Valtuustoaloite, liikennevalot Gustav Pauligintien ja Vuotien risteykseen

HEL 2022-001519
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 665 §

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite liikennevalot Gustav Pauligin kadun ja Vuotien risteykseen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Ville Jalovaara ja neljä muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Vuosaaren Gustav Pauligin kadun ja Vuotien risteyksen valaistusta parannetaan ja siihen asennetaan liikennevalot. Rakennustyömaiden jatkuessa liikennevalot voivat olla väliaikaiset ja sen jälkeen niistä tehdään pysyvä järjestely lisäämään Vuosaaren keskusta-alueen liikenneturvallisuutta.

Kaupunkiympäristöntoimialan mukaan arvioitu liikennemäärä risteyksessä rakentamisen valmistuttua on niin merkittävä, että liikennevalojen toteutus risteykseen on perusteltua. Kun rakennustyömaat valmistuvat varmistetaan yksityiskohdat liikennevalojärjestelyiden toteuttamiselle ja jos esteitä ei ole, niin liikennevalot toteutetaan risteykseen.

Työmaa-aikaisten liikennejärjestelyiden toteutuksesta ja kustannuksista vastaavat työmaat. Kaupunki edellyttää ja valvoo turvallisten järjestelyiden toteuttamista. Työmaajärjestelyt vaihtuvat suhteellisen usein, kun rakentaminen edistyy. Poikkeusjärjestelyiden aikana risteyksen kaikissa haaroissa ei ole tilaa liikennevalopylväille ja sähkönsyöttö valopylväille on haastava toteuttaa. Turvalliseen järjestelyyn onkin pyritty alentamalla ajonopeutta työmaan kohdalla 30 km/h ja asettamalla nopeusnäyttötaulu muistuttamaan ajonopeudesta. Työmaa-aidat kaventavat näkemiä risteyksessä, mutta viistetyllä aitauksen kulmalla ja korvaamalla umpinainen aita läpinähtävällä aitaelementillä on näkemiä pyritty saamaan paremmiksi.

Katuvalaistus suunnitellaan lähtökohtaisesti riittävän tehokkaaksi risteysalueille. Palaute valaistuksen tehon tarkistamisesta on välitetty valaistussuunnittelijalle. Jos puutteita huomataan, tehdään tarvittavat muutokset valaistukseen.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua (voimassa aloitteille, jotka on jätetty viimeistään 30.4.2022).

Sulje

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 643

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Gebhardin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.04.2022 § 238

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Risteysalueen kohdalla Vuotie on katuluokaltaan alueellinen kokoojakatu, jolla nopeusrajoitus on 50 km/h. Gustav Pauligin katu on paikallinen kokoojakatu, jolla nopeusrajoitus on 40 km/h. Risteyksessä on sattunut yksi jalankulkijan loukkaantumiseen johtanut onnettomuus koko Vuotien historian aikana. Aloitteessa toivotaan risteykseen liikennevaloja ja valaistuksen parantamista. Liikennevaloja toivotaan toteutettavan jo nyt työmaa-aikaisena järjestelynä, kun viereistä Aromikujan aluetta rakennetaan.

Työmaa-aikaisten liikennejärjestelyiden toteutuksesta ja kustannuksista vastaavat työmaat. Kaupunki edellyttää ja valvoo turvallisten järjestelyiden toteuttamista. Työmaajärjestelyt vaihtuvat suhteellisen usein, kun rakentaminen edistyy. Poikkeusjärjestelyiden aikana risteyksen kaikissa haaroissa ei ole tilaa liikennevalopylväille ja sähkönsyöttö valopylväille on haastava toteuttaa. Turvalliseen järjestelyyn onkin pyritty alentamalla ajonopeutta työmaan kohdalla 30 km/h ja asettamalla nopeusnäyttötaulu muistuttamaan ajonopeudesta. Työmaa-aidat kaventavat näkemiä risteyksessä, mutta viistetyllä aitauksen kulmalla ja korvaamalla umpinainen aita läpinähtävällä aitaelementillä on näkemiä pyritty saamaan paremmiksi.

Uusien liikennevalojen toteuttamainen määritellään mm. liikennemäärien mukaan tai onko välittömässä läheisyydessä erityiskohteita kuten koulu. Jos autoliikenteen määrät ovat maltilliset ja jalankulkumäärät ovat hyvin pienet ei uusien valojen toteuttaminen ole perusteltua. Liikennevalot pidetään Helsingissä toiminnassa yleensä 24 tuntia vuorokaudessa, ja liikennevalot parantavatkin risteyksen turvallisuutta vilkkaan liikenteen aikana. Hiljaisemman liikenteen aikana ne saattavat kuitenkin houkutella punaisia liikennevaloja päin ajamiseen ja kävelemiseen, jolloin ne muuttuvat liikenneturvallisuusriskiksi. Risteyksen kohdalla Vuotien liikennemäärä on Gustav Pauligin kadun länsipuolella noin 11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Risteyksen itäpuolella Vuotien liikennemäärä on noin 7 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Gustav Pauligin kadun liikennemäärä on noin 4 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Risteyksen läheisyyteen toteutuva rakentaminen tuottaa uutta liikennettä arviolta noin 2 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärät kasvavat asteittain, kun rakentaminen valmistuu eri vaiheissa. Lopullisesti valmista pitäisi olla aikaisintaan vuonna 2026. Arvioitu liikennemäärä rakentamisen valmistuttua on sen verran merkittävä, että liikennevalojen toteutus risteykseen on perusteltua. Kaupunki varmistaa yksityiskohdat liikennevalojärjestelyiden toteuttamiselle, ja jos esteitä ei ole, niin liikennevalot toteutetaan risteykseen siinä vaiheessa, kun talorakennustyömaat poistuvat.

Katuvalaistus suunnitellaan lähtökohtaisesti riittävän tehokkaaksi risteysalueille. Palaute valaistuksen tehon tarkistamisesta on välitetty valaistussuunnittelijalle. Jos puutteita huomataan, tehdään tarvittavat muutokset valaistukseen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Janne Antila, liikenneinsinööri: 310 20355

janne.antila@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi