Toivomusponsi, rakentamattoman metsäluonnon riittävyyden varmistaminen Stansvikinkallion asemakaava-alueella

HEL 2022-003355
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 111 §

Valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponsi rakentamattoman metsäluonnon varmistamisesta Stansvikinkallion asemakaavoituksessa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.3.2022 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen valtuutettujen Amanda Pasanen, Paavo Arhinmäki ja Mirita Saxberg aloitteisiin Stansvikinkallion asemakaavoituksen (nro 12410) aloittamisesta uudelleen kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta varmistaa rakentamattoman metsäluonnon riittävyys alueella siten, että sen luontoarvoista tehdään uusi ja päivitetty selvitys.

Laadittavat selvitykset ja uudelleen arvioinnin aikataulu kootusti

Esittelijä toteaa, että Stansvikinkallion asemakaavan uudelleen arvioinnin pohjaksi päivitetään alueella vuonna 2005 tehty kääpäselvitys ja tilataan lisäksi Laajasalon länsiosan lahopuu- ja virkistysselvitykset, joihin myös Stansvikinkallion alue sisältyy. Tehtyjen ja uusien selvitysten katsotaan kattavan perusteellisesti asemakaavan uudelleenarviointiin tarvittava tieto. Laajasalon länsiosasta (Stansvik–Tullisaari) on tekeillä myös virkistyskäyttöselvitys -pilotointi.

Uudelleen arvioitavan alueen (Stansvikinkallion itäosan asemakaavan muutos) osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 31.10.– 18.11.2022 ja se esiteltiin 2.11.2022 osana alueellista Uutta Kaakkois-Helsinkiä -tilaisuutta.

Kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nähtävilläolon jälkeen, esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta keväällä 2024.

Aiemmat kattavat luontoselvitykset

Stansvikin alue on luontotyyppien ja eliölajiston suhteen poikkeuksellisen tarkkaan tutkittu alue. Stansvikinkallion luontoarvoja on selvitetty laajasti ja tietoja on täydennetty lisäselvitystarpeiden ja uusien havaintojen mukaan pitkän osayleiskaavoituksesta saakka alkaneen kaavoitusprosessin aikana. Laajasalo oli myös pilottikohteena Helsingin uhanalaisten luontotyyppien inventoinneissa vuosina 2017–2019 (Erävuori ym. 2020).

Stansvikinkallion alueella tehdyissä luontoselvityksissä ei ole löydetty sellaisia lajeja tai luontotyyppejä, jotka tulisi lain mukaan säilyttää alueella sellaisinaan tai jotka estäisivät asemakaavan mukaisen rakentamisen. Tällaisia lajeja tai luontotyyppejä ei ole löytynyt myöskään jo päättyneen asemakaavoituksen jälkeen.

Kaava-alueella ei ole luonnonsuojelukohteita. Merkittävin rakentamisalueilla oleva uhanalainen luontotyyppi on sarakorpi (0,09 ha). Luontodirektiivin (Liite IVa) erityisesti suojeltavista eläinlajeista Stansvikinkalliossa tavataan lepakkoja, joiden tiedossa olevat suojeltavat lisääntymisyhdyskunnat sijaitsevat alueen ulkopuolella. Lepakot on otettu huomioon alueen suunnittelussa. Viereisellä Stansvikin alueella on lepakoille tärkeä Tahvonlahden niemi, joka on luonnonsuojelualuetta.

Asemakaavan uudelleen arviointia varten tehtävät selvitykset

1 Stansvikinkallion asemakaava-alueen kääpäselvitys vuonna 2022

Faunatica Oy teki kääväkässelvityksen Stansvikinkallion asemakaavaalueella vuonna 2022. Selvitysalueen pinta-ala on n. 7,1 ha. Kruunuvuoren-Stansvikin alueelta on tehty aikaisemmin kääpäselvitys vuonna 2005 (Kinnunen 2005). Sen tiedot olivat käytössä tätä selvitystä tehtäessä.

Inventointiajankohta oli työn luotettavalle suorittamiselle otollinen. Syksy 2022 oli selvityksen ajankohtaan asti melko kostea ja lämmin. Yksivuotiset lajit olivat ehtineet saada itiöemänsä näkyviin, ja myös myöhäisin lajisto oli jo esillä.

Selvityksessä tavatut lajit ovat lähes kaikki yleisiä lajeja, männynkääpää lukuun ottamatta. Nykyisellään selvitysaluetta ei voida pitää lajistollisesti merkittävänä kääpä/kääväkäskohteena.

Aluetta on hoidettu ja siistitty liiaksi, ja sen lahopuujatkumo on katkennut aikaisemmin. Tämä näkyy vaateliaamman lajiston puuttumisena. Lahopuuta on kuitenkin alkanut muodostua uudelleen, joten tulevaisuus vaikuttaa lupaavalta kääpien kannalta.

2 Laajasalon länsiosan lahopuuselvitys 2022/2023

Työn tavoitteena on Laajasalon länsiosan metsäalueiden arvottaminen luontoarvojen/luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta keskittyen erityisesti lahopuun määrään. Selvitysalueeseen sisältyy Laajasalon länsiosa Stansvikista Tullisaareen sekä myös Stansvikinkallion uudelleenarvioitava alue. Työ on tilattu Faunatica Oy:ltä. Selvitys on vielä kesken ja sitä jatketaan lumien sulamisen jälkeen keväällä 2023.

3 Laajasalon länsiosan virkistyskäyttöselvitys -pilotointi

Laajasalon länsiosasta (Stansvik–Tullisaari) on tekeillä virkistyskäyttöselvitys -pilotointi. Työ on tilattu Ramboll Oy:ltä ja siihen sisältyy myös Stansvikinkallion uudelleen arvioitava alue. Selvitys on paikkatietoaineistoon pohjautuva luontotyyppien herkkyystarkastelu. Tarkastelumetodia on aiemmin käytetty mm. Vanhankaupunginlahden alueen selvityksessä, mutta metodi vaatii vielä edelleen tarkempaa määrittelyä ja kehittämistä.

Pilotoinnin yhtenä tavoitteena onkin kehittää virkistyskäyttöselvityksien menetelmiä. Virkistyskäyttöselvityksiä on tarkoitus tehdä tulevaisuudessa enemmän muun muassa asemakaavoituksen ja puistosuunnittelun tueksi.

Asemakaavan uudelleen arviointi

Asemakaavan uudelleen arviointia tehdään vuoden 2023 aikana, kun uudet selvitykset ovat valmistuneet.

Uudelleen arvioitavan alueen (Stansvikinkallion itäosan asemakaavan muutos) osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 31.10.– 18.11.2022 ja se esiteltiin 2.11.2022 osana alueellista Uutta KaakkoisHelsinkiä -tilaisuutta.

Kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nähtävilläolon jälkeen, esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta keväällä 2024.

Lopuksi

Ponnesta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Vastaus on saadun selvityksen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala 27.1.2023

Kaupunkiympäristön toimiala antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Stansvikinkallion uudelleen arvioinnin osana on päädytty päivittämään alueella 2005 tehty kääpäselvitys sekä tilaamaan Laajasalon länsiosan lahopuu- ja virkistysselvitykset, joihin myös Stansvikinkallion alue sisältyy.

Tehtyjen ja uusien tilattujen selvityksen katsotaan kattavan perusteellisesti asemakaavan uudelleenarviointiin tarvittava tieto.

Aiemmat kattavat luontoselvitykset

Stansvikin alue on luontotyyppien ja eliölajiston suhteen poikkeuksellisen tarkkaan tutkittu alue. Stansvikinkallion luontoarvoja on selvitetty laajasti ja tietoja on täydennetty lisäselvitystarpeiden ja uusien havaintojen mukaan pitkän osayleiskaavoituksesta saakka alkaneen kaavoitusprosessin aikana. Laajasalo oli myös pilottikohteena Helsingin uhanalaisten luontotyyppien inventoinneissa vuosina 2017–2019 (Erävuori ym. 2020).

Stansvikinkallion alueella tehdyissä luontoselvityksissä ei ole löydetty sellaisia lajeja tai luontotyyppejä, jotka tulisi lain mukaan säilyttää alueella sellaisinaan tai jotka estäisivät asemakaavan mukaisen rakentamisen. Tällaisia lajeja tai luontotyyppejä ei ole löytynyt myöskään asemakaavoituksen jälkeen.

Kaava-alueella ei ole luonnonsuojelukohteita. Merkittävin rakentamisalueilla oleva uhanalainen luontotyyppi on sarakorpi (0,09 ha). Luontodirektiivin (Liite IVa) erityisesti suojeltavista eläinlajeista Stansvikinkalliossa tavataan lepakkoja, joiden tiedossa olevat suojeltavat lisääntymisyhdyskunnat sijaitsevat alueen ulkopuolella. Lepakot on otettu huomioon alueen suunnittelussa. Viereisellä Stansvikin alueella on lepakoille tärkeä Tahvonlahden niemi, joka on luonnonsuojelualuetta.

Asemakaavan uudelleen arviointia varten tehtävät selvitykset

1 Stansvikinkallion asemakaava-alueen kääpäselvitys vuonna 2022

Faunatica Oy teki kääväkässelvityksen Stansvikinkallion asemakaava-alueella vuonna 2022. Selvitysalueen pinta-ala on n. 7,1 ha. Kruunuvuoren-Stansvikin alueelta on tehty aikaisemmin kääpäselvitys vuonna 2005 (Kinnunen 2005). Sen tiedot olivat käytössä tätä selvitystä tehtäessä.

Inventointiajankohta oli työn luotettavalle suorittamiselle otollinen. Syksy 2022 oli selvityksen ajankohtaan asti melko kostea ja lämmin. Yksivuotiset lajit olivat ehtineet saada itiöemänsä näkyviin, ja myös myöhäisin lajisto oli jo esillä.

Selvityksessä tavatut lajit ovat lähes kaikki yleisiä lajeja, männynkääpää lukuun ottamatta. Nykyisellään selvitysaluetta ei voida pitää lajistollisesti merkittävänä kääpä/kääväkäskohteena.

Aluetta on hoidettu ja siistitty liiaksi, ja sen lahopuujatkumo on katkennut aikaisemmin. Tämä näkyy vaateliaamman lajiston puuttumisena. Lahopuuta on kuitenkin alkanut muodostua uudelleen, joten alueen tulevaisuus vaikuttaa lupaavalta kääpien kannalta.

2 Laajasalon länsiosan lahopuuselvitys 2022/2023

Työn tavoitteena on Laajasalon länsiosan metsäalueiden arvottaminen luontoarvojen/luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta keskittyen erityisesti lahopuun määrään. Selvitysalueeseen sisältyy Laajasalon länsiosa Stansvikista Tullisaareen sekä myös Stansvikinkallion uudelleenarvioitava alue. Työ on tilattu Faunatica Oy:ltä.

Selvitys on vielä kesken ja sitä jatketaan lumien sulamisen jälkeen keväällä 2023.

3 Laajasalon länsiosan virkistyskäyttöselvitys pilotointi

Laajasalon länsiosasta (Stansvik–Tullisaari) on tekeillä virkistyskäyttöselvitys pilotointi. Työ on tilattu Ramboll Oy:ltä ja siihen sisältyy myös Stansvikinkallion uudelleen arvioitava alue. Selvitys on paikkatietoaineistoon pohjautuva luontotyyppien herkkyystarkastelu. Tarkastelumetodia on aiemmin käytetty mm. Vanhankaupunginlahden alueen selvityksessä, mutta metodi vaatii vielä edelleen tarkempaa määrittelyä ja kehittämistä.

Pilotoinnin yhtenä tavoitteena onkin kehittää virkistyskäyttöselvityksien menetelmiä. Virkistyskäyttöselvityksiä on tarkoitus tehdä tulevaisuudessa enemmissä määrin muun muassa asemakaavoituksen ja puistosuunnittelun tueksi.

Asemakaavan uudelleen arviointi

Asemakaavan uudelleen arviointia tehdään vuoden 2023 aikana, kun uudet selvitykset ovat valmistuneet.

Uudelleen arvioitavan alueen (Stansvikinkallion itäosan asemakaavan muutos) osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 31.10.–18.11.2022 ja se esiteltiin 2.11.2022 osana alueellista Uutta Kaakkois-Helsinkiä -tilaisuutta.

Kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nähtävilläolon jälkeen, esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta keväällä 2024.

Lisätiedot

Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi