Tutkimuslupa, Parisuhdeväkivallan sovittelu

HEL 2022-001963
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä pro gradu -tutkielmalle parisuhdeväkivallan sovittelusta

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden sekä rikollisuuden tutkimuksen opiskelija **********

Kyseessä on pro gradu -tutkielma parisuhdeväkivallan sovittelusta, johon tarvitaan poliiseilta, syyttäjiltä sekä sovittelijoilta mielipiteitä sovittelusta ja omia kokemuksia parisuhdeväkivaltatapausten sovitteluun lähettämisestä.

Tutkimuslupa koskee henkilöstölle ja sovittelijoille tehtävää kyselyä Helsingin kaupungin sovittelutoiminnassa. Kyselyn toteuttamisesta sovitaan erikseen tutkimuksen yhteyshenkilön Helsingin kaupungin sovittelutoiminnan päällikön kanssa. Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2022 saakka.

Päätöksen perustelut

Rikosasioiden sovittelussa on noussut viimevuosina vahvasti esille kysymys lähisuhdeväkivallan sovittelun oikeudellisuudesta. Sovittelu jakaa jyrkästi mielipiteitä puolesta ja vastaan. Keskeiseksi ongelmaksi nousee usein se, että vakavastakin väkivallasta voi selvitä Suomessa jopa täysin ilman rangaistusta. Toisaalta taas lähisuhdeväkivallan osapuolet voivat saada sellaista apua, jota tavallinen rikosprosessi ei tarjoa.

Tutkimuksessa pyritään etsimään näkökulmia lainsäädännön puolelta, mutta myös poliisin, syyttäjäviraston, sovittelutoimistojen sekä eri lähisuhdeväkivaltaa estävien järjestöjen näkökulmia lähisuhdeväkivallan sovittelusta.

Tutkielman tutkimuskysymykset ovat, voidaanko parisuhdeväkivaltaa sovitella ja missä tilanteissa parisuhdeväkivaltaa voidaan sovitella.

Tutkimuksessa käytetään sekä lainopillista- että empiiristä lähestymistapaa. Empiirinen tutkimus on pääasiallinen. Parhain kuva sovittelun toimivuudesta saadaan teettämällä kysely henkilökunnalle ja sovittelijoille. Tiedot kerätään verkkovälitteisesti kyselylomakkeella. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisen henkilön tunnistettavia tietoja esitetä missään yhteydessä.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

- Kerättyjä tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten.

- Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijoille asettamia vaatimuksia.

- Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.

- Tutkimusaineisto hävitetään tai arkistoidaan arkistolain edellyttämällä tavalla opinnäytetyön hyväksymisen ja julkaisemisen ja tutkimushankkeen valmistumisen jälkeen.

- Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kaupunginkanslialle.

- Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia.

-Tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite, josta raportti on luettavissa, toimitetaan Helsingin kaupunginkanslian käyttöön lähettämällä se sähköpostiosoitteeseen: kanslia.tutkimusluvat@hel.fi.

Päätös tullut nähtäväksi 21.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sini Heino-Mouhu, sovittelutoiminnan päällikkö, puhelin: 09 310 43517

sini.heino-mouhu@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.