Hoito- ja käyttösuunnitelma, luonnonsuojelualue, rauhoitusmääräysten muutosesitys, Itäniityn laakso

HEL 2022-002687
Asialla on uudempia käsittelyjä
24. / 490 §

Hakemus Uudenmaan ELY-keskukselle Itäniityn laakson luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi sekä rauhoitusmääräysten muuttamiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus esitti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Itäniityn laakson luonnonsuojelualueen vuosille 2022–2031 laaditun hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamista sekä alueen rauhoitusmääräyksiin ehdotettavien muutosten hyväksymistä liitteen 1 mukaisesti.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hakemus luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi sekä rauhoitusmääräyksiin ehdotettujen muutosten hyväksymiseksi

Alueen sijainti, koko ja perustaminen

Itäniityn laakson luonnonsuojelualue sijaitsee Laajasalon itäosassa, Jollaksessa, Tonttuvuoren pohjoispuolisessa laaksossa. Alue sijaitsee Helsingin kaupungin omistamilla mailla ja on kooltaan 7,18 hehtaaria. Luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 2009.

Luonnon ominaispiirteet ja luontoarvot

Luonnonsuojelualueen ytimen muodostaa vanha niitty, joka on pitkälle umpeenkasvanut. Sitä ympäröivät ravinteisuudeltaan vaihtelevat lehdot, kangasmetsät ja pääosin karut kalliot. Saunalahden rannassa on hieman tervaleppäluhtaa. Alueen metsistä valtaosa on lehtoa tai lehtomaista kangasta. Itäniityn laaksosta on määritetty peräti kuusi erilaista lehtotyyppiä. Laakson pohjan ulkopuolella metsät ovat suureksi osaksi vanhoja ja luonnontilaisen kaltaisia. Entistä niittyä halkoo syvä oja.

Helsingin luontotietojärjestelmässä Itäniityn laakso on hyvin arvokas (luokka I) kasvillisuus- ja kasvistokohde ja kuuluu arvokkaaseen (luokka I) lepakkoalueeseen. Entinen niittyalue on luokiteltu myös arvoluokan III tärkeäksi lintualueeksi. Kohteessa kasvaa monia Helsingissä harvinaisia tai uhanalaisia kasveja. Alueella sijaitsee muun muassa runsain Helsingistä tunnettu lehtokielon esiintymä. Muita erikseen mainittavia lajeja ovat soikkokaksikko, nurmikonnantatar, metsävirna, mustakonnanmarja ja kellotalvikki. Alueelta on tavattu ainakin neljän lepakkolajin saalistavia yksilöitä. Lehtimetsien linnusto on monipuolinen. Itäniityn laaksossa tavataan useita vieraskasvilajeja.

Alueen käyttö

Itäniityn laakson virkistyskäyttö on melko vähäistä sen syrjäisen sijainnin vuoksi. Aluskasvillisuus on kuitenkin paikoin kulunut ja uusia polkuja on syntynyt alueelle. Alueen pieni koko tekee siitä herkän vähäisellekin virkistyskäytölle. Luonnonsuojelualueella on sen kokoon nähden laaja, merkitty polkuverkosto. Merkittyjä ulkoilupolkuja on yhteensä 900 metriä, josta noin 100 metriä on pitkospuita. Polkuja on paikoin pohjustettu kivituhkalla. Itäniityn laakso on yksi harvoista Helsingin luonnonsuojelualueista, jossa sienestys ja marjastus on kielletty erillisellä maininnalla rauhoitusmääräyksissä. Marjojen tai sienien poimimisella ei liene sinänsä merkittäviä luontovaikutuksia, mutta kiellon tarkoitus on ollut vähentää liikkumista polkujen ulkopuolella.

Luonnonsuojelualueeseen kuuluu poikkeuksellisesti rasitteena yksityistie, Tonttuvuorentie, jonka kunnossapitoon omistajilla on oikeus.

Aiempi hoito- ja käyttösuunnittelu

Itäniityn laaksoon on aiemmin laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille 2009–2018. Suunnitelman tavoitteena on ollut alueelle luonteenomaisen lehtoluonnon säilyttäminen ja eläimistön elinolojen turvaaminen. Osaa alueen umpeenkasvaneesta niittyalueesta ehdotettiin hoidettavaksi. Alueen polkuverkoston kehittämistä ei erityisesti suunniteltu. Ainoastaan yhden polun linjaukseen ehdotettiin muutosta soikkokaksikon kasvupaikan vuoksi. Alueen pohjoisosaan on pystytetty suunnitelmaan kuulunut opastaulu.

