Valtuustoaloite, lelulaatikoita leikkipaikoille

HEL 2022-004008
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 617 §

V 5.10.2022, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite leikkipaikkojen lelulaatikoista

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Jussi Chydenius ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunkiympäristön toimiala valmistelee kokeilun, jossa muutamille valituille leikkipaikoille hankitaan uusia, lelujen säilytykseen tarkoitettuja laatikoita.

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa esitetty kokeilu toteutetaan. Kaupunkiympäristön toimiala kokeilee hiekkalelulaatikoiden käyttöä kolmessa leikkipaikassa eri puolilla Helsinkiä. Kokeilusta tiedotetaan kyseisen leikkipaikan käyttäjiä ja pyydetään käyttäjäpalautetta. Kokeilu kestää kaksi vuotta ja tänä aikana yleisten alueiden kunnossapidossa seurataan palvelun toimivuutta ja turvallisuutta. Kokeilun päätyttyä arvioidaan kokeilun tulokset ja mahdolliset jatkotoimenpiteet yhdessä kunnossapidon kanssa.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty viimeistään 30.4.2022).

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 14.06.2022 § 382

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että kaupunkiympäristön toimiala kokeilee hiekkalelulaatikoiden käyttöä kolmessa leikkipaikassa eri puolilla Helsinkiä. Kokeilusta tiedotetaan kyseisen leikkipaikan käyttäjiä ja pyydetään käyttäjäpalautetta. Kokeilu kestää kaksi vuotta ja sinä aikana kunnossapidossa seurataan palvelun toimivuutta ja turvallisuutta. Kokeilun päätyttyä arvioidaan kokeilun tulokset ja mahdolliset jatkotoimenpiteet yhdessä kunnossapidon kanssa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Katriina Arrakoski, yksikön päällikkö: 310 64382

katriina.arrakoski@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi