkojen toteuttaminen rahoitetaan siten, että autopaikkoja käyttävät osakasyhteisöt tulevat pysäköintiyhtiön osakkaiksi. Autopaikkoihin ei sisälly tonttien liiketilojen autopaikkoja, koska niitä ei tarvitse asemakaavan mukaan toteuttaa.

Jokainen pysäköintiyhtiön osakasyhteisö on tontin luovutusehtojen mukaan velvollinen ryhtymään kaupungin määräämin ehdoin osakkaaksi yhtiöön, tekemään yhtiön kanssa merkintä- ja käyttösopimuksen ja merkitsemään/ostamaan käyttämiensä autopaikkojen mukaisesti yhtiön
äänivallattomia B -osakkeita ja tarvittaessa suorittamaan
investointimaksuja sekä käyttömaksuja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Helsingin kaupunki merkitsee pysäköintiyhtiön ainoan äänivaltaisen A-osakkeen. Yhtiön hallinto on tarkoitus luovuttaa kaupungilta viipymättä osakkaille, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt käytteenotetuiksi pysäköintiyhtiön pysäköintilaitoksen ja osakkaiden tonteilleen rakennuttamat rakennukset.

Lammenrannan Pysäköinti Oy, yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia toteuttaa, omistaa, vuokrata, luovuttaa, hallita, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) Kuninkaantammen Lammenrannan asemakaava-alueella sijaitsevia asuntotontteja palvelevaa korttelin 33417 tontille 3 rakennettavaa pysäköintilaitosta ja -aluetta asemakaavan mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen ja niiden osoittamille käyttäjille. Pysäköintiyhtiö toimii omakustannusperiaatteella. Pysäköintiyhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen.

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta sitten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä puheenjohtajaksi kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopalveluiden uudistuotannon yksikön päällikkö Merja Rukko sekä hallituksen jäseniksi kaupunkiympäristön toimialan tontit -yksikön kiinteistökehityksen erityisasiantuntija Katharina Mead, projektinjohtaja Kimmo Kuisma kaupunginkanslian aluerakentamisyksiköstä ja kaupunginasiamies Leena Alhonnoro kaupunginkanslian oikeuspalveluista
nimettävien koulutus, osaaminen ja aikaisempi työkokemus kollektiivisesti huomioiden.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Toimitusjohtajan tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

Yhtiön perustamistoimia varten ja varsinaisen toiminnan käynnistämisen helpottamiseksi on tarkoituksenmukaista nimetä yhtiöön toimitusjohtaja jo yhtiön perustamissopimuksessa. Kaupungin tytäryhtiöinä olevien pysäköintiyhtiöiden toimintojen tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta on perusteltua pyrkiä keskittämään pysäköintiyhtiöiden toimitusjohtajatehtäviä, minkä johdosta tässä alkuvaiheessa on perusteltua nimetä Mikko Syrjänen yhtiön toimitusjohtajaksi. Syrjänen toimii tällä hetkellä muun muassa Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n sekä Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n toimitusjohtajana ja hänellä on näiden tehtävien johdosta monipuolista osaamista sekä kokemusta pysäköintiyhtiön toimitusjohtajan tehtävien hoitamisesta. Yhtiön hallitus päättää myöhemmin toimitusjohtajan jatkosta.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien nimeämisestä yhteisöjen toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi