Valtuustoaloite, yksityisten ilotulitteiden käytön kieltäminen Helsingin kantakaupungin alueella.

HEL 2022-003299
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 615 §

V 5.10.2022, Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite yksityisten ilotulitteiden kieltäminen Helsingin kantakaupungin alueella

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että yksityiset ilotulitteet kielletään Helsingin kantakaupungin alueella ja asiasta informoidaan asukkaita.

Pelastuslaitos pelastusviranomaisena valvoo vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) mukaan ilotulitteiden käyttöä sekä niiden myyntiä ja varastointia. Pelastuslaitos voi antaa alueellaan paikallisista olosuhteista johtuvia, pelastustoimen aluetta tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä.

Ilotulitteiden yksityisestä käytöstä tulee ilmoittaa pelastusviranomaiselle viimeistään viisi vuorokautta ennen käyttöä. Ilmoituksen pohjalta arvioidaan, voidaanko ilotulitteita käyttää aiotussa paikassa aiheuttamatta henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaraa. Keskeisimpiä arvioitavia seikkoja ovat tuotteiden suojaetäisyyksien täyttyminen sekä käytön turvallisuusjärjestelyjen, kuten alkusammutuskaluston riittävyys. Ilmoituksen liitteeksi edellytetään pääsääntöisesti myös maanomistajan lupaa, jos ilotulitteita käytetään muulla kuin omalla maalla, sillä ilotulitteiden käytön katsotaan yleensä olevan pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaista avotulen käyttöä, joka edellyttää maanomistajan lupaa.

Mikäli pelastusviranomainen ei ole paikallisesti muuta määrännyt, voidaan ilotulitteita kuitenkin käyttää ilmoittamatta 31.12. klo 18.00–1.1. klo 02.00 välisenä aikana. Helsingissä pelastuslaitos on kieltänyt ilotulitteiden käytön tietyillä alueilla uutenavuotena. Kiellot ovat voimassa toistaiseksi eivätkä ne koske ilotulitusnäytöksiä.

Kieltoalueiden määrittäminen perustuu riskiarvioon, jossa huomioidaan mm. tapahtuneet onnettomuudet ja vaaraa aiheuttaneet tilanteet, alueiden erityispiirteet, olemassa olevien rakennusten läheisyydet sekä saadut palautteet. Pelastusviranomainen päivittää riskiarviota säännöllisesti ja tekee tarvittaessa kieltoalueisiin muutoksia. Edellisen kerran kieltoalueisiin on tehty muutoksia vuonna 2020. Ilotulitteiden käytön kieltojen tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia sekä ehkäistä ja torjua ilotulitteiden käytöstä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja.

Kantakaupungin alueella ilotulitteiden käyttö on uutenavuotena kiellettyä ydinkeskustan alueella sekä esimerkiksi Kaisaniemen, Kaivopuiston ja Sinebrychoffin puistoalueilla. Näillä alueilla ilotulitteiden käytön on katsottu voivan aiheuttaa erityistä vaaraa, sillä tiiviillä kaupunkialueella ja näille alueille tyypillisesti kokoontuvan ihmisjoukon vuoksi tuotteiden vaatimien suojaetäisyyksien toteutuminen on vaikeaa.

Pelastusviranomainen ei voi kategorisesti kieltää ilotulitteiden käyttöä koko alueellaan, sillä kielto on mahdollinen ainoastaan paikoissa, joissa ilotulitteiden käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa. Pelastuslaitoksen arvion mukaan Helsingin kaupungissa, myös kantakaupungissa, on alueita, joissa on mahdollista käyttää ilotulitteita turvallisesti huomioiden niiden käyttöä koskevat säännökset ja käyttöön liittyvät turvallisuusvaatimukset. Ilotulitteiden käyttäjien tulee huolehtia, että ilotulitteita käytetään turvallisesti ja valmistajan antamia ohjeita noudattaen. Ilotulitteiden käyttö edellyttää käyttäjältään arviota edellytysten täyttymisestä ja jos edellytykset eivät täyty, ei ilotulitteita voi käyttää.

Asiasta on saatu pelastuslautakunnan lausunto. Esitys on pelastuslautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty viimeistään 30.4.2022).

Sulje

Pelastuslautakunta 17.05.2022 § 33

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon liitteenä olevasta valtuustoaloitteesta:

Pelastusviranomainen valvoo ilotulitteiden käyttöä sekä niiden myyntiä ja varastointia kaupan yhteydessä pelastus- ja kemikaalilainsäädännön perusteella. Meluhaitan osalta vastuuviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo Suomessa markkinoilla olevien ilotulitteiden vaatimustenmukaisuutta ja toimii viranomaisena ilotulitteiden vaarallisuusluokitusten hyväksynnässä ja maahantuonnissa.

Ilotulitteiden käyttöä ja niiden valvontaa koskevat säännökset esitetään laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 10. luku) sekä Valtioneuvoston asetuksessa räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015 13. luku). Ilotulitteita tulee aina käyttää niin, että niiden käytöstä ei aiheudu henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaraa. Ilotulitteita käytettäessä on suojalasien käyttö pakollista paitsi, jos käytetään ainoastaan luokan F1 ilotulitteita, kuten tähtisadetikkuja tai papatteja. (Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 91 §; VNA 819/2015 64 §.)

