Yhtiökokoukset vuonna 2022, Helsinki Abroad Ltd Oy

HEL 2022-002983
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 40 §

Helsinki Abroad Ltd Oy:n yhtiökokous vuonna 2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsinki Abroad Ltd Oy:n yhtiökokouksessa 2022 hyväksymään hallituksen esityksen yhtiön Pietarin edustuston Helsinki-keskuksen sulkemisesta.

Samalla konsernijaosto kehottaa yhtiön hallitusta ryhtymään kaikkiin toimiin ja tekemään tarvittavat päätökset Helsinki-keskuksen sulkemisen toteuttamiseksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsinki Abroad Ltd Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 49 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana.

Yhtiö ylläpitää Pietarissa Helsinki-keskusta, jonka toiminnan keskeisenä tehtävänä on Helsingin kaupungin ja Uudenmaan liiton elinkeinopolitiikan tukeminen, erityisesti Invest in -toiminta sekä siihen liittyen osaajien houkuttelu Venäjällä.

Helsinki-keskus sijaitsee Pietarin Suomi-talossa. Talon omistaa Suomen valtio ja sitä hallinnoi Governia Oy.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Taustaa

Vuoden 2020 lopulla aloitetun uuden kaupunkiomisteisen yhtiön, Helsinki Partners Oy:n valmisteluselvityksen ehdotuksena oli, että myös Helsinki Abroad Ltd Oy sulautetaan uuteen yhtiöön. Kaupunginhallitus päätti 15.3.2021, 189 §, että Helsinki Abroadin toimintoja ei ole tarkoituksenmukaista yhdistää uuteen yhtiöön ensi vaiheessa samaan aikaan Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n sulautumisen yhteydessä. Yhtiön mahdollista liittämistä kokonaisuuteen myöhemmin tarkastellaan erikseen, jos se osoittautuu perustelluksi uuden yhtiön Helsinki Partners Oy:n varsinaisen toiminnan alkamisen jälkeen.

Varsinainen yhtiökokous

Vastalauseena Venäjän sotatoimille Ukrainassa Helsingin kaupunki keskeytti yhteistyönsä venäläisten kaupunkien kanssa alkaen 28.2.2022 ja päätti käynnistää Pietarin Helsinki-keskuksen sulkemisen valmistelut. Lisäksi Venäjää vastaan asetettujen pakotteiden ja yleisen boikotoinnin seurauksena Pietarin Helsinki-keskuksen ylläpitämiselle on entistä heikommat edellytykset.

Koska Pietarin Helsinki-keskuksen ylläpitämiselle on entistä heikommat edellytykset, yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön Pietarin edustusto, Helsinki-keskus suljetaan. Hallitus myös päätti käynnistää Pietarin edustuston sulkemisen valmistelut huomioiden kaikki siihen liittyvät asiat. Edustuston sulkemisen jälkeen on tarkoitus esittää yhtiökokoukselle Helsinki Abroad Ltd Oy:n asettamista selvitystilaan.

Edustuston sulkemiseen liittyvissä asioissa yhtiö pyrkii hyödyntämään henkilöstön osaamista ja tarvittaessa ostamaan lakikonsulttiapua paikan päällä. Hallitus ennakoi, että yhtiön tämänhetkinen varallisuus on riittävä yhtiön sulkemiseen tarvittaviin toimiin.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista, että yhtiö ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin Helsinki Abroad Ltd Oy:n Pietarin Helsinki-keskuksen sulkemiseksi. Tämän jälkeen kaupungin tarkoituksena on asettaa yhtiö selvitystilaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi