Nimeäminen, tilintarkastaja, Lammenrannan Pysäköinti Oy

HEL 2022-002184
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 19 §

Perustettavan Lammenrannan Pysäköinti Oy -nimisen yhtiön tilintarkastajaehdokkaan nimeäminen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle perustettavan Lammenrannan Pysäköinti Oy:n tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja HT Matti Koskelainen). Tilintarkastajaehdokas nimetään perustettavalle yhtiölle tilikausille 2022-2023.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunki on perustamassa Lammenrannan Pysäköinti Oy -nimistä yhtiötä. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia toteuttaa, omistaa, vuokrata, luovuttaa, hallita, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) Kuninkaantammen Lammenrannan asemakaava-alueella sijaitsevia asuntotontteja palvelevaa korttelin 33417 tontille 3 rakennettavaa pysäköintilaitosta ja -aluetta asemakaavan mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen ja niiden osoittamille käyttäjille.

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita. Tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta. Tilintarkastaja nimetään perustettavalle yhtiölle tilikausille 2022-2023.

Tilintarkastusrengas Oy toimii tällä hetkellä kilpailutukseen perustuen eräiden kaupungin pysäköintiyhtiöiden tilintarkastajana. Siten on perusteltua, että sama tilintarkastaja nimetään nyt perustettavalle yhtiölle. Tilintarkastusyhteisö on esittänyt vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi HT Matti Koskelaista.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi