Valtuustoaloite, rollaattorin kanssa matkustaminen maksuttomaksi

HEL 2022-004009
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 405 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Elina Kauppilan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee rollaattorin kanssa matkustamisen tekemistä maksuttomaksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Pyydämme viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Tuomas Nevanlinna: Pyydämme viikoksi pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä Helsingissä ja kahdeksassa muussa HSL-alueen kunnassa. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimialueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän. Päätökset lippulajeista, alennusryhmistä ja lippujen hinnoista kuuluvat HSL:n toimivaltaan.

Keväällä 2019 käyttöön otetun uudistetun tariffijärjestelmän valmistelussa HSL pyrki yhtenäiseen ja koko seudulla samoilla periaatteilla toimivaan lippujärjestelmään. Tämä tavoite koski myös erityisryhmiä ja näiden ryhmien alennuksien ja maksuttomuuden perusteita. Mikäli järjestelmään haluttaisiin kuntakohtaisia poikkeuksia, tulisi muutoksista sopia HSL:n ja sen jäsenkuntien yhteisellä päätöksellä.

Tariffijärjestelmän valmistelu tapahtui useassa vaiheessa yhteistyössä kuntien kanssa. Helsingin kaupunginhallitus antoi 11.5.2015 lausunnon erityisryhmien lipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa vyöhykemallissa. Kaupunginhallituksella ei tuolloin ollut huomautettavaa rollaattoria käyttävien matkustajien kohteluun tai matkojen maksuttomuuteen.

Rollaattorin kanssa liikkuvan matkustajan osalta käytännöt pysyivät ennallaan lippujärjestelmän uudistuksessa vuonna 2019. Kuten aloitteen tekijät aloitteessaan tuovat esille, bussissa rollaattorin kanssa liikkuvan keskiovesta kulkevan matkustajan ei tarvitse näyttää matkakortin kausilippua kortinlukijalle. Jos rollaattorin kanssa liikkuvan matkustajan ei ole ollut mahdollista hankkia lippua, ei tarkastustilanteessa peritä tarkastusmaksua, vaan tarkastaja auttaa lipun hankinnassa. Koronan myötä kuljettajien suorittama lipunmyynti liikennevälineissä on lopetettu. Tähän liittyvästä kokeilusta jäi pysyvä ratkaisu.

Tällä hetkellä lähes 70 % HSL:n joukkoliikennematkoista tehdään avorahastuksen piirissä olevissa liikennemuodoissa (juna, metro, raitiovaunu, runkolinjojen bussit). Näissä liikennevälineissä kortinlukijat löytyvät myös keskiovilta, jolloin turvallisuuteen liittyvää perustetta maksuttomuuteen ei synny.

HSL liikenteeseen saa lippuja alennettuun hintaan, jos on liikuntarajoitteinen tai eläkeläinen, joka saa kansaneläkettä tai takuueläkettä (-50 %). Kaikki 70 vuotta täyttäneet voivat myös hankkia kausilipun alennettuun hintaan (-45 %). Maksuttoman joukkoliikenteen laajentaminen koskemaan yhtä uutta erityisryhmää johtaisi lipputulojen pienenemiseen. Tästä seuraava alijäämä jouduttaisiin kattamaan lisäämällä jäsenkuntien verovaroin rahoitettavia maksuosuuksia, nostamalla muiden matkustajien lippujen hintoja tai karsimalla liikenteen tarjontaa.

Kaupunkiympäristölautakunnan käsityksen mukaan HSL:n nykyisiä tariffikäytäntöjä ei ole perusteita muuttaa laajentamalla maksuttomuutta rollaattoria käyttäviin asiakkaisiin. Lipunmyyntiä tullaan jatkossakin kehittämään niin, että lippujen hankinta on entistä helpompaa.

Sulje

Valtuustoaloite

Valtuutettu Elina Kauppila ja 15 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 16.3.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:

”Rollaattorin kanssa matkustaminen maksuttomaksi

Tällä hetkellä HSL:n liikennevälineissä rollaattorin kanssa matkustavalla ei ole oikeutta matkan maksuttomuuteen. Samaan aikaan tarkastajat eivät kuitenkaan vaadi rollaattorin kanssa matkustavilta lippua, koska kuljettajan tai lippulaitteen luona käyminen on hankalaa ja voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Helsinki korostaa saavutettavuutta ja tasavertaisuutta. Rollaattorimatkustajat ovat yhdenvertaisia kaupunkilaisia ja on kaupungin etu, että myös he pääsevät sujuvasti liikkumaan joukkoliikenteessä ja kokevat olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi. Tällä hetkellä heidän asemansa on ambivalentti. Koska matkustajaryhmässä on runsaasti pienituloisia, lisää maksuttomuus myös tällä tavalla yhdenvertaisuutta. Lisäksi liikkumisen helpottaminen kaupunkilaisille, joilla on terveyteen ja ikään liittyviä haasteita, maksaa itsensä varmasti takaisin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut haluamme, että Helsinki selkiyttää rollaattorin kanssa matkustavien asemaa tekemällä maksuttomuuslinjauksen heidän suhteensa.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 17.8.2022 mennessä. Asiasta on pyydetty lausunto myös HSL:ltä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 09 310 37121

markku.granholm@hel.fi