Talousarvioaloite, Helsingin toimialojen organisaatioiden toimistotilojen tarve ydinkeskustassa

HEL 2022-003332
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 146 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta koskien toimistotilojen tarpeen arviointia ydinkeskustassa

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa Helsingin kaupungin toimialojen toimistotilojen tarpeen arviointia. Toimistotilojen tarpeen arviointiin pitäisi kuitenkin ottaa ydinkeskustaa laajempi alue mukaan tarkasteluun.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on jo aktiivisesti toteuttanut aloitteen ajatusta ja luopunut ydinkeskustassa sijainneesta 765 m² suuruisesta toimistotilastaan 31.12.2018. Toimialalla on ydinkeskustassa enää käytössä ydintoiminnalle keskeisiä palvelutiloja, joissa on asiakastilojen lisäksi palveluun kiinteästi liittyviä tarpeellisia pienempiä toimistotiloja. Laajempi tarkastelualue mahdollistaisi kaupunkitasoiset toimistotilaratkaisut

Helsingin kaupunki työnantajana reagoi työelämän muutoksiin nopeasti ja päivitti suhtatumistaan toukokuussa 2021 entistä myönteisemmäksi joustaviin työn järjestelyihin sisältäen monipaikkaisen työn tekemisen tehtävissä, joihin se sopii. Kokemusperäisesti arvioituna vaikuttaa siltä, että muualla kuin toimistolla tehtävän työn osuus tulee jäämään huomattavasti aiempaa korkeammalle tasolle. Tarkempi arviointi toimistotilojen käytöstä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2022.

Tarve laatia selvitys kaupungin tulevien vuosien toimistotilatarpeista ja niiden optimaalisesta sijoittumisesta on tunnistettu myös kanslian ja toimialojen yhteistyössä tilahankkeiden ohjausryhmässä. Arviointi tarvetta vauhdittaa monipaikkaisen työn lisääntymisen lisäksi myös talonrakentamisohjelmaan kaupungintalokortteleihin on ohjelmoitu noin 70 miljoonan euron perusparannushankkeiden tarve seuraavalle 10 vuodelle.

Kaupungin tulevien vuosien toimistotilatarpeiden selvittämisen jälkeen on tärkeätä arvioida niiden sijainteja kuulemalla sekä työntekijöiden toiveita työn tekemisen ympäristöjen suhteen että arvioida kaupungin omien ratkaisujen vaikutusta ydinkeskustan elinvoimaisuuden, elävyyden, houkuttelevuuden ja vetovoiman palauttamisen kannalta.

Nykyisessä murrostilanteessa tarvitun toimistotilan määrää tai laadullisia ominaisuuksia ei todennäköisesti pystytä tarkasti suunnittelemaan pitkällä aikavälillä. Kaupungin on tarpeen etsiä joustavia ratkaisuja, niin tilojen kuin niihin liittyvien sopimusten suhteen.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 14.9.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta toimistotilojen tarpeen arvioinnista ydinkeskustassa. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta, kaupunkiympäristölautakunnalta ja sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa. Lausunnoissa on selvitettävä, miten aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa.

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvätkö muutokset talousarvioehdotukseen.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.09.2022 § 129

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätietojen antaja

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87783

matti.kuusela@hel.fi