Virkasuhteen täyttäminen, Vallilan ala-asteen koulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1168-21

HEL 2022-001568
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 8

Virkasuhteen täyttäminen, Vallilan ala-asteen koulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1168-21

Perusopetuksen aluepäällikkö 3

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita luokanopettajan virkaan (vakanssinumero 006274) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2022 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Hakemusten perusteella videohaastatteluun 26.1.-29.1.2022 kutsuttiin 16 hakijaa, joilla on hakuajan alkuun mennessä vähintään 2 vuotta kokemusta luokanopetuksesta, vahvaa taito- ja taideaineosaamista tai kokemusta inklusiivisesta perusopetuksesta ja yhteisopettajuudesta. Yksi hakija jätti vastaamatta videohaastattelukutsuun.

Videohaastattelun perusteella yksilöhaastatteluun Teamsin välityksellä 8.2. – 11.2.2022 välisenä aikana kutsuttiin 6 hakijaa, joiden näkemykset inklusiivisesta opetuksesta, taito- ja taideaineiden opetuksesta sekä opettajan työnkuvasta vastasivat parhaiten Vallilan ala-asteen toimintakulttuuria.

Haastattelut suorittivat rehtori ja apulaisrehtori.

Teams-haastatteluiden perusteella hakijoista valittiin 3 hakijaa haastatteluun Vallilan ala-asteelle 14.2.-17.2.2022 välisenä aikana.

Haastattelut suorittivat rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

**********

Luokanopettajan tehtävässä korostuu opetussuunnitelman mukaisen oppimisnäkemyksen mukaisen opetuksen ja joustavien opetusjärjestelyiden suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä muiden luokanopettajien, erityis- ja erityisluokanopettajan ja aineenopettajien kanssa. Vallilan ala-asteen opetussuunnitelman ja toimintakulttuurin mukaisen opetuksen toteuttamista edistää luokanopettajan kokemus ja taito yhteisopettajuuden toteuttamisessa sekä monipuolinen aineenhallinta taito- ja taideaineissa.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Vallilan ala-asteen koulussa on auki yhteensä kaksi luokanopettajan virkaa. Hakija ********** on valittu toiseen luokanopettajan virkaan (vakanssinumero 002447), joka oli haettavana työavaimella KASKO-01-1170-21.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 04.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sirkku Sagath, rehtori, puhelin: 09 310 82376

sirkku.sagath(at)hel.fi

Päättäjä

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3