Ilotulitteiden yksityisestä käytöstä tulee ilmoittaa pelastusviranomaiselle viimeistään viisi vuorokautta ennen ilotulitteiden käyttämistä. Mikäli pelastusviranomainen ei ole paikallisesti muuta määrännyt, voidaan uutenavuotena ilotulitteita käyttää 31.12. klo 18.00 – 1.1. klo 02.00 ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta. (Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 91 §; VNA 819/2015 63 §.) Käytöstä tehtyä ilmoitusta käsitellessään pelastusviranomainen arvioi, voidaanko ilotulitteita käyttää aiotussa paikassa aiheuttamatta henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaraa. Keskeisimpiä arvioitavia seikkoja ovat tuotteiden suojaetäisyyksien täyttyminen sekä käytön turvallisuusjärjestelyjen, kuten alkusammutuskaluston riittävyys. Ilmoituksen liitteeksi edellytetään pääsääntöisesti myös maanomistajan lupa, jos ilotulitteita käytetään muulla kuin omalla maalla, sillä ilotulitteiden käytön katsotaan yleensä olevan pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaista avotulen käyttöä, joka vaatii aina maanomistajan luvan. Pelastusviranomainen voi tehdä ilmoituksen perusteella asiasta päätöksen, jossa voidaan asettaa käytölle tarpeellisia ehtoja tai kieltää ilotulitteiden käyttö, jos siitä aiheutuu erityistä vaaraa (Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 91 §).

Pelastusviranomainen voi antaa alueellaan paikallisista olosuhteista johtuen ilotulitteiden käyttöä koskevia yleisiä määräyksiä. Pelastusviranomainen voi alueellansa sallia tiettyinä aikoina tai tietyissä paikoissa ilotulitteiden käytön ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta tai kieltää ilotulitteiden käytön sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa (Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 92 §). Helsingissä pelastusviranomainen ei ole sallinut ilotulitteiden käyttöä ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta tietyillä alueilla eikä myöskään uudenvuoden lisäksi muuna tiettynä aikana. Näin ollen muusta, kuin uudenvuoden ilotulitteiden yksityisestä käytöstä, tulee pelastusviranomaiselle tehdä ilmoitus. Nämä ilmoitukset pelastusviranomainen arvioi tapauskohtaisesti yllä esitettyjen arviointiperiaatteiden mukaisesti.

Helsingissä pelastusviranomainen on kieltänyt ilotulitteiden käytön tietyillä alueilla uutenavuotena. Päätös on saatavilla osoitteessa https://hel.fi/pela/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/asiakirja?year=
2022&ls=11&doc=Kymp_2020-12-28_37_Pk&vdoc=U111410VH1. Kieltoalueet ovat voimassa toistaiseksi ja ne eivät koske ilotulitusnäytöksiä. Kieltoalueiden määrittäminen perustuu pelastusviranomaisen riskiarvioon, jossa huomioidaan mm. tapahtuneet onnettomuudet ja vaaraa aiheuttaneet tilanteet, alueiden erityispiirteet, olemassa olevien rakennusten läheisyydet sekä saadut palautteet. Pelastusviranomainen päivittää riskiarviota säännöllisesti ja tekee kieltoalueisiin muutoksia tarvittaessa. Edellisen kerran kieltoalueisiin on tehty muutoksia vuonna 2020. Ilotulitteiden käytön kieltojen tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia sekä yhtä lailla ehkäistä ja torjua ilotulitteiden käytöstä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. Kantakaupungin alueella ilotulitteiden käyttö on uutenavuotena kiellettyä ydinkeskustan alueella sekä esimerkiksi Kaisaniemen, Kaivopuiston ja Sinebrychoffin puistoalueilla. Näillä alueilla ilotulitteiden käytön on katsottu voivan aiheuttaa erityistä vaaraa, sillä tiiviillä kaupunkialueella ja näille alueille tyypillisesti kokoontuvan ihmisjoukon vuoksi tuotteiden vaatimien suojaetäisyyksien toteutuminen on vaikeaa.

Pelastusviranomainen ei voi kategorisesti kieltää ilotulitteiden käyttöä koko alueellaan, sillä kielto on mahdollinen ainoastaan paikoissa, joissa ilotulitteiden käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa. Pelastuslaitoksen arvion mukaan Helsingin kaupungissa, myös kantakaupungissa, on alueita, joissa on mahdollista käyttää ilotulitteita turvallisesti huomioiden niiden käyttöä koskevat säännökset ja käyttöön liittyvät turvallisuusvaatimukset. Ilotulitteiden käyttäjien tulee huolehtia, että ilotulitteita käytetään turvallisesti ja valmistajan antamia ohjeita noudattaen. Näin ollen ilotulitteiden käyttö vaatii käyttäjältään aina arvion edellytysten täyttymisestä ja jos edellytykset eivät täyty, ei ilotulitteita voi käyttää.

Ilotulitteiden yksityisen käytön lisäksi ilotulitteita voidaan käyttää ilotulitusnäytöksissä. Ilotulitusnäytöksellä tarkoitetaan tapahtumaa tai tapahtuman osaa, jonka järjestää Tukesin (Turvallisuus- ja kemikaaliviraston) hyväksymä näytöstoimija. Ilotulitusnäytöksestä tehdään ilmoitus poliisille, joka kuulee ilmoituksen johdosta pelastusviranomaista. (Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 94 ja 97 §; VNA 819/2015 61 §.) Lausunnon antamisen yhteydessä pelastusviranomainen arvioi mm. riittävien suojaetäisyyksien täyttymistä aiotulla paikalla sekä ilotulitusnäytöksen järjestäjän varautumista palovartiointiin ja alkusammuttamiseen.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen
Lisätiedot

Heidi Partanen, palotarkastaja, puhelin: 31031362

heidi.partanen@hel.fi

Pekka Itkonen, riskienhallintapäällikkö, puhelin: 310 30037

pekka.itkonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi