Virkasuhteen täyttäminen, Vallilan ala-asteen koulu, erityisopettaja, työavain KASKO-01-1186-21

HEL 2022-001581
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 12

Virkasuhteen täyttäminen, Vallilan ala-asteen koulu, laaja-alainen erityisopettaja, työavain KASKO-01-1186-21.

Perusopetuksen aluepäällikkö 3

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita luokanopettajan virkaan (vakanssinumero 005805) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2022 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Laaja-alaisen erityisopettajan virka (vakanssinumero 005805) on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.2022-24.1.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Vallilan ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät Vallilan ala-asteen koulussa.

Laaja-alaisen erityisopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemuksen alakoulun erityisopetuksesta, yhteisopettajuudesta sekä työskentelystä inklusiivisessa perusopetuksessa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 41 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 38 hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun 26.1.-29.1.2022 kutsuttiin 11 hakijaa, joilla on vähintään 2 vuotta kokemusta laaja-alaisesta erityisopetuksesta perusopetuksessa ja siitä vähintään puolet alakoulussa ja joilla on kokemusta inkluusiosta ja yhteisopettajuudesta. Yksi videohaastatteluun kutsuttu hakija jätti vastaamatta videohaastattelukutsuun.

Videohaastattelun perusteella yksilöhaastatteluun Teamsin välityksellä 3.2. – 8.2.2022 välisenä aikana kutsuttiin 6 hakijaa, joiden näkemykset inklusiivisesta opetuksesta sekä laaja-alaisen opettajan työnkuvasta vastasivat parhaiten Vallilan ala-asteen toimintakulttuuria.

Haastattelut suorittivat rehtori ja apulaisrehtori.

Teams-haastatteluiden perusteella hakijoista valittiin 3 hakijaa haastatteluun Vallilan ala-asteelle 14.2.-17.2.2022 välisenä aikana. Yksi henkilökohtaiseen haastatteluun kutsutuista hakijoista peruutti hakemuksensa ennen haastattelua.

Haastattelut suorittivat rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävässä korostuu opetussuunnitelman mukaisen oppimisnäkemyksen mukaisen opetuksen, kolmiportaisen tuen ja joustavien opetusjärjestelyiden suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä luokan- ja aineenopettajien kanssa. Vallilan ala-asteen opetussuunnitelman ja toimintakulttuurin mukaisen opetuksen toteuttamista edistää erityisopettajan kokemus ja taito oppilaiden tuen tarpeen kartoituksessa ja aktiivinen yhteistyö monialaisen oppilashuoltoryhmän, koulun muiden opettajien sekä oppilaitten huoltajien kanssa.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 07.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sirkku Sagath , rehtori, puhelin: 09 310 82376

sirkku.sagath(at)hel.fi

Päättäjä

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3