Käyttösuunnitelmien ja määrärahojen vastuuhenkilöiden vahvistaminen vuodelle 2022, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-001671
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 17

Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2022, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen palvelukokonaisuus

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti vahvistaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksen § 14/7.2.2021 perusteella vuoden 2022 perusopetuksen palvelukokonaisuuden käyttösuunnitelman oheisten liitteiden
mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 14.12.2021 §389 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2022 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa.

Toimialajohtaja päätti 7.2.2022 § 14 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2022–31.12.2022.

Perusopetuksen palvelukokonaisuuden määrärahojen vastuuhenkilö on perusopetusjohtaja. Perusopetuksen palvelukokonaisuuden toimintatulot ovat 8 500 000 € ja toimintamenot ovat 396 802 000 €. Palvelukokonaisuuden keskitetyt toimintamenot ovat 11 572 500 €, josta 200 000 € kuuluu kouluille. Koulujen, alueiden keskitettyjen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä Oppimisen tuen yksiköiden toimintamenot ovat yhteensä 377 710 500 € ja oppilashuollon palvelujen toimintamenot 7 519 000 € (liite 1). Koulujen kehyksien, alueiden keskitettyjen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikön määrärahojen kokonaissumma on 385 108 056 sisältäen ulkopuolista hankerahaa yhteensä 7 397 507 (liite 2).

Päätös tullut nähtäväksi 18.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Hanna Blomqvist, controller, puhelin:

hanna.u.blomqvist@hel.fi

Päättäjä

Outi Salo
perusopetusjohtaja