Talousarvioaloite, liikunnan laitosavustusten nostaminen

HEL 2022-003318
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 149 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Sydänmaan ym. talousarvioaloitteesta liikunnan laitosavustusten nostamiseksi vuodelle 2023

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että Helsingin uimahallien kerta- ja sarjalippujen maksut pysyvät kohtuuhintaisina kaupunkilaisille. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa kuitenkin, että laitosavustusten nostamista ei ole mahdollista toteuttaa Helsingin kaupungin 2023 taloussuunnitelman raamin rajoissa. Laitosavustusten nostamisessa tulisi lisäksi tarkastella määrärahan riittävyyttä kaikkien uimahallien ja myös muiden laitosten osalta.

Liikunnan ja kulttuurin laitosavustuksilla tarkoitetaan pääsääntöisesti konserniohjauksen piirissä olevia toimijoita liikunnan ja kulttuurin toimialoilta. Helsingin kaupunkikonsernin ohjaukseen kuuluvat yhtiöt, säätiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt, joissa kaupungilla on määräysvalta. Kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten piiriin kuuluu myös joukko muita toimijoita, joihin kaupungilla on erityissuhde. Talousarvioon merkityt liikunnan laitosavustusten piirissä olevat laitokset ja säätiöt ovat Helsinki Stadion Oy, Jääkenttäsäätiö sr, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Stadion-säätiö sr, Urhea-säätiö sr, Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy. Lisäksi talousarviossa mainittujen ”muut laitosavustukset” piirissä on vuonna 2022 ollut Nuorisojääkenttä Oy sekä Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n uimahalli, Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön uimahalli. Näiden kolmen laitoksen osalta perusteena avustukselle ovat olleet uimahalli- ja jäähallitoiminnan korkeat ylläpitokustannukset.

Kaupungin tytäryhteisöjen (Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy) lisäksi ”muut laitosavustukset” piirissä vuonna 2022 olleet Lauttasaaren ja Suomalaisen Yhteiskoulun uimahallit täydentävät kaupunkilaisille tarjolla olevaa uimahallitarjontaa, sillä näillä alueilla ei ole kaupungin tai kaupunkikonsernin laitosten uimahalleja.

Vuonna 2022 liikunnan laitosavustuksia myönnettiin yhteensä 15 355 904 euroa, josta Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle 605 000 euroa, Urheiluhallit Oy:lle 4 000 000 euroa ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle 2 340 000 euroa.

Laitosavustuksia arvioitaessa otetaan huomioon yhtiöiden taloustiedot ja niiden kehitys usean vuoden ajalta. Lisäksi keväällä 2022 yhtiöiden kanssa on pidetty tilannekatsaukset ja vielä syksyllä 2022 on pyydetty päivitetyt, yhtiöiden maksuvalmiutta koskevat laskelmat. Taloustietojen tarkasteluun on kuulunut myös sähkö- ja energiakustannusten sekä henkilöstökustannusten tarkastelu (millaisen osuuden ne muodostavat menorakenteesta ja millainen vaikutus niiden nousulla on yhtiön menorakenteeseen).

Koronapandemia vaikutti voimakkaasti liikunnan harrastamiseen ja rajoitusten ja sulkujen myötä harrastamisen mahdollisuuksiin erityisesti sisäliikuntatiloissa. Koronapandemialla oli myös suuri vaikutus tapahtumasektorin toimintaan ja toimintaedellytyksiin. Mitä suurempi osuus toiminnasta rahoitettiin pääsylipputuloilla ja tapahtumilla, sitä voimakkaampi heijastusvaikutus koronapandemian rajoituksilla oli toimintaan. Vuonna 2021 kaupunki kompensoi pandemiatilanteesta aiheutuvia tulonmenetyksiä varaamalla kaupunginhallituksen käyttövaroihin 10 miljoonan euron määrärahan sellaisiin koronaepidemiasta aiheutuviin menoihin, joita valtio ei ole talousarviossaan varautunut kompensoimaan erillisinä käyttötalouden valtionavustuksina.

Vuoden 2023 osalta erityisesti energian hinnan voimakkaan nousun aikauttaman epävarmuuden ja siitä mahdollisesti aiheutuva taloudellisen aseman heikkeneminen ja siitä johtuva lisärahoituksen tarve ja sen mahdollinen korvaaminen tulisi arvioida erikseen tarveperusteisesti. Tällaisen toimintatavan mukaan kunkin laitosavustusta saavan osalta olisi tarpeen arvioida erikseen mahdollisen lisätuen tarve ja määrä. Helsingin kaupunki tarkastelee liikunnan ja kulttuurin laitosten mahdollista lisätukea 2023 tarveperusteisesti

Käsittely

Esteelliset: Nina Miettinen, Tarja Loikkanen
Esteellisyyksien syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 14.9.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Johanna Sydänmaan ja 11 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n, Urheiluhallit Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n laitosavustusten nostamista. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvioaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lauta- tai johtokunnilta.

Lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa. Lausunnoissa on selvitettävä, miten aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa.

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvätkö muutokset talousarvioehdotukseen.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.09.2022 § 131

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Kirsti-Laine Hendolin

Lisätietojen antaja

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi