Virkasuhteen täyttäminen, Arabian peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja (käsityö), työavain KASKO-01-1449-21

HEL 2022-001489
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9

Virkasuhteen täyttäminen, Arabian peruskoulu, Päätoiminen tuntiopettaja, käsityö, työavain 01-1449-21

Perusopetuksen aluepäällikkö 3

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita päätoimisen tuntiopettajan virkaan, käsityö ********** sekä ensimmäiselle varasijalle **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2022 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikostaustaotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan, käsityö, virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1. -24.1.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Arabian peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on monimateriaalisen käsityön opettajan tehtävät Arabian peruskoulussa.

Päätoimisen tuntiopettajan kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus. Tehtävässä luetaan eduksi muotoilun opintoja.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakuilmoituksessa todettiin mm. seuraavaa: ”Haemme Arabian peruskouluun käsityön (kovat ja pehmeät materiaalit) päätoimista tuntiopettajaa ammatilliseen, iloiseen ja kehittämismyönteiseen työyhteisöömme. Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on vahvaa muotoiluosaamista ja sekä kokemusta työparityöskentelystä monimateriaalisen käsityön opetuksessa. Arabian peruskoulussa painotetaan muotoiluoppimista. Muotoiluoppimisen työtapoja käytetään kaikissa oppiaineissa luokka-asteilla 1-9. Haemme opettajaa, jolla on kykyä ja intoa kehittää muotoiluoppimispainotusta yhteistyössä muiden opettajien kanssa.”

Määräajassa hakemuksen jätti seitsemän hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli viidellä hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun 3.2.2022 kutsuttiin kolme hakijaa, joilla oli vaaditun pätevyyden lisäksi vähintään kahden vuoden kokemus käsityöopettajan työstä yhtenäisessä peruskoulussa sekä kokemusta monimateriaalisen käsityön opettamisesta.

Haastattelun suorittivat rehtori ja virka-apulaisrehtori.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen ja haastatteluiden perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

**********

Varasijalle valittiin **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 04.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Mari Suokas-Laaksonen , rehtori, puhelin: 09 31087230

mari.suokas-laaksonen(at)hel.fi

Päättäjä

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3