Virkasuhteen täyttäminen, Arabian peruskoulu, lehtori (ranska ja englanti), työavain KASKO-01-1447-21

HEL 2022-001494
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Virkasuhteen täyttäminen, Arabian peruskoulu, lehtori (ranska ja englanti), työavain KASKO-01-1447-21

Perusopetuksen aluepäällikkö 3

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita ranskan ja englannin lehtorin virkaan (vakanssinumero 000371), **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2022 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikostaustaotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Lehtorin, ranska ja englanti, virka (vakanssinumero 000371) on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.-24.1.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Arabian peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on ranskan ja englannin lehtorin tehtävät Arabian peruskoulussa.

Ranskan ja englannin lehtorin viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Hakuilmoituksessa todetaan seuraavaa: ”Pidämme tärkeänä toisen ihmisen kunnioittamista ja hyviä kohtaamisia koulun arjessa. Arvostamme ratkaisukeskeistä työotetta ja intoa yhdessä tekemiseen. Pidämme tärkeänä monipuolista pedagogista osaamista ja luontevaa digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä. Arabian peruskoulussa painotetaan muotoiluoppimista.”

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 30 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli 26 hakijalla. Kokemuksen ja hakemuksen perusteella haastatteluun 14.2.2021 kutsuttiin **********

Haastattelut suorittivat Arabian peruskoulun rehtori ja virka-apulaisrehtori.

**********

**********

**********

**********

**********

Ranskan ja englannin lehtorin tehtävässä korostuvat tahto ja kyky ohjata ja kasvattaa eri-ikäisiä oppilaita kokonaisvaltaisesti sekä havainnoida ja havaita oppilaan mahdollinen tuen tarve ja vastata siihen. Tehtävä edellyttää taitoa tukea oppilaan laaja-alaista osaamista kielen oppiaineeseen sopivalla tavalla, käyttää monipuolisia työtapoja ja teknologiaa opetuksessa sekä halua sitoutua koulun kehittämiseen strategian mukaisesti.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 04.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Mari Suokas-Laaksonen , rehtori, puhelin: 09 31087230

mari.suokas-laaksonen(at)hel.fi

Päättäjä

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3