Hankinta, Helsingin kaupungin työterveyshuollon kilpailutus ja ulkoistaminen

HEL 2022-003116
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 303 §

Aamukouluasia: Työterveyspalvelujen laatukilpailuun valmistautuminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat henkilöstöjohtaja Nina Gros ja yksikön päällikkö Sanna-Mari Myllynen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.12.2021 (§ 385) Helsingin kaupungin talousarvion vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024. Talousarviossa todetaan, että työterveyspalveluista tullaan järjestämään laatukilpailutus, jolla parannetaan työterveyspalveluiden saatavuutta.

Kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteet edellyttävät, että ennen kaupunginvaltuuston päätöksentekoa kilpailutettavaksi aiotun yksikön osalta on selvitetty päätöksenteon kannalta oleellisia seikkoja. Valmistelutyönä Työterveys Helsingin kilpailukykyä on arvioitu ulkoisen konsulttiyhtiön toimesta. Alustavaa arviota on tehty yksityisten palveluntoimittajien palveluista ja palvelujen saatavuudesta sekä kustannuksista.

Kansliapäällikkö on 8.2.2022 (§ 33) asettanut Helsingin kaupungin työterveyshuollon laatukilpailutuksen ohjausryhmän. Valmistelua johtaa henkilöstöjohtaja. Valmistelun etenemistä seurataan henkilöstön edustajien kanssa kaupungin yhteistoimintaelimissä. Muutosta seurataan ja käsitellään säännöllisesti Työterveys Helsingin henkilöstön kanssa.

Esitystä Työterveys Helsingin palvelujen ulkoistamisesta käsitellään kaupunginhallituksessa 2.5.2022. Asia on tarkoitus tuoda kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi toukokuun aikana.

Kokouksessa esitellään Työterveys Helsingin kilpailutuksen taustalla olevan esiselvitysluonnoksen keskeiset tulokset ja johtopäätökset. Asiantuntijoina osallistuvat henkilöstöjohtaja Nina Gros ja yksikön päällikkö Sanna-Mari Myllynen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Sanna-Mari Myllynen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 27968

sanna-mari.myllynen@hel.fi