Valtuustoaloite, Luonnonvaraisten eläinten auttamista jatkettava

HEL 2022-002465
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 616 §

V 5.10.2022, Valtuutettu Elina Kauppilan aloite luonnonvaraisten eläinten auttamista jatkettava

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Elina Kauppila ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että eläinpelastusyksikön kaventaessa toimintaansa eläinpelastustoiminta turvataan esimerkiksi niin, että Korkeasaaren resursseja kasvatetaan kohdennetusti, jotta se voi asiantuntijatahona tarjota neuvontaa puhelimitse ja pyytää kuljetusapua eläinpelastusyksiköltä.

Kaupunkiympäristölautakunta ja pelastuslautakunta kannattavat neuvontapalvelun tuottamista Korkeasaaren eläintarhassa, jonka asiantuntemus luonnonvaraisten eläinten hoidon arvioinnista ja tarjoamisesta on huippuluokkaa. Lisäksi pelastuslaitos on edelleen valmis tukemaan Korkeasaarta luonnonvaraisten eläinten käytännön pelastustyössä ja hoitoon kuljettamisessa sitä erikseen pyydettäessä.

Korkeasaaren eläintarha vastaa jo nyt luonnonvaraisten eläinten hoitoa koskeviin kysymyksiin. Nykyisillä resursseillaan sillä ei ole kuitenkaan mahdollista vastata päivystysluontoisesti, sillä työntekijöiden aika menee päivisinkin ensisijaisesti eläinten hoitoon. Korkeasaari voisi kuitenkin ottaa vastuulleen laajemman puhelinpalvelun, mikäli saisi toimintaan resursseja.

Ympäristöministeriö rahoittaa jonkin verran luonnonvaraisten eläinten hoitoa, mutta tämä rahoitus ei kata puoliakaan toiminnan käyttökustannuksista.

Korkeasaari kannattaa puhelinpalvelun laajentamista Korkeasaaressa. Se voi ottaa nykyistä suuremman vastuun luonnonvaraisten eläinten asiantuntijatahona, mikäli toiminta saisi resursointia. Talousarvioprosessin yhteydessä tulee selvittää mahdollisuus tarvittavan resurssin varaamiseksi.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan, pelastuslautakunnan ja Korkeasaaren eläintarhan säätiön lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty viimeistään 30.4.2022).

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 05.04.2022 § 221

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala kannattaa aloitteessa esitettyä eläinpelastustoiminnan järjestelyä. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala katsoo esityksen olevan parannus nykytilanteeseen ja toteaa seuraavaa:

Helsingin eläinpelastusyksikön toiminnan kaventaminen siten, että puhelinneuvonta ja eläinten auttaminen muusta syystä kuin ihmiselle aiheutuvasta haitasta, saa aikaan heijastevaikutuksia useille Helsingin kaupungin alueella toimiville tahoille.

Pelastuslaitoksen neuvontapuhelimen lakkauttamisen takia yhteydenotot tulevat hajautumaan Helsingin kaupungin eri tahoille ja toimijoille, kuten kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluihin ja yleiset alueet -palveluun, Korkeasaaren eläintarhaan, yliopistollisen eläinsairaalan jo ennestään ruuhkautuneeseen päivystykseen joka on Helsingin kaupungin ostopalvelu ja rakentamispalveluliikelaitokseen (STARA). Lisäksi yhteydenotot tulevat siirtymään suurelta osin hätäkeskukseen aiheuttaen turhaa kuormitusta ja pahimmillaan hidastaen hätätilassa olevien ihmisten avun saantia.

Helsingin kaupungin asukkailla on matala kynnys etsiä apua hädässä oleville luonnonvaraisille eläimille. Yhdestä hädässä olevasta eläimestä kaupunkialueella tulee viranomaisille kaupunkilaisilta käytännössä aina useita, toisistaan riippumattomia yhteydenottoja. Yhteydenotot ilman keskitettyä neuvontaa jakautuvat useiden, kuten edellä mainittujen tahojen kesken, lisäten neuvonnan aiheuttamaa kuormitusta huomattavasti. Edellä mainittujen tahojen asiantuntemus ja resurssit eivät myöskään ole riittävät vastaamaan kaupunkilaisten tarpeeseen neuvoista ja johtaa väistämättä epäselvyyksiin toimintatavoissa ja ristiriitoihin neuvonnan sisällössä.

Korkeasaaren villieläinsairaalaan saapuu vuosittain noin 1500 eläintä, joista noin 40 % pelastuslaitoksen tuomina. Oletettavasti suurimmasta osasta villieläinsairaalaan pelastuslaitoksen toimittamista eläimistä on ilmoitettu pelastuslaitokselle nyt lakkautettavan neuvontapuhelimen kautta. Näin ollen muut puheluita vastaanottavat tahot ohjaisivat ison osan puheluista, edellä esitettyihin tilastoihin perustuen arviolta 500 puhelua, joka tapauksessa Korkeasaareen.

Korkeasaaren villieläinsairaalan asiantuntemus luonnonvaraisten eläinten hoidon arvioinnissa ja tarjoamisessa on huippuluokkaa. Muilla tahoilla vastaavaa asiantuntemusta ei ole. Tämä koskee myös lajimääritystä, joka voi erityisesti lintujen osalta olla haastavaa ja olla ratkaiseva seikka toimintaohjeita annettaessa ja hoidon tarvetta arvioitaessa. Lajimääritys on erityisen tärkeää uhanalaisten lajien kohdalla. Myös ihmisiin kohdistuvan tautiriskin arvioiminen vaatii usein lajimäärityksen.

Keskitetyn neuvonnan puuttuminen tulee aiheuttamaan sekaannusta ja epätietoisuutta kaupunkilaisten keskuudessa. Tavoitteena tulisi olla suoraviivainen, tehokas ja sujuva prosessi, jossa kaupunkilainen saa selkeät ja yksiselitteiset ohjeet eläimen auttamiseksi kuitenkaan kuormittamatta neuvovia tahoja. Eläimen auttamisen hidastuminen tehokkaan neuvontapolun puutteessa ei ole suotavaa ja aiheuttaa eläinsuojelulain (247/1996) vastaisesti eläimelle turhaa kipua, kärsimystä ja tuskaa.

Lisäksi lautakunta päätti todeta, että talousarvioprosessissa tulee löytää ratkaisu tässä esitetyn mallin resursoimiseksi erityisesti Korkeasaaren osalta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lisäksi lautakunta päätti todeta, että talousarvioprosessissa tulee löytää ratkaisu tässä esitetyn mallin resursoimiseksi erityisesti Korkeasaaren osalta.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Kirsi-Marja Swan, valvontaeläinlääkäri, puhelin: 310 32025

kirsi-marja.swan@hel.fi

Pelastuslautakunta 29.03.2022 § 22

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon liitteenä olevasta valtuustoaloitteesta:

Pelastuslaitoksen kokemuksen perusteella asiakkailla on tarve luonnonvaraisten eläinten auttamista koskevaan neuvontapalveluun, tarve keskittyy kevät- ja kesäkausille, jolloin kaupunkiympäristössä sekä -puistoissa ja -metsissä on huomattavan paljon luonnonvaraisia eläimiä ja niistä tehdään jatkuvasti havaintoja. Pelastuslaitoksen näkemys on, että edellä mainittu neuvonta olisi järjestettävä siten, että palvelun tuottavat villieläinten hoitoon koulutetut asiantuntijat.

Helsingissä toimiva Korkeasaaren eläintarha olisi oikea organisaatio neuvontapalvelun tuottamiseen, pelastuslaitos kannattaa esitystä Korkeasaaren resurssien lisäämisestä tämän asiakaspalvelun tuottamiseksi. Pelastuslaitos on edelleen valmis tukemaan Korkeasaarta luonnonvaraisten eläinten käytännön pelastustyössä ja hoitoon kuljettamisessa sitä erikseen pyydettäessä.

Aloitteen taustalla on Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen päätös kehittää toimintaansa mm. keskittämällä eläinpelastusyksikön resurssit lakisääteisiin pelastustehtäviin. Tämä tarkoittaa pelastuslaitoksen asiakkaille aiemmin tarjotun, eläinten pelastamiseen liittyvän puhelinneuvonnan lakkauttamista ja pelastustoiminnan kohdentamista lemmikki – ja talouseläimiin.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen
Lisätiedot

Ville Estlander, apulaispalopäällikkö, puhelin: 310 30062

ville.estlander@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi