Määrärahan myöntäminen, projektialueiden katujen toteuttaminen vuonna 2022, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-003563
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 472 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle projektialueiden katurakentamiseen vuoden 2022 talousarvion luvusta 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön projektialueiden kadunrakentamiseen vuoden 2022 talousarvioon varatut määrärahat kokonaisuudessaan luvun 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi, kohdan 8 08 02 Kadut, alakohdista yhteensä 52,5 milj. euroa määrärahoja seuraavasti:

Ta-alakohta
 
Euroa
 
 
 
8 08 02 01 Kamppi-Töölönlahti
 
400 000
8 08 02 02 Länsisatama
 
13 000 000
8 08 02 03 Kalasatama
 
4 200 000
8 08 02 04 Kruunuvuorenranta
 
11 600 000
8 08 02 05 Pasila
 
17 600 000
8 08 02 06 Kuninkaankolmio
 
4 000 000
8 08 02 07 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen
 
500 000
8 08 02 08 Malmi
 
1 200 000

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa katujen toteuttamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2022 talousarviossa projektialuekohtaiset katumäärärahat yhteensä 52,5 miljoonaa euroa on varattu talousarvioluvun 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi, alakohtaan 8 08 02 Projektialueiden kadut.

Katuhankkeet ja niiden määrärahatarve kullakin projektialueella vuonna 2022 on seuraava:

8 08 02 01 Kamppi-Töölönlahti

Talousarvion alakohtaan 8 08 02 01 Kamppi-Töölönlahti on talousarviossa vuodelle 2022 varattu määrärahaa 0,4 miljoonaa euroa.

Kamppi-Töölönlahti alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2021 loppuun mennessä käytetty 48,8 miljoonaa euroa. Alueen arvioidaan valmistuvan vuonna 2027. Suurimpia tulevia hankkeita ovat Töölönlahden tulvasuojelu, jonka toteutuksen käynnistäminen on viivästynyt vesilupaan liittyvän valituksen vuoksi sekä Finlandiatalon perusparantamiseen sidoksissa olevan Karamzininrannan toteutus. Arvioitu määrärahatarve vuonna 2022 on talousarvioon varattu 0,4 miljoonaa euroa.

8 08 02 02 Länsisatama

Talousarvion alakohtaan 8 08 02 02 Länsisatama on talousarviossa varattu 13,0 miljoonaa euroa.

Länsisataman alueen katu- ja rantarakentamiseen on vuoden 2021 loppuun mennessä käytetty 161,5 miljoonaa euroa. Vuosina 2023-2032 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 180 miljoonaa euroa. Jätkäsaaren alueella määrärahaa käytetään mm. Barbadoksenkadun, Tulimaankadun ja Melkinlaiturin rakentamiseen. Katujen viimeistelytöitä tehdään mm. Bermudankadulla ja Malagankadun ja Livornonkadun päätyihin asennetaan portit. Länsisatamankujalle toteutetaan lopullinen kiveys. Ruoholahdessa toteutetaan lopulliset pintarakenteet ja viimeistelytyöt Tanssintalon ympäristössä. Telakkarannassa jatkuu Telakkakadun ja siihen liittyvien katujen rakentaminen ja viimeistelytyöt asuntotuotannon edellyttämässä laajuudessa.

Länsisatamassa arvioitu määrärahatarve vuonna 2022 on talousarvioon varattu määräraha 14,2 miljoonaa euroa.

8 08 02 03 Kalasatama

Talousarvion alakohtaan 8 08 02 03 Kalasatama on varattu 4,2 miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 loppuun mennessä on Kalasataman katuihin ja rantarakenteisiin käytetty 144,8 miljoonaa euroa. Vuosina 2023-2032 arvioidaan Kalasataman katuihin ja rantarakenteisiin tarvittavan 75,0 milj. euroa.

Vuonna 2022 määrärahaa käytetään mm. Työpajanpihan alueen ja Verkkosaaren eteläosan katujen viimeistelyyn sekä Sompasaaren eteläosan rantamuurin rakentamiseen.

Kalasataman katujen arvioitu määrärahatarve vuonna 2022 on 6,8 miljoonaa euroa. Kustannusten toteutumista seurataan ja tarvittavat määrärahan siirtoesitykset muilta käyttämättä jääviltä talousarviokohdilta tehdään ylitystarpeen tarkentumisen mukaisesti.

Talousarviokohdan määräraha 4,2 miljoonaa euroa haetaan kokonaisuudessaan.

8 08 02 04 Kruunuvuorenranta

Talousarvion alakohtaan 8 08 02 04 Kruunuvuorenranta on talousarviossa varattu 11,6 miljoonaa euroa. Lisäksi on käytettävissä ylitysoikeusmäärärahaa 4,0 miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 loppuun mennessä Kruunuvuorenrantaan on käytetty 73,0 miljoonaa euroa. Vuosina 2023-2032 arvioidaan Kruunuvuorenrannan katuihin tarvittavan 130 miljoonaa euroa.

Vuonna 2022 määrärahaa käytetään Kruunuvuorenrannassa mm. Kruunuvuoren ja Koirasaarten katujen toteuttamiseen ja Yliskylässä jatkuu Laajasalontien keskiosan bulevardisointiurakka.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2022 on 13,3 miljoonaa euroa. Kustannusten toteutumista seurataan ja tarvittavat määrärahan siirtoesitykset muiden projektialueiden käytettäväksi tehdään määrärahatarpeiden tarkentuessa.

Talousarviokohdan määräraha 11,6 miljoonaa euroa haetaan kokonaisuudessaan.

8 08 02 05 Pasila

Talousarvion alakohtaan 8 08 02 05 Pasila on talousarviossa varattu 17,6 miljoonaa euroa.

Pasilan alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2021 loppuun mennessä käytetty 192,9 miljoonaa euroa. Vuosina 2023-2032 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 115,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 määrärahaa käytetään mm. Ilmalan raitiotieyhteyden ja Radiokadun rakenteiden viimeistelyyn, Veturitien ja Ratapihakortteleiden pohjoisten katuosien rakentamiseen sekä Postipuiston katujen rakentaminen jatkuu.

Pasilan arvioitu määrärahatarve on 16,7 milj. euroa. Kustannusten toteutumista seurataan ja tarvittavat määrärahan siirtoesitykset muiden projektialueiden käytettäväksi tehdään määrärahatarpeiden tarkentuessa.

Talousarviokohdan määräraha 17,6 miljoonaa euroa haetaan kokonaisuudessaan.

8 08 02 06 Kuninkaankolmio

Kuninkaankolmion alueelle on talousarvion alakohtaan 8 08 02 06 vuodelle 2022 varattu 4,0 miljoonaa euroa.

Kuninkaankolmion alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2021 loppuun mennessä käytetty 25,0 miljoonaa euroa. Vuosina 2023-2032 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 15,0 miljoonaa euroa. Määrärahaa vuonna 2022 käytetään mm. Kuninkaantammessa Vedenkierronkadun katu- ja kunnallistekniikan rakentamiseen ja Honkasuon alueella Perhosenkierron itäosan ja Naapuripellontien viimeistelyihin.

Kuninkaankolmion katumäärärahatarve vuonna 2022 on talousarvioon varattu määräraha 4,0 miljoonaa euroa.

8 08 02 07 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 08 02 07 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen, on talousarviossa vuodelle 2022 varattu 0,5 miljoonaa euroa.

Määrärahalla toteutetaan suunnitteluhankkeita uusilla projektialueilla, joilla ei vielä ole omaa talousarviokohtaa.

Talousarviokohdan määräraha 0,5 miljoonaa euroa haetaan kokonaisuudessaan.

8 08 02 09 Malmi

Talousarvion alakohtaan 8 08 02 09 Malmi on talousarviossa varattu 1,2 miljoonaa euroa ja ylitysoikeutta 0,8 miljoonaa euroa.

Malmin alueen katuihin on vuoden 2021 loppuun mennessä käytetty 0,4 miljoonaa euroa. Vuosina 2023-2032 arvioidaan Malmin katuihin tarvittavan 50,0 miljoonaa euroa. Määrärahaa vuonna 2022 käytetään mm. ensimmäisen asemakaava-alueen Nallenrinteen katu- ja rakennussuunnitelmien laadintaan sekä väliaikaiskäyttöä palvelevien reittien ja toimintojen toteuttamiseen.

Arvioitu määrärahatarve on 1,0 miljoonaa euroa. Tarvittavat siirtoesitykset muiden projektialueiden käytettäväksi tehdään määrärahatarpeiden tarkentuessa.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää projektialueiden katujen toteuttamiseen yhteensä 52,5 miljoonaa euron määräraha vuoden 2022 talousarvioluvun 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi, kohdasta 8 08 02 Kadut.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kymp_Toimialajohtajan kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.