Yhtiökokoukset vuonna 2022, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

HEL 2022-001511
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 18 §

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiökokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiökokouksessa hyväksymään yhtiön kevään 2022 investointiohjelman oheisen liitteen mukaisesti niin, että investointien rahoitusvastuu kohdistuu CK- ja DH -osakesarjoille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liikenneliikelaitoksen (HKL) yhtiöittämisen 22.9.2021 § 282. Kaupunginhallitus teki 8.11.2021 § 830 ja 13.12.2021 § 923 yhtiöittämiseen liittyviä toimeenpanopäätöksiä. Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi 13.12.2021 § 157 muun muassa liikenneliikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyen perustetun kaupunkiliikenneyhtiön osakassopimuksen sekä muut esitykset, jotka liittyvät liikenneliikelaitoksen yhtiöittämiseen ja toimintojen siirtoon kaupunkiliikenneyhtiölle.

Investointien toteuttaminen

Kaupunkiliikenneyhtiön vastuisiin kuuluu yhtiön hallinnassa olevan joukkoliikenneinfran (pl. metro) kehittäminen sen omistajien ja joukkoliikenteen tilaajan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) tahtotilan mukaisesti. Yhtiön pääasialliset liiketoimintatulot (liikevaihto) muodostuvat a) HSL:n maksamista liikennöintikorvauksista, joilla katetaan kaupunkiraideliikenteen liikennöinnin, liikenteenohjauksen, kaluston hallinnan, kunnossapidon ja varikoiden kustannukset, b) Helsingin kaupungin maksamasta infravuokrasta, joka kattaa yhtiön hallinnoiman joukkoliikenteen infrastruktuurin elinkaaren aikaiset investointi-, ylläpito- ja kehityskustannukset sekä c) mainosmyynnistä, liike- ja muiden tilojen vuokrauksesta kolmansille osapuolille sekä kunnossapito-, asiantuntija- ja muiden palveluiden myynnistä, mm. Länsimetro Oy:lle sekä Espoon kaupungille.

Joukkoliikenneinfran kehittämiseen liittyvien investointien rahoittamiseen liittyy keskeisesti kuntien ja HSL:n välinen infrakorvaussopimus. HKL:n yhtiöittämisen ja yhtiön omistuspohjan laajenemisen myötä HSL:n infrasopimus ja siihen liittyvät rahavirrat siirtyvät yhtiön hallinnoiman infran osalta Helsingille vastaavasti kuin muissa kunnissa (esim. Espoo ja länsimetro). Infrakorvauksen siirtyessä kunnille, yhtiön ja kaupunkien välillä kulut peritään infravuokran muodossa. Yhtiömallissa HSL:n maksama infrakorvaus siis maksetaan Helsingin kaupungille, joka puolestaan maksaa infran kokonaiskustannukset kattavaa vuokraa kaupunkiliikenneyhtiölle. Yhtiön taloudellisessa mallinnuksessa lähtökohta on, että Helsingin kaupungin maksamat ns. infravuokrat pysyvät suuruudeltaan samalla tasolla HSL:n liikelaitokselle nykyisin suoraan kohdistettujen infrakorvausten sekä kaupungin HKL:lle maksaman infratuen kanssa.

Yhtiön toteuttamien investointien rahoituksesta on tarkoitus laatia infravuokrasopimus.

Kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päätösten mukaisesti liikenneliikelaitoksen toiminnot siirtyivät kaupunkiliikenneyhtiölle liiketoimintasiirtona 1.2.2022

Infravuokrasopimuksen viimeistely on vielä kesken kaupunkiliikenneyhtiön aloittaessa toimintansa 1.2.2022 ja tämän hetken arvion mukaan infravuokrasopimus voitaisiin saada voimaan toukokuussa.

On tarkoituksenmukaista, että infravuokrasopimuksen valmistelun viivästyminen ei suhteettomasti viivyttä kaupunkiliikenneyhtiön pääomistajan Helsingin kaupungin ja joukkoliikenteen tilaajan HSL:n suunnitelmien mukaisia joukkoliikenteen toimintaan liittyvien investointien toteutusta. Kevään 2022 aikana kaupunkiliikenneyhtiössä päätettäväksi tulevien investointien yhteenlaskettu arvonlisäveroton kustannusarvio on noin 23 milj. euroa liitteenä olevan investointiohjelman mukaisesti. Osa näistä päätöksentekoa odottavista investointihankkeista on suunniteltu toteuttaviksi osana yhteisiä kunnallisteknisiä työmaita tai muita yhteishankkeita. Investointien toteutuksesta päättämisen siirtämisellä voi olla myös investointien kokonaiskustannustasoa nostavia vaikutuksia.

Infrakorvaussopimuksen valmistelun aikana päätettäväksi tulevien investointien etenemisen mahdollistamiseksi on tarkoituksenmukaista päättää näistä investoinneista yhtiökokouksessa. Esitetyllä menettelyllä turvataan kaupunkiliikenneyhtiön omistajastrategian mukainen toiminta yhtiön toiminnan siirtymävaiheessa.

Investointiohjelman mukaiset investoinnit eivät kohdistu pikaraitiotiekaluston ja -varikoiden ylläpidon, kehittämisen ja vuokrauksen rahoituksesta vastaavaan CP-osakesarjaan. Investointiohjelman mukaan tehtävät investoinnit ja niiden rahoitusvastuu kohdistuvat vain Helsingin kaupungin omistuksessa oleviin seuraaviin CK ja DH –osakesarjoihin:

  Lopuksi

  Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin sekä toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

  Sulje

  Päätös tullut nähtäväksi 22.02.2022

  OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

  Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

  Oikaisuvaatimusoikeus

  Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
  Oikaisuvaatimusaika

  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

  Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

  Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

  Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

  Oikaisuvaatimusviranomainen

  Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

  Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

  Sähköpostiosoite:
  helsinki.kirjaamo@hel.fi
  Postiosoite:
  PL 10
   
  00099 HELSINGIN KAUPUNKI
  Käyntiosoite:
  Pohjoisesplanadi 11-13
  Puhelinnumero:
  09 310 13700

  Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

  Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

  Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

  Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
  Pöytäkirja

  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

  Sulje

  Esittelijä

  kansliapäällikkö
  Sami Sarvilinna

  Lisätietojen antaja

  Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

  timo.linden@hel.fi