Valtuustoaloite, Kiovasta Helsingin ystävyyskaupunki

HEL 2022-003320
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 613 §

V 5.10.2022, Valtuutettu Mika Ebelingin aloite ystävyyskaupunkitoiminnasta Kiovan kaupungin kanssa

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mika Ebelingin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Mika Ebeling ja 16 muuta valtuutettua toteavat aloitteessa, että Ukraina on joutunut Venäjän järkyttävän hyökkäyksen kohteeksi ja Ukrainan pääkaupunki Kiova on uhattuna. Valtuutetut ehdottavat aloitteessaan, että Helsinki pyytää Kiovaa ystävyyskaupungikseen ja valmistautuu pitempiaikaisen humanitaarisen avun antamiseen kaupungin asukkaille. Samalla valtuutetut toivovat esimerkkimme kannustavan muita Euroopan Unionin suurkaupunkeja samaan.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Helsinki on solminut yhteistyöasiakirjan Kiovan kaupungin kanssa ensimmäisen kerran jo vuonna 1993. Mahdolliset uudet yhteistyömuodot voidaan rakentaa olemassa olevan yhteistyöasiakirjan puitteissa. Tärkeää kuitenkin on ensin tunnistaa konkreettiset toimenpiteet yhdessä Kiovan kanssa. Helsingin kaupunki on jo indikoinut Kiovalle halukkuuden tehdä yhteistyötä ja keskusteluja jatketaan kiovalaisille sopivana ajankohtana. Tällä hetkellä Kiovan kaupungin prioriteetit ja resurssit ovat kaupungin ja kaupunkilaisten turvallisuudessa.

Mikäli Helsinki syventää yhteistyötä Kiovan, tai muun ukrainalaisen kaupungin kanssa, kannattaa se kytkeä eurooppalaisten kaupunkien Eurocities-verkoston (Helsinki jäsen v. 1994 lähtien) elokuussa 2022 allekirjoittamaan Memorandum of Understanding -aiesopimukseen. Sopimus on allekirjoitettu ukrainalaisia kaupunkeja edustavan tahon kanssa (”Ukraine’s Congress of Local and Regional Authorities under the President of Ukraine”). Sopimuksessa Eurocities-jäsenkaupungit tuomitsevat Venäjän hyökkäyssodan ja sitoutuvat tukemaan ukrainalaisia kaupunkeja jälleenrakentamisessa; Eurocities-jäsenkaupungit lupautuvat jakamaan asiantuntemustaan ja tukeaan ukrainalaiskaupungeille muun muassa teknisen osaamisen ja rahoituksen hankkimisessa. Toimenpiteet tarkennetaan ukrainalaisten kaupunkien todellisten tarpeiden perusteella ja konkreettinen yhteistyö kanavoidaan esimerkiksi olemassa olevien kahdenvälisten kaupunkisopimusten kautta.

Helsingin kaupungin yhteistyö Kiovan kaupungin kanssa voisi olla esimerkiksi koulutukseen tai nuorisotoimintaan liittyvää ja jälleenrakentamisen osalta esimerkiksi asiantuntemuksen tarjoamista; taloudelliset resurssit jälleenrakentamiseen tulisi kuitenkin pääasiallisesti saada EU-rahoitusmekanismien kautta. On myös hyvä huomioida, että varsinaiset jälleenrakennustarpeet tai pitkäaikaisen humanitäärisen avun tarpeet voivat olla muualla kuin Kiovassa, joka toistaiseksi on säästynyt monia muita kaupunkeja paremmin.

Humanitäärinen apu kulkeutuu parhaiten paikalle avustusjärjestöjen kautta. Helsingin kaupunki on jo lahjoittanut 350 000 euroa humanitääriseen apuun Suomen Punaisen Ristin ja Unicefin kautta ja lahjoittanut pelastuskalustoa ja -materiaalia Ukrainaan. Helsingin kaupunki on myös myöntänyt avustuksia helsinkiläisille järjestöille, jotka auttavat Ukrainasta paenneita Helsingissä. Helsingin kaupunki on myös osoittanut solidaarisuuttaan eri tavoin kuten liputuksin, symbolein, sanallisesti sekä pormestari Vartiaisen vierailulla Ukrainassa. Vierailun aikana pormestari Vartiainen indikoi Kiovan pormestari Klitschkolle Helsingin kaupungin halukkuuden tehdä yhteistyötä Kiovan kaupungin kanssa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Laura Uuttu-Deschryvere, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 09 310 15266

laura.uuttu-deschryvere@hel.fi