Vahingonkorvausvaatimus, autovaurio, 28.2.2022, Auroran sairaala, Nordenskiöldinkatu 20

HEL 2022-004192
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 98 §

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 30.9.2022 § 218 (autovaurio)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 30.9.2022 (218 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikkö on 30.9.2022 (218 §) päätöksellään hylännyt 28.2.2022 Auroran sairaalan parkkipaikalla osoitteessa Nordenskiöldinkatu tapahtuneeseen ajoneuvon vaurioitumiseen liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessa määrältään 804,39 euron vahingonkorvausvaatimuksensa 28.2.2022 kello 16.00 Auroran sairaalan pihalla olevalla parkkialueella osoitteessa Nordenskiöldinkatu tapahtuneeseen auton vaurioitumiseen liittyen. Hakijan pysäköity auto oli lähtenyt itsestään liukumaan jäisellä, loivahkossa mäessä sijaitsevalla parkkialueella ja liikkunut yli metrin matkan osuen viereen parkkeeratun auton etupyörään, joka oli aiheuttanut hakijan autoon lommon. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Hakija toteaa oikaisuvaatimuksessaan muun muassa, että Auroran sairaalan piha-aluetta ei ole kahtena viime talvena hoidettu täysin asianmukaisesti ja että hakija oli keskustellut tästä henkilökohtaisesti usean henkilön kanssa. Huonosta talvikunnossapidosta oli hakijan saaman tiedon mukaan reklamoitu kunnossapitoa kaupungin sopimusurakoitsijana hoitavalle Palmialle ennen vahinkoajankohtaa 15.12.2021 ja 24.1.2022. Hakija itse oli informoinut pihan huonosta kunnosta isännöintitiimin päällikköä 3.3.2022. Jäistä parkkipaikkaa ei hakijan mukaan oltu hiekoitettu ainakaan kokonaisuudessaan huolellisesti ja asianmukaisesti, vaikka hiekoituksia olikin tehty. Hakijan vahingon jälkeen alue oli alueen teknisen tiimin toimesta rajattu pois käytöstä.

Perustelut

Lautakunta viittasi yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa koskevaan selvitykseen ja yhtyi yksikön päällikön asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin.

Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta päätöksen muuttamiseen.

Tuottamusvaatimuksesta johtuen ei pelkkä vahinkotapahtuma yksinään synnytä kaupungin vahingonkorvausvastuuta, vaikka pysäköintialueen liukkaus olisikin ollut vaikuttamassa vahingon aiheutumiseen. Korvausvastuun edellytyksenä on, että kunnossapito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti taikka kunnossapitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Lisäksi edellytetään syy-yhteyttä virheellisen menettelyn ja aiheutuneen vahingon välillä.

Kaupungin vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä kiinteistön omistajana arvioidaan sekä vahingonkorvauslain (412/1974) vastuusäännösten että maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) kunnossapitoa koskevien säännösten kautta.

Yksikön päällikön päätös perustuu asiassa saatuihin kunnossapidon selvityksiin. Saadun selvityksen mukaan alueella oli tehty hiekoituksia viimeiset kerrat ennen vahinkoa 26.2.2022 kello 18.00 - 21.00 välisenä aikana sekä 27.2.2022 kello 21.00 - 04.00 välisenä aikana. Runsas lumentulo ja pintojen sulaminen ja uudelleen jäätyminen aiheuttivat erityisesti helmikuun 2022 aikana monin paikoin erityistä hankaluutta kunnossapidolle.

Liukkaudentorjunnalla ei aina voida täysin estää liukkautta jokaisella neliömetrillä, vaikka kunnossapito on ollut asianmukaista. Pysäköintialueella mahdollisia aukkoja hiekoituksessa syntyy väistämättä jo pysäköityjen ajoneuvojen vuoksi. Saadun selvityksen mukaan tässä tapauksessa vahingon syntymistä on edesauttanut myös pysäköintialueen kaltevuus ja lumen sijoitteluun liittyvät haitat. Tieliikennelain 41 § asettaa ajoneuvon kuljettajalle velvollisuuden huolehtia siitä, että pysäytetty tai pysäköity ajoneuvo ei voi lähteä hallitsemattomasti liikkeelle. Tämä edellyttää kuljettajalta varsinkin talven 2022 aikana vallinneissa oloissa kulloistenkin ympäröivien olosuhteiden arviointia, vaikka pysäköiminen tapahtuisikin sallitulle pysäköintipaikalle.

Muita vahingonkorvausvaatimuksia kaupungille ei ole paikalta tullut. Kaupunki on ryhtynyt kesän 2022 aikana parantamistoimenpiteisiin laajentamalla parkkialuetta ja lumenläjityspaikkaa, jotta vastaavien tapahtumien riskiä vähennettäisiin.

Kaupunki katsoo, että vahinkoaikaan vallinneet olosuhteet huomioon ottaen kunnossapidon toimenpiteet oli suoritettu asianmukaisesti ja myös kyseisen pysäköintialueen kunto on täyttänyt vallinneissa olosuhteissa lainsäädännön kunnossapidolle asettamat vaatimukset. Edellä esitetyillä ja muutoin yksikön päällikön päätöksestä ilmenevillä perusteilla kaupunki katsoo, ettei kunnossapitoa ole laiminlyöty eikä kaupungin korvausvastuulle siten ole perustetta.

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain tai maankäyttö- ja rakennuslain nojalla vastuussa hakijan ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoi, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 166 §

Tieliikennelaki (729/2018) 41 §

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi e-kirjeitse 4.10.2022. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 7.10.2022 eli säädetyssä määräajassa.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 30.09.2022 § 218

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 18.3.2022 esittänyt kaupungille yksilöimättömän suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvo vaurioitui 28.2.2022 klo 16.00 osoitteessa Nordenskiöldinkatu (Auroran sairaalan parkkipaikka). Hakijan kuvauksen mukaan hakijan pysäköity ajoneuvo oli liukunut jäisellä ja hiekoittamattomalla, loivahkossa mäessä sijaitsevalla pysäköintialueella, yli metrin verran osuen viereen parkkeeratun ajoneuvon etupyörään. Etupyörä aiheutti hakijan ajoneuvon kylkeen lommon. Hakija katsoo vahingon tapahtuneen pysäköintialueen hiekoittamattomuuden takia. Hakija on täsmentänyt vaatimustaan myöhemmässä vaiheessa 804,39 euron suuruiseksi korjauskustannusarvioon perustuen.

Kiinteistö, jonka alueella vahinko on tapahtunut, on kaupungin omistuksessa, joten kaupungin vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä arvioidaan sekä vahingonkorvauslain vastuusäännösten että maankäyttö- ja rakennuslain kunnossapitoa koskevien säännösten kautta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa pitämään rakennuksen ympäristöineen sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset. Kaupungilla on kiinteistön omistajana vastuu alueen kunnossapitotoimien toteuttamisesta. Kaupunki on siirtänyt sopimuksin kyseisen alueen kunnossapidon palveluyhtiölle.

Kaupungin ja palveluyhtiön välisen sopimuksen mukaan piha- ja pysäköintialueilla tehdään lumenpoistoa klo 9.00 mennessä arkisin ja viikonloppuisin. Jatkuvan tai toistuvan sateen sattuessa työ uusitaan, kun lunta on satanut yli 5 cm. Liukkaudentorjunta suoritetaan tarvittaessa.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen
kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan vahinkoalueella on tehty hiekoituksia ennen vahinkoa 26.2.2022 klo 18.00-21.00, 27.2.2022 klo 21-04.00 ja vahingon jälkeen 1.3.2022 klo 23-02.00.

Forecan mukaan vahinkopäivänä 28.2.2022 lämpötila on vaihdellut Kaisaniemen mittausasemalla tehdyissä mittauksissa 4,6 °C ja -0,4 °C asteen välillä, ollen lähes koko vuorokauden plussan puolella. Klo 16 lämpötila on ollut 3,8 °C. Sää on ollut selkeä ja poutainen koko vuorokauden ajan. Vahinkoa edeltävänä päivänä, jolloin edellinen hiekoitus on tehty, sää on ollut noin klo 9 asti pakkasella, jonka jälkeen sää on pysytellyt plussan puolella loppuvuorokauden. Sateita ei ole esiintynyt.

Ilmatieteen laitoksen Ilmastokatsauksen mukaan tammikuun 2022 viimeisenä viikonloppuna Valtteri-myrsky toi Etelä-Suomeen runsaasti märkää lunta. Lunta kertyi parissa päivässä yleisesti parikymmentä senttiä, mutta etenkin Uudellamaalla monin paikoin enemmänkin. Valtteri-myrskyn yhteydessä esimerkiksi Helsingin Kumpulan mittausasemalla lumensyvyys nousi 22 senttimetristä 41 senttimetriin. Tämän jälkeen helmikuussa 2022 esiintyi runsaita lumisateita. Lumipyryjen johdosta useammalla paikkakunnalla yllettiin metrin lumensyvyyteen. Helsingin Kumpulassa rekisteröitiin suurin lumensyvyyden kasvu, 35 cm vuorokaudessa. Forecan mukaan helmikuun sademäärä oli laajalti maan etelä- ja itäosassa poikkeuksellisen suuri. Sääilmiö on poikkeuksellinen silloin, kun se esiintyy tilastollisesti keskimäärin kerran 30 vuodessa tai harvemmin. Suuret sademäärät tarkoittivat suuria lumimääriä ja etelässä suurimmassa osassa helmikuun päiviä vähintään käytiin plussan puolella. Pintojen sulaminen ja uudelleen jäätyminen aiheuttivat monin paikoin ajoittain hyvinkin hankalia keliolosuhteita.

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta. Vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kunnossapitovelvollisen on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys. Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella.

Kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoittamalla, että kunnossapitotyöt on hoidettu asianmukaisesti tai että vallinneet olosuhteet ovat tehneet kunnossapitotyöt hyödyttömiksi tai että kunnossapidosta huolehtiminen olisi vahinkohetken olosuhteissa ollut ylivoimaista. Liukkaudentorjuntatoimenpiteillä ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on ollut asianmukaisella ja kunnossapitolain edellyttämällä tasolla (Vakuutuslautakunnan ratkaisu FINE-001397). Pysäköintialueita ei aina voida hiekoittaa koko alueelta alueille pysäköityjen ajoneuvojen vuoksi.

Vahingonkärsijän oma myötävaikutus voi alentaa tai poistaa kunnossapidosta vastuussa olevan korvausvastuun. Ajoneuvon pysäyttäneen tai pysäköijän on tieliikennelain mukaan huolehdittava siitä, ettei ajoneuvo voi lähteä hallitsemattomasti liikkeelle ajoneuvon ollessa pysäytetty tai pysäköity.

Sää- ja keliolosuhteet ovat olleet poikkeukselliset. Kadun käyttäjät voivat omilla toimillaan pienentää onnettomuusriskiään varautumalla keliolosuhteiden muutoksiin ja ottamalla ne riittävästi liikkumisessaan huomioon (HE 281/2004 vp, s. 16). On yleistä tietoa, että jäisellä alustalla ajoneuvo ei välttämättä pysy paikallaan. Mikäli pysäköintialue on jäinen, ja se lisäksi sijaitsee mäessä, tulee tieliikennelain mukaisesti ajoneuvon