Vuokraus, uudiskohde, Satumaanpolku 4, kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala

HEL 2022-003350
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Vuokraus, uudiskohde, Satumaanpolku 4, kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata osoitteeseen Satumaanpolku 4, 00820 Helsinki, rakennetun uudiskohteen, yhteensä n. 249 m2, Roihuvuoren pesäpallostadionin huoltorakennukseksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön siten, että arvonlisäveroton pääomavuokra on 16,29 euroa/m²/kk, 4 056,21 euroa/kk ja 48 674,52 euroa/v.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä arvonlisäveroton hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Toistaiseksi voimassa oleva hallintasopimus alkaa 1.1.2022. Irtisanomisaika on 12 kk, niin että ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 15.5.2030.

Sopimuksessa noudatetaan kaupungin sisäisiä hallinnanluovutuksen sopimuksia.

Jos vuokrasopimus päättyy ennen vuokrasopimuksen määräajan päättymistä kohteen rakennuslupa-asioista johtuen, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen mukaisen saamatta jääneen vuokrasumman viimeisen vuokranmaksun yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Helsinkiläinen naispesäpallojoukkue nousi naisten Superpesikseen, joka on Suomen pesäpallon naisten pääsarjataso. Helsingin kaupunki päätti kunnostaa Roihuvuoren urheilukentän pesäpallokentäksi sekä rakentaa uuden huoltorakennuksen (4777). Huoltorakennuksessa on pukuhuonetilat ja yleisö wc:t. Huoltorakennuksen eteen, kentän reunalle tuli noin 300 paikkainen katsomo.

Huoltorakennuksella on määräaikainen viiden vuoden lupa. Vuokraus on tehty huomioiden tuleva luvan jatkoaika. Pääomavuokra ei sisällä maan vuokraa, koska maa-alue on vuokrattu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

Päätös tullut nähtäväksi 03.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Arja Hyppänen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32464

arja.hyppanen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö