Ajankohtaiskatsaus vuonna 2022, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

HEL 2022-003579
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 36 §

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) toimitusjohtaja Mika Nykänen ja hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HSL:n tehtävänä on suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matkalippujen tarkastuksesta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle säädetyistä tehtävistä.

HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vantaa.

Kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymässä vuoden 2021 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 205,7 milj. euroa ja vuoden 2020 toteuma oli 192,2 milj. euroa.

Vuonna 2021 joukkoliikenteessä tehtiin 235,8 milj. matkaa, joka oli 161 milj. matkaa ja 41 % vähemmän kuin vuonna 2019. HSL:n julkisen liikenteen matkustajamäärät pysyivät myös vuoden viimeisellä neljänneksellä loka-joulukuussa 2021 huomattavasti tavanomaista matalammalla tasolla ollen 32 % alle vuoden 2019 tason.

Matkustajamäärien väheneminen näkyi suoraan lipputuloissa, jotka jäivät talousarviosta 19,8 milj. euroa (7,8 %). Tilikauden 2021 tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen oli 10,4 milj. euroa ylijäämäinen. HSL:n alijäämä olisi ollut 76,3 milj. euroa ilman valtion ylimääräistä tukea koronatilanteesta aiheutuneisiin lipputulomenetyksiin.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa kuntayhtymälle asetettiin seuraavat tavoitteet vuodelle 2021:

1. Jäsenkuntien talouden tasapainotustarpeiden huomioon ottaminen kuntayhtymän taloudenpidossa ja -suunnittelussa niin, että kuntayhtymät tekevät omat konkreettiset ja mitattavissa olevat toimenpiteensä talouden tasapainottamiseksi
2. Strategisten tavoitteiden seurantaa tehostettava ja vaadittavat korjaustoimet toteutettava riittävän ajoissa
3. PKS-yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista sekä merkittävien hankkeiden toteutumisesta raportoitava jäsenkunnille vuosittain PKS-raportoinnin yhteydessä
4. Läpinäkyvä tuottavuusmäärittely ja -laskenta tuottavuuden kehityksen seuraamiseksi
5. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden pitkän aikavälin kasvua edistetään koko HSL:n alueella
6. Toiminnassa huomioidaan koko liikennejärjestelmän toimivuus
7. Joukkoliikennettä täydentäviä liikkumispalveluja kehitetään yhteistyössä palveluja tuottavien yritysten kanssa.

Vuoden 2021 tavoitteiden toteumat on esitetty liitteenä olevassa raportissa HSL PKS-yhteisöraportti 3/2021.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Mika Nykänen antaa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi