Ajankohtaiskatsaus vuonna 2022, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

HEL 2022-001816
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 131 §

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat HUS:n toimitusjohtaja Matti Bergendahl, hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava ja sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HUS-kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä.

HUS-kuntayhtymän vuoden 2022 talousarviossa Helsingin palvelujen ostoiksi on merkitty 731,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 palveluja ostettiin HUS-kuntayhtymältä 689,4 miljoonalla eurolla.

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla mukaisesti HUS-yhtymä on perustettu Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välisellä sopimuksella (perussopimus). Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.4.22 § 99 perussopimuksen.

Vuonna 2023 HUS-yhtymän rahoitus tulee Helsingin kaupungilta ja Uudenmaan hyvinvointialueilta. Helsingin kaupungin HUS-yhtymälle kohdentama rahoitus vuoden 2023 talousarviossa on 767,0 miljoonaa euroa.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa HUS-kuntayhtymälle on asetettu seuraavat tavoitteet vuodelle 2022:

1. Jäsenkuntien talouden tasapainotustarpeiden huomioon ottaminen kuntayhtymän taloudenpidossa ja -suunnittelussa niin, että kuntayhtymät tekevät myös omat toimenpiteensä talouden tasapainottamiseksi
2. Strategisten tavoitteiden seurantaa tehostettava ja vaadittavat korjaustoimet toteutettava riittävän ajoissa
3. PKS-yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista sekä merkittävien hankkeiden toteutumisesta raportoitava jäsenkunnille vuosittain PKS-raportoinnin yhteydessä
4. Tuottavuuden nousu vähintään 1 % / vuosi
- läpinäkyvä tuottavuusmäärittely ja -laskenta
- tavoitetta tarkennetaan tarvittaessa koronavaikutusten johdosta myöhemmin erikseen
5. Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävälle tasolle
- selvitettävä investointiohjelman suurimpien hankkeiden osalta vaihtoehtoisia toteuttamis- ja rahoitusmuotoja ja sisällytettävä vaihtoehtotarkastelu hankesuunnitelmaan ja arvioitava mahdollisuuksia toimintatapojen muutoksiin (mm. etävastaanotot)
6. Ylijäämän palautus tehdään samana vuonna kuin ylijäämä kertynyt
- tavoitetta tarkennetaan tarvittaessa koronavaikutusten johdosta myöhemmin erikseen
7. Kunnilla vahva rooli HUS:n strategisten tavoitteiden ja merkittävien kehittämishankkeiden suunnittelussa sekä seurannassa.

HUS:n toimitusjohtaja Matti Bergendahl antaa konsernijaoston kokouksessa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa ovat läsnä myös HUS:n hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.03.2022 § 31

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat HUS:n toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS:n hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava sekä sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi