Määrärahan myöntäminen, projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden toteuttaminen vuonna 2022, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-003570
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 474 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden rakentamiseen vuoden 2022 talousarvion luvun 8 08, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2022 talousarvioon varatut määrärahat kokonaisuudessaan luvun 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi, kohdan 8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet alakohdista, yhteensä 6,0 miljoonaa euroa määrärahoja seuraavasti:

Ta-alakohta
 
Euroa
 
 
 
8 08 03 02 Länsisatama
 
1 000 000
8 08 03 03 Kalasatama
 
1 100 000
8 08 03 03 Kruunuvuorenranta
 
1 800 000
8 08 03 05 Pasila
 
150 000
8 08 03 06 Kuninkaankolmio
 
1 300 000
8 08 03 09 Malmi
 
650 000

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa puistojen ja liikunta-alueiden suunnittelua ja rakentamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2022 talousarvioluvun 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi, kohtaan 8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet, on varattu yhteensä 6,0 miljoonaa euroa.

Puisto- ja liikunta-aluehankkeet ja niiden määrärahatarve kullakin projektialueella vuonna 2022 on esitetty seuraavassa:

8 08 03 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet

Talousarvion alakohtaan 8 08 03 02 Länsisatama, on vuodelle 2022 varattu 1,0 miljoonaa euroa. Lisäksi on käytettävissä vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta 0,38 miljoonaa euroa.

Länsisataman puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2021 loppuun mennessä käytetty 21,9 miljoonaa euroa. Vuosina 2023-2032 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 50,0 miljoonaa euroa.

Määrärahaa käytetään vuonna 2022 mm. Hyväntoivonpuiston rakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2022 on käytettävissä oleva 1,2 miljoonaa euroa.

8 08 03 03 Kalasataman

Talousarvion alakohtaan 8 08 03 03 Kalasatama, on vuodelle 2022 varattu 1,1 miljoonaa euroa. Lisäksi on vuodelta 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta 0,316 miljoonaa euroa.

Kalasatamanpuistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2021 loppuun mennessä käytetty 7,0 miljoonaa euroa. Vuosina 2023-2032 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 16,0 miljoonaa euroa. Määrärahaa vuonna 2022 käytetään Loviseholminpuiston rakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2022 on 1,8 miljoonaa euroa. Kustannusten toteutumista seurataan ja tarvittavat siirtoesitykset muilta talousarviokohdilta tehdään tarpeen tarkentuessa.

8 08 03 04 Kruunuvuorenranta

Talousarvion alakohtaan 8 08 03 04 Kruunuvuorenranta, on vuodelle 2022 varattu 1,8 miljoonaa euroa. Lisäksi vuodelta 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta 0,6 miljoonaa euroa.

Vuosina 2023-2032 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 31,0 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytetään mm. Hopealaakson liikuntapuiston rakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2022 on 2,3 miljoonaa euroa.

8 08 03 05 Pasila

Pasilan puistoihin on talousarvion alakohtaan 8 08 03 05 vuodelle 2022 varattu 0,150 miljoonaa euroa.

Pasilan puistojen rakentamiseen on vuoden 2021 loppuun mennessä käytetty 2,4 miljoonaa euroa. Vuosina 2023-2032 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 7,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 määrärahalla jatketaan Pohjois-Pasilan puistojen suunnittelua.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2022 on 0,15 miljoonaa euroa.

8 08 03 06 Kuninkaankolmio

Kuninkaankolmion puistoihin on talousarvion alakohtaan 8 08 03 06 vuodelle 2022 varattu 1,3 miljoonaa euroa.

Kuninkaankolmion puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2021 loppuun mennessä käytetty 4,8 miljoonaa euroa. Vuosina 2023-2029 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 9,8 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytetään vuonna 2022 mm. Taidemaalarinpuiston, Fanny Chuberginkallion puistopolun, Maria Wiikin puistopolun rakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2022 on 2,0 miljoonaa euroa. Kustannusten toteutumista seurataan ja tarvittavat siirtoesitykset tehdään tarpeen tarkentuessa.

8 08 03 08 Malmin

Malmin puistoihin on talousarvion alakohtaan 8 08 03 08 vuodelle 2022 varattu 0,65 miljoonaa euroa.

Malmin puistojen suunnitteluun on vuoden 2021 loppuun mennessä käytetty 0,2 miljoonaa euroa. Vuosina 2023-2032 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 25,0 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytetään vuonna 2022 mm. Nallerinteen asemakaava-alueen puistosuunnitteluun ja väliaikaista virkistyskäyttöä palvelevan ulkokuntoilupaikan ja leikkipaikan rakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2022 on talousarviossa varattu määräraha 0,65 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää Projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden toteuttamiseen yhteensä 6,0 miljoonan euron määräraha vuoden 2022 talousarvioluvun 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi, kohdasta 8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kymp_Toimialajohtajan kirje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.