Placemaking Europe -verkoston jäsenyys, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-001753
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 411 §

Helsingin kaupungin liittyminen Placemaking Europe -verkoston jäseneksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti Helsingin liittymisestä eurooppalaiseen Placemaking Europe -verkostoon ja jäsenyyden kautta syntyvän kumppanuuden hyödyntämisestä vuosina 2022–2023.

Käsittely

Hylkäysehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus hylkää esityksen.

Esittelystä ja saaduista lisäselvityksistä käy ilmi, että jäsenyys Placemaking Europe -verkostossa aiheuttaa mm. matkakulujen muodossa huomattavasti enemmän kustannuksia kuin 5000€ jäsenmaksu. Verkoston merkittävyys jää epäselväksi; siihen kuuluu tällä hetkellä kolme eurooppalaista pääkaupunkia (Oslo, Wien, Haag). Voidaankin päätellä, että jäsenyyden pääasiallinen tarkoitus on luoda virkamiehistölle ja luottamushenkilöille uusia mahdollisuuksia matkusteluun veronmaksajan kustannuksella.

Hylätessään esityksen kaupunginhallitus edellyttää, että kaupungin muutkin yhteisöjäsenyydet järjestöissä ja verkostoissa käydään kriittisellä otteella läpi, ja että sille tuodaan esitys kaupungin eroamisesta sellaisista järjestöistä ja verkostoista, joiden jäsenyys ei tuota mitattavaa lisäarvoa kaupunkilaisille.

Jussi Halla-ahon hylkäysehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteen, joka oli perusteluiltaan saman sisältöinen kuin hylkäysehdotus.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kumppanuus liittyy kaupunkiympäristön toimialalla designjohtajan alaisuudessa vuonna 2022 valmisteltavaan ja käynnistyvään kaupunkitilan yhteiskehittämisen eli placemaking-toimintamallin luomiseen Helsingille. Designjohtaja vastaa kaupunkitasoisesta muotoilutoiminnasta sekä muotoilun ja arkkitehtuurin hyödyntämisestä kaupungin kehittämisessä.

Kaupunkistrategian mukaisesti tulevien vuosien yhtenä painopisteenä on julkisen kaupunkitilan ja kaupunkilaiskokemuksen parantaminen. Julkisen kaupunkitilan vetovoimaa lisätään oivaltavan suunnittelun ja kokeilujen keinoin. Placemaking on tässä keskeinen uusi avaus ja kaupunkitilaan liittyvän kokeilu- ja innovaatiotoiminnan mahdollistaja.

Valmistelussa keskeisessä osassa on verrokkikaupungeista saatavan tiedon ja parhaiden käytäntöjen keruu. Tähän tarpeeseen vastaa nyt esiteltävä kumppanuus Placemaking Europe –verkoston kanssa. Placemaking Europe on eurooppalainen kaupunkitilojen muotoiluun ja toiminnallisuuteen erikoistunut oman alansa keskeinen verkosto, jonka tavoitteena on edistää merkityksellisempien ja viihtyisämpien kaupunkitilojen syntyä yhteiskehittämisen periaatteita hyödyntäen.

Verkoston toimintaperiaatteena on tuottaa ja testata käytännön työkaluja ja toimintamalleja, jakaa parhaita oppeja ja ajankohtaista tietoa, tarjota keskustelualusta alan toimijoille sekä verkoston kautta tapahtuva yhteiskehittäminen konkreettisten hankkeiden muotoilussa. Verkosto tukee jäseniään aktiivisella markkinoinnilla, sparraamisella ja tuomalla yhteen alan toimijoita erinäisissä tapahtumissa ja työpajoissa.

Kaupungeilla ja muilla organisaatioilla on mahdollisuus liittyä verkostoon eri tasoisten kumppanuusmallien kautta. Kumppanuuksien tarkoitus on tarjota konkreettisesta tukea placemaking-hankkeille työpajojen, konsultoinnin sekä koulutusten avulla sekä tehdä kaupunkien placemaking-toimintaa näkyvämmäksi ja yhdistää kaupunkeja alan muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä verkoston aktiivisia kaupunkikumppaneita ovat jo mm. Oslo ja Wien.

Kumppanuusmalleja voidaan räätälöidä kaupungin tarpeisiin sopivaksi ja niihin sitoudutaan 12 kuukauden ajaksi kerrallaan. Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että Helsinki sitoutuu ensimmäiseksi kahdeksitoista kuukaudeksi “Main Street Partner”- kumppanuusmalliin, jonka on katsottu olevan Helsingille soveltuvin vaihtoehto (muut vaihtoehdot esitelty liitteessä).

Kumppanuusmallin hinta on 5000 euroa, sisältäen seuraavat edut kaupungille:

 1. Kumppaneille suunnatun ryhmän (partner board) jäseneksi liittyminen ja mahdollisuus osallistua kahteen ryhmän vuosikokoukseen
 2. Vähintään yhden Helsingin kaupungin oman placemaking-työkalun/menetelmän yhteiskehittäminen ja arviointi  
 3. Placemaking Europe-verkoston edustajien vetämä verkkotyöpaja Helsingin placemaking-menetelmien tueksi ja kehittämiseksi  
 4. Helsingissä tapahtuva puolen päivän työpaja yhdessä placemaking-kohteessa ja samalla sovittavat asiantuntijatapaamiset (ei sisällä matkakustannuksia ja majoitusta)    
 5. Kolmen Helsingin placemaking-projektin esittely Placemaking Europen verkkosivuilla ja uutiskirjeessä  
 6. Viisi pääsylippua Placemaking Week Europe -vuositapahtumaan (arvo 200 e per henkilö)
 7. Puheenvuoromahdollisuus Helsingin kaupungin johtotason edustajalle Placemaking Week Europe-vuositapahtumassa.
 8. Helsingin kaupungin logo virallisena kumppanina Placemaking Europen verkkosivustolla sekä mahdollisuus hyödyntää verkkosivua viestintäkanavana  
 9. Käyttöoikeus Placemaking Europe -verkoston yhteiseen tietopankkiin

Kumppanuusmalli tukee kaupungin uutta käynnistyvää toimintaa erittäin kustannustehokkaalla tavalla ja auttaa Helsinkiä myös toimintaan liittyvän kansainvälisen verkoston sekä näkyvyyden luomisessa.

Kaupunginhallitus on joitakin vuosia menetellyt niin, että hyväksyessään uusiin maksullisiin järjestöihin tai verkostoihin liittymisen, se samalla edellyttää luovuttavaksi jostakin aiemmasta samaan toimialaan liittyvästä organisaatiosta. Kaupunkiympäristön toimiala ei 1.3.2022 esittänyt muista toimialan maksullisista verkostoista luopumista esittäessään liittymistä jäseneksi Placemaking Europe -verkostoon ja perusteli esitystään sillä, että kyseinen verkosto liittyy kokonaisuudessaan toimialan uuteen toimintakenttään designjohtajan alaisuudessa. Verkoston kumppanuusmallin vuosimaksu on huomioitu toimialan talousarviossa.

Esittelijä toteaa lisäksi, että kaupungin edun mukaista on edistää vilkkaan kaupunkielämän nopeaa toipumista pandemian jättämästä notkahduksesta. Placemaking Europe -verkosto tarjoaa Helsingille kumppanuusmallin, jolla tuetaan yhteisöllistä kaupunkikehittämistä, matalan kynnyksen osallisuusmahdollisuuksia sekä erilaisia kaupunkikehittämisen työkaluja avoimeen lähdekoodiin perustuen. Se myös lisää Helsingin kansainvälistä näkyvyyttä kaupunkikehittämisessä. Näillä perusteilla ja verkoston kohtuulliset vuosikustannukset huomioon ottaen siihen liittyminen on tarkoituksenmukaista.

Sulje

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 395

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.03.2022 § 123

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle eurooppalaiseen Placemaking Europe -verkostoon liittymistä ja jäsenyyden kautta syntyvää kumppanuutta vuosille 2022–2023.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Salla Ahokas, projektipäällikkö, puhelin: 310 37156

salla.ahokas@hel.fi

Hanna Harris, Designjohtaja, puhelin: 310 27932

hanna.harris@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi