Valtuustoaloite, luovutaan ehdottomasta määräyksestä tarjoilla vain kasvisruokia kaupungin tilaisuuksissa

HEL 2022-004006
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 326 §

V 18.5.2022, Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite luopumiseksi ehdottomasta määräyksestä tarjoilla vain kasvisruokia kaupungin tilaisuuksissa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Asko-Seljavaara ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että luovutaan ehdottomasta määräyksestä tarjoilla vain kasvisruokia kaupungin tilaisuuksissa.

Helsingin kaupungin tarjoilulinjauksen mukaan kaupungin tilaisuuksissa ei enää tarjoilla lihatuotteita. Päätös perustuu tietoihin ruoan ilmastovaikutuksista. Tutkimusten mukaan suurin osa ruoan ilmastovaikutuksista muodostuu alkutuotannossa, missä suurimpana tekijänä on lihan tuotanto (https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/ab196e68-c632-4bef-86f3-18b5ce91d655/ilmastomyotainen-ru…(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)).

Tarjoilulinjaus ei itse asiassa tarkoita, että kaupungin tilaisuuksissa tarjoiltaisiin vain kasvisruokia. Tilaisuuksissa voidaan edelleen käyttää kananmunia ja maitotuotteita. Ainoastaan kahvimaito korvataan kaurajuomalla. Myös vastuullisesti pyydettyä lähikalaa on mahdollista tarjoilla.

Kaupunki ei voi päättää, että tarjoiluissa suositaan kotimaisia tuotteita, sillä kaupungin kaikkia hankintoja ohjaavan hankintalain mukaan hankinnan perusteena ei voi olla alkuperämaa. Näin ollen kotimaisuus ei voisi olla kriteerinä, vaikka tilaisuuksissa tarjoiltaisiin lihaa. Sen sijaan linjauksen mukaan tarjoiluissa suositaan sesongin mukaisia kasviksia, joihin usein kuuluvat mm. kotimaiset juurekset, marjat ja sienet. Kotimainen härkäpapu ja kaura ovat yleisesti käytettyjä raaka-aineita kasvisruoissa. Suosimalla tarjoiluissa kaurajuomaa tuetaan usein niin ikään kotimaisia viljelijöitä.

On myös huomioitava, että kaupungin tarjoilulinjauksen tavoitteena on huomioida myös muita ympäristönäkökulmia; linjaus on yksi Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartan toimenpiteistä ja sen myötä tilaisuuksissa luovutaan paitsi lihan tarjoamisesta myös kertakäyttöisten astioiden ja aterimien käytöstä. Tämän lisäksi linjaus sisältää ohjeistuksia tarjoiluista aiheutuvan ruokahävikin vähentämiseksi. Helsinki on myös vuodesta 2013 lähtien ollut Reilun kaupan kaupunki. Tämä pyritään jatkossa ottamaan tarjoiluissa entistä paremmin huomioon.

Linjaus koskee ainoastaan kaupungin järjestämiä tilaisuuksia. Linjaus ei koske kaupungin eri palveluissa järjestettäviä ruokatarjoiluja, kuten päiväkodeissa, kouluissa tai palvelutaloissa tapahtuvaa ruokailua. Linjaus ei myöskään koske henkilöstöravintoloita.

Aloitteessa todetaan, että marraskuussa 2021 tehty päätös on tehty ilman valtuuston hyväksyntää. Kansliapäällikkö on tehnyt asiasta päätöksen 28.10.2021 § 220. Kansliapäällikön päätöksen toimivaltaperusteena on hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohta, jonka mukaan kansliapäällikkö antaa toimialajohtajalle, liikelaitoksen johtajalle ja muille vastuuhenkilöille tarvittaessa menettelytapaohjeita ja määräyksiä sekä antaa hallintoa koskevia määräyksiä ja ohjeita. Linjausta kaupungin järjestämien tilaisuuksien tarjoilusta on pidettävä menettelytapaohjeena, jonka antamiseen kansliapäälliköllä on toimivalta. Kaupunginhallitus hylkäsi 10.1.2022 § 18 kansliapäällikön päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen. Hallinto-oikeudesta puhelimitse saadun tiedon mukaan päätöksestä ei ole valitettu, joten kansliapäällikön päätös on lainvoimainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 25.04.2022 § 287

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila@hel.fi

Johanna af Hällström, tiimipäällikkö, puhelin: 040 334 5498

Johanna.afHallstrom@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila@hel.fi

Johanna af Hällström, tiimipäällikkö, puhelin: 040 334 5498

Johanna.afHallstrom@hel.fi