Nuorten aloitteet, tammikuu - kesäkuu 2022, valtuuston käsittelyyn

HEL 2022-001472
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 686 §

V 2.11.2022, Nuorten aloitteet ajalta 1.1.−30.6.2022

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.1.−30.6.2022.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13−17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista.

Nuorten aloitejärjestelmä on osa laajempaa nuorten vaikuttamisen kokonaisuutta, jossa keskeisenä periaatteena on vaikuttamisen tapojen monimuotoisuus. Kaupunki mahdollistaa erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja, joihin lasten ja nuorten on helppo kiinnittyä.

Aloitteet tehdään tällä hetkellä Nuorten Helsinki -sivuston kautta. Aloitteen voi tehdä myös sähköpostitse tai muuten kirjallisesti toimittamalla sen kaupungin kirjaamoon. Aloitteisiin vastaa joko pormestari tai sen toimialan apulaispormestari, jonka toimintaa aloite koskee. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut koordinoi aloitejärjestelmää ja julkaisee aloitteet ja niihin annetut vastaukset Nuorten Helsinki -sivustolla.

Kansliapäällikkö on 2.3.2022 § 58 asettanut nuorten aloiteprosessin uudistamisen työryhmän, joka etsii parhaillaan ratkaisuja aloitekäsittelyn keventämiseksi ja määrittelee aloitteisiin vastaamiselle yhtenevät käytännöt kaikille toimialoille. Nuorisoneuvostolla on ollut erinomainen mahdollisuus osallistua aloitejärjestelmän uudistamiseen, koska työryhmässä on mukana kaksi sen jäsentä. Tätä kautta nuorten esiin tuomat kehitysideat voidaan ottaa uudistuksessa huomioon. Työryhmä valmistelee ehdotuksen aloitejärjestelmän keventämiseksi, ja aloitevastausten valmistelijat eri toimialoilla ohjeistetaan uudistuksen jälkeen.

Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston tietoon kahdesti vuodessa tehdyt nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisoneuvoston asiasta antaman lausunnon. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita. Kun valtuustossa käsitellään nuorten aloitteita, kolmella nuorisoneuvoston valitsemalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa hallintosäännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Tammikuun ja kesäkuun 2022 välisenä aikana nuoret ovat tehneet 11 aloitetta. Aloitteet jakaantuvat sosiaali- ja terveystoimialan (2), kaupunkiympäristön toimialan (1), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (4), kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (3) ja kaupunginkanslian (1) toimintaan. Aloitteet ja niihin annetut pormestarin tai apulaispormestarin vastaukset ovat liitteessä 1. Nuorisoneuvoston lausunto on liitteenä 2.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi