Määrärahan myöntäminen, projektialueiden esirakentaminen vuonna 2022, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-003568
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 473 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle projektialueiden esirakentamiseen vuoden 2022 talousarvion luvusta 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialalle projektialueiden esirakentamiseen vuoden 2022 talousarvioon varatut määrärahat kokonaisuudessaan luvun 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi, kohdan 8 08 01 Esirakentaminen, alakohdista määrärahoja yhteensä 45,2 milj. euroa seuraavasti:

Ta-alakohta
 
Euroa
 
 
 
8 08 01 02 Länsisatama
 
11 300 000
8 08 01 03 Kalasatama
 
5 400 000
8 08 01 04 Kruunuvuorenranta
 
6 600 000
8 08 01 05 Pasila
 
3 000 000
8 08 01 06 Kuninkaankolmio
 
4 000 000
8 08 01 07 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen
 
1 500 000
8 08 01 08 Malmi
 
13 400 000

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa esirakentamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2022 talousarviossa projektialuekohtaiset esirakentamismäärärahat yhteensä 45,2 milj. euroa on varattu talousarviokohdan 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi, alakohdassa 8 08 01 Esirakentaminen. Lisäksi toimialalle on myönnetty vuoden 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella ylitysoikeutta 3,9 milj. euroa.

Esirakentamismäärärahatarve kullakin projektialueella vuonna 2022 on seuraava:

Länsisatama

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 02 Länsisataman esirakentaminen, on vuodelle 2022 varattu 11,3 milj. euroa.

Länsisataman esirakentamiseen on vuoden 2021 loppuun mennessä käytetty noin 195,0 milj. euroa. Vuosina 2023-2032 Länsisataman esirakentamistöihin on suunniteltu tarvittavan yhteensä 150,0 milj. euroa. Esirakentaminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin.

Määrärahan käyttö vuonna 2022 kohdistuu mm. Ahdinaltaan, Saukonlaiturin ja Melkinlaiturin sekä Hernesaaren alueen esirakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2022 on 15,5 milj. euroa. Kustannusten toteutumista seurataan ja tarvittavat määrärahan siirtoesitykset muilta käyttämättä jääviltä talousarviokohdilta tehdään ylitystarpeen tarkentumisen mukaisesti.

Talousarviokohdan määräraha 11,3 milj. euroa haetaan kokonaisuudessaan

Kalasatama

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 03 Kalasatama, on vuodelle 2022 varattu 5,4 milj. euroa.

Kalasataman esirakentamiseen on vuoden 2021 loppuun mennessä käytetty 196,0 milj. euroa. Vuosina 2023-2032 Kalasataman esirakentamistöihin on suunniteltu tarvittavan yhteensä 260,0 milj. euroa. Esirakentaminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin.

Määrärahan käyttö vuonna 2022 kohdistuu mm. Verkkosaaren pohjoisosan, Vilhovuorenkadun ja Nihdin esirakentamiseen sekä tiilisen kaasukellon peruskorjaukseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2022 on n. 8,2 milj. euroa. Kustannusten toteutumista seurataan ja tarvittavat määrärahan siirtoesitykset muilta käyttämättä jääviltä talousarviokohdilta tehdään ylitystarpeen mukaisesti.

Talousarviokohdan määräraha 5,4milj. euroa haetaan kokonaisuudessaan.

Kruunuvuorenranta

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 04 Kruunuvuorenranta, on vuodelle 2022 varattu 6,6 milj. euroa.

Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen on vuoden 2021 loppuun mennessä käytetty n. 30,0 milj. euroa. Vuosina 2023-2030 Kruunuvuorenrannan esirakentamistöihin on suunniteltu tarvittavan yhteensä 47,0 milj. euroa. Määrärahan käyttö vuonna 2022 kohdistuu mm. Kruunuvuoren asemakaava-alueen, Hopealaakson liikuntapuiston, Laajasalontien sekä Koirasaarten esirakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2022 on 7,2 milj. euroa. Kustannusten toteutumista seurataan ja tarvittavat määrärahan siirtoesitykset muilta käyttämättä jääviltä talousarviokohdilta tehdään ylitystarpeen mukaisesti.

Pasilan esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 05 Pasila, on vuodelle 2022 varattu 3,0 milj. euroa.

Pasilan esirakentamiseen on vuoden 2021 loppuun mennessä käytetty yhteensä 22,0 milj. euroa. Pasilan esirakentamistöihin on vuosina 2023-2032 suunniteltu tarvittavan yhteensä n. 35,0 milj. euroa. Määrärahan käyttö vuonna 2022 kohdistuu mm. Ratapihakortteleiden esirakentamiseen sekä hulevesien imeytysjärjestelmään ja yhteiskäyttötunneliin liittyvään suunnitteluun.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2022 on 3,5 milj. euroa. Kustannusten toteutumista seurataan ja tarvittavat siirtoesitykset muilta käyttämättä jääviltä talousarviokohdilta tehdään ylitystarpeen mukaisesti.

Talousarviokohdan määräraha 3,0 milj. euroa haetaan kokonaisuudessaan.

Kuninkaankolmio

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 06 Kuninkaankolmio, on vuodelle 2022 varattu 4,0 milj. euroa. Lisäksi on käytettävissä ylitysoikeutta 1,45 milj. euroa.

Vuoden 2021 loppuun mennessä on Kuninkaankolmion esirakentamiseen käytetty yhteensä 16,5 milj. euroa. Kuninkaankolmion esirakentamistöihin on vuosina 2023-2025 suunniteltu tarvittavan yhteensä 2,5 milj. euroa. Määrärahan käyttö vuonna 2022 kohdistuu mm. Lammenrannan asemakaava-alueeseen ja Ellen Thesleffin puiston Palettilammen vedenkiertoon liittyvään esirakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2022 on talousarviomääräraha 4,0 milj. euroa.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 07 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen, on vuodelle 2022 varattu 1,5 milj. euroa.

Vuosina 2023-2032 on määrärahaa suunniteltu tarvittavan yhteensä n. 225,0 milj. euroa. Määrärahan käyttö vuonna 2022 kohdistuu mm. Koivusaaren alueen suunnitteluun ja muihin pienempiin täydennysrakentamisalueiden kaavojen toteutettavuuden ja kustannusten arviointia varten.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2022 on talousarviomääräraha 1,5 milj. euroa.

Malmin esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 08 Malmin esirakentaminen on vuodelle 2022 varattu 13,4 milj. euroa. Lisäksi käytettävissä on ylitysoikeutta 2,45 milj. euroa.

Vuoden 2021 loppuun mennessä on Malmin esirakentamiseen käytetty yhteensä 0,6 milj. euroa. Vuosina 2023-2032 määrärahaa on suunniteltu tarvittavan yhteensä 190,0 milj. euroa. Määrärahan käyttö vuonna 2022 kohdistuu mm. maakaasurunkoputken esirakentamiseen ja kaavojen toteutettavuuden ja pohjanvahvistustarpeiden suunnitteluun.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2022 on 11,5 milj. euroa.

Määrärahaesitys

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää määrärahaa projektialueiden esirakentamista varten yhteensä 45, 2 milj. euroa vuoden 2022 talousarvion kohdasta 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kymp_Toimialajohtajan kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.