Nimeämispyyntö, kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen 10.-11.5.2022, Tampereen kaupunki

HEL 2022-003574
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 292 §

Täydennys Helsingin edustajiin kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamisessa Tampereella 10.–11.5.2022

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus täydensi aiempaa päätöstään nimetä Helsingin edustajat Tampereella 10.–11.5.2022 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavasti:

Helsingin edustajaksi tapaamiseen nimetään aiemmin nimettyjen lisäksi Juhani Strandén.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että aiemmin nimetyn Daniel Sazonovin sijaan tilaisuuteen osallistuu Matias Pajula.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että aiemmin nimetyn Daniel Sazonovin sijaan tilaisuuteen osallistuu Matias Pajula.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus täydentää aiempaa päätöstään nimetä Helsingin edustajat Tampereella 10.–11.5.2022 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavasti:

Helsingin edustajaksi tapaamiseen nimetään aiemmin nimettyjen lisäksi Juhani Strandén.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Sulje

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen järjestetään Tampereella 10.–11.5.2022. Tapaamisen tarkoituksena on keskustella kuuden suurimman kaupungin ajankohtaisista asioista ja kaupunkien välisestä yhteistyöstä. Tilaisuus kestää lounaasta lounaaseen.

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset korvaukset luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn päätöksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 11.4.2022 (§ 272) nimennyt edustajat tapaamiseen. Edustajiksi nimettiin

 • Pentti Arajärvi
 • Minja Koskela
 • Björn Månsson
 • Daniel Sazonov
 • Maarit Vierunen
 • Amanda Pasanen

Päätöksen jälkeen on käynyt ilmi, että perussuomalaisten edustajaa ei epähuomiossa esitetty asian käsittelyn yhteydessä. Tällä päätöksellä kaupunginhallitus täydentää aiempaa päätöstään nimeämällä perussuomalaisten varavaltuutetun Juhani Strandénin Helsingin edustajaksi tapaamiseen.

Sulje

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 272

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Tampereella 10.- 11.5.2022 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavat edustajat:

 • Pentti Arajärvi
 • Minja Koskela
 • Björn Månsson
 • Daniel Sazonov
 • Maarit Vierunen
 • Amanda Pasanen
Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Ville Jalovaaran ehdotuksesta nimetä edustajaksi Pentti Arajärven.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Paavo Arhinmäen ehdotuksesta nimetä edustajaksi Minja Koskelan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta nimetä edustajaksi Björn Månssonin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Maarit Vierusen ehdotuksesta nimetä edustajiksi Daniel Sazonovin ja Maarit Vierusen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta nimetä edustajaksi Amanda Pasasen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 310 23337

inga.nyholm@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.