Ajankohtaiskatsaus vuonna 2022, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

HEL 2022-001816
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 31 §

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat HUS:n toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS:n hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava sekä sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HUS:n tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä.

HUS:n vuoden 2021 talousarviossa Helsingin palvelujen ostoiksi on merkitty 695,3 miljoonaa euroa. HUS:n vuoden 2021 vuosikatsauksessa jäsenkuntien maksuosuulaskutuksen Helsingin kaupungin toteuma on 659,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 palveluja ostettiin HUS:lta 697,5 miljoonalla eurolla.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa kuntayhtymälle on asetettu seuraavat tavoitteet vuodelle 2021:

1. Jäsenkuntien talouden tasapainotustarpeiden huomioon ottaminen kuntayhtymän taloudenpidossa ja -suunnittelussa niin, että kuntayhtymät tekevät myös omat toimenpiteensä talouden tasapainottamiseksi
2. Strategisten tavoitteiden seurantaa tehostettava ja vaadittavat korjaustoimet toteutettava riittävän ajoissa
3. PKS-yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista sekä merkittävien hankkeiden toteutumisesta raportoitava jäsenkunnille vuosittain PKS-raportoinnin yhteydessä
4. Tuottavuuden nousu vähintään 1 % / vuosi
- läpinäkyvä tuottavuusmäärittely ja -laskenta
- tavoitetta tarkennetaan tarvittaessa koronavaikutusten johdosta myöhemmin erikseen
5. Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävälle tasolle
- selvitettävä investointiohjelman suurimpien hankkeiden osalta vaihtoehtoisia toteuttamis- ja rahoitusmuotoja ja sisällytettävä vaihtoehtotarkastelu hankesuunnitelmaan ja arvioitava mahdollisuuksia toimintatapojen muutoksiin (mm. etävastaanotot)
6. Ylijäämän palautus tehdään samana vuonna kuin ylijäämä kertynyt
- tavoitetta tarkennetaan tarvittaessa koronavaikutusten johdosta myöhemmin erikseen
7. Kunnilla vahva rooli HUS:n strategisten tavoitteiden ja merkittävien kehittämishankkeiden suunnittelussa sekä seurannassa.

HUS:n toimitusjohtaja Matti Bergendahl antaa konsernijaoston kokouksessa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi