Virkasuhteen täyttäminen, Kalasataman peruskoulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1152-21

HEL 2022-001505
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Kalasataman peruskoulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1152-21.

Perusopetuksen aluepäällikkö 3

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Kalasataman peruskouluun sijoitetun luokanopettajan viran (vakanssinumero 006458).

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan virka (vakanssinumero 006458) on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.2022-24.1.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Kalasataman peruskoulussa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kuvataiteen aineenopettajan kelpoisuutta.

Määräajassa hakemuksen jätti 9 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus (luokanopettajan tutkinto ja kuvataiteen opettajan kelpoisuus) on 0 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten hakijoiden puuttuessa.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 11.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Kati Pennanen, rehtori, puhelin: 040 148 3607

kati.pennanen@hel.fi

Päättäjä

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3