Uusi hoito- ja käyttösuunnitelma

Valmistelu

Luontotieto Keiron Oy on laatinut kaupunkiympäristön toimialan ympäristösuojelu ja ohjaus -yksikön tilauksesta Itäniityn laaksoon uuden hoito- ja käyttösuunnitelman, jossa on tarkasteltu uudelleen alueen virkistyskäytön ohjaamisen, suojelun ja hoidon tavoitteita ja esitetty tarvittavat toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi (liite 1). Suunnitelma on laadittu vuosille 2022–2031. Faunatica Oy laati selvityksen alueen luontotyypeistä hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten vuonna 2019. Lisäksi Itäniityn laaksossa tehtiin kovakuoriaisselvitys samana vuonna. Alue on ollut myös mukana Tringa ry:n linnustokartoituksessa vuonna 2016.

Hoito- ja käyttösuunnittelun yhteydessä toteutettiin asukaskysely, jonka avulla selvitettiin alueen käyttömuotoja, käyttäjien alueeseen liittämiä arvoja sekä sen suunnitteluun kohdistuvia odotuksia ja toiveita. Kyselyn tuloksista on esitetty yhteenveto hoito- ja käyttösuunnitelmassa.

Laajasalon luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmista järjestettiin 30.3.2021 verkossa yleisötilaisuus, jossa käsiteltiin myös Itäniityn laaksoa. Tilaisuuteen osallistui 45 kaupunkilaista, jotka saivat kommentoida alueen suunnitelmaa ja esittää kysymyksiä alueesta. Vastauksista julkaistiin tiedote kaupungin verkkosivuilla noin viikko tilaisuuden jälkeen.

Hoito- ja käyttösuunnitelma lähetettiin kannanotoille talvella 2022 Helsingin luonnonsuojeluyhdistykselle (Helsy), Tringa ry:lle, Stansvikin kyläyhdistykselle (SKY) ja Laajasalo-Degerö Seuralle. Suunnitelmasta jättivät yhteisen kannanoton Helsy ja SKY. Kannanoton sisältö ja siihen esitetty vastine on esitetty jäljempänä esityksessä.

Luonnonsuojelun ja -hoidon suunnitelma

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa Itäniityn laakson luonnonsuojelun tavoitteeksi on esitetty luontotyyppien palautuminen täysin luonnontilaisiksi ja lajistoltaan edustaviksi. Vanha niitty saa palautua sulkeutuneeksi metsäksi, jossa lehtipuut järeytyvät ja eri-ikäistä lahopuuta kehittyy vuosikymmenten saatossa. Lehtolaaksossa tavoitellaan myös luontaista luhtaisuutta, jonka vaikutuksesta lehtipuuvaltaisuus säilyy kuusten kustannuksella. Kangasmetsiin tavoitellaan vanhan ja luonnontilaisen metsän rakennetta, jossa lahopuuta kertyy ajan mittaan runsaasti.

Arvokkaita kasviesiintymiä uhkaavan sananjalan kasvuvoimaa ja levittäytymistä rajoitetaan. Tavoitteena on myös torjua alueelle jo levinneet tai tulevaisuudessa levittäytyvät vieraslajit. Suunnitelmassa suositellaan seurattavaksi kulumisen muutosta, harvinaisten kasvien säilymistä ja vieraslajien torjunnan onnistumista.

Virkistyskäytön suunnitelma

Alueelle ei todennäköisesti kohdistu samanlaista virkistyskäyttöpaineen kasvua kuin läntisen Laajasalon luonnonsuojelualueisiin, koska sen läheisyydessä ei ole lähitulevaisuudessa rakennettavia alueita. Alueen kulumista on kuitenkin tarpeen torjua ohjaamalla kulkua nykyistä tehokkaammin. Merkityt ulkoilupolut säilytetään ja niitä pidetään kunnossa pohjustamalla joko kivituhkalla, murskeella tai soralla. Polut merkitään puihin naulattavilla merkeillä. Pitkospuiden uusiminen on tarpeen samoin kuin suunnitelmakauden loppupuolella kalliolta laskeutuvien portaiden. Isompia uusia käyttöä palvelevia rakenteita ei ole suunniteltu alueelle.

Luonnonsuojelualueen opasteissa esitetään merkittyjen polkujen sijainnit ja merkintätavat sekä suositellaan poluilla pysymistä. Myös rajoitukset, muun muassa mastopyöräily-, marjastus- ja sienestyskielto tuodaan selvästi esille. Rajoille asennetaan uusia rauhoitustauluja ja rajamerkkejä.

Kustannukset

Hoito- ja käyttösuunnitelman toteuttaminen edellyttää investointeja, joiden kokonaiskustannukset ovat arviolta noin 60 000 euroa. Suurin kustannuserä on polkujen pohjustaminen kivituhkalla tai soralla (36 000 euroa). Uusien opasteiden suunnittelun, rakentamisen ja asentamisen on arvioitu maksavan yhteensä noin 15 000 euroa.

Rauhoitusmääräysten muuttaminen

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään seuraavia muutoksia luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksiin:

Liikkumismääräysten (”Edellä mainitun lisäksi alueella on kielletty”) kohta 2 ”maastopyöräily polkuverkoston alueella”.

Muutetaan muotoon ”pyöräily”.

Liikkumismääräysten (”Edellä mainitun lisäksi alueella on kielletty”) kohtaa 3 ”koirien ja kissojen irti pitäminen”.

Täydennetään muotoon ”koirien ja kissojen tai muiden lemmikkien irti pitäminen”.

Sallittujen toimenpiteiden kohta 4 ”alueen keskellä olevan vanhan niityn hoitamien osittain puoliavoimena elinympäristönä hoito- ja käyttösuunnitelmassa tarkemmin osoitetulla tavalla”.

Poistetaan kohta 4.

Sallittuihin toimenpiteisiin lisätään seuraavat toimenpiteet:

  • pyöräily Tonttuvuorentiellä
  • luonnonhoito hoito- ja käyttösuunnitelmassa tarkemmin osoitetulla tavalla
  • käytön ohjaamiseksi tarvittavien rakenteiden rakentaminen ja ylläpito hoito- ja käyttösuunnitelmassa tarkemmin osoitetulla tavalla

Itäniityn laakson luonnonsuojelualueen määräykset muutosehdotuksineen on esitetty kokonaan liitteessä 2.

Muutosten perustelut

Nykyisiin rauhoitusmääräyksiin kuuluvasta maastopyöräilykiellon ilmaisusta ”polkuverkoston alueella” voi saada käsityksen pyöräilyn sallimisesta luonnonsuojelualueella polkujen ulkopuolella. Tällaisen määräyksen olemassaolo olisi periaatteessa mahdollinen polkujen ruuhkautumisen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden törmäysten välttämiseksi. Määräyksen tarkoituksena on kuitenkin kieltää pyöräily muualla luonnonsuojelualueella kuin Tonttuvuorentiellä. Polkuverkosto ulottuu alueella miltei kaikkialle. Määräysten muuttaminen edellä esitetyllä tavalla takaa maastopyöräilykiellon paremman ymmärrettävyyden, mikä vähentää kasvillisuutta kuluttavan luvattoman pyöräilyn todennäköisyyttä Itäniityn laaksossa.

Lemmikkieläinten irti pitämistä koskevan kiellon laajentaminen koskemaan muitakin eläimiä kuin koiria ja kissoja vähentää lemmikkeinä pidettävien petoeläinten luonnonvaraisiin eläimiin kohdistaman saalistuksen ja häirinnän todennäköisyyttä.

Itäniityn laakson vanhan niittyalueen hoito ei kuuluu uuden hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteisiin, joten sitä ei ole syytä esittää enää luvallisena toimenpiteenä.

Suunnitelman mukaisten luonnonhoidon toimenpiteiden ja käytön ohjaamiseen tarvittavien rakenteiden rakentamisen salliminen rauhoitusmääräyksissä poistaa tarpeen erikseen luvittaa mainittuja toimenpiteitä. Lisäksi mikäli hoito- ja käyttösuunnitelman päivityksissä luonnonhoidon ja käytön ohjaamisen toimenpiteitä muutetaan, itse rauhoitusmääräyksiä ei ole tarpeen muuttaa.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaan tehdyt muutokset

Hoito- ja käyttösuunnitelman lukuun 5. Osallistaminen kuulunut kohta, jossa konsultin kerrotaan olleen yhteydessä SLL Uudenmaan piirin ja Laajasalo Seuran yhteyshenkilöihin, siirrettiin Helsyn ja SKY:n kannanoton johdosta luvun loppuun ja muotoiltiin yhteydenoton motiivin sisältäväksi: ”Asukkaiden osallistamisen lisäksi suunnittelija on ollut työn aikana yhteydessä Laajasalo Seura Ry:hyn ja SLL Uudenmaan piiri ry:n edustajaan liittyen joihinkin hoito- ja käyttösuunnitelman yksityiskohtiin”.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 28.04.2022 § 94

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Itäniityn laakson luonnonsuojelualueen vuosille 2022-2031 laaditun hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamista sekä alueen rauhoitusmääräyksiin ehdotettavien muutosten hyväksymistä liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli ympäristötarkastaja Jere Salminen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Laura Walin
Lisätiedot

Jere Salminen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 21549

jere.salminen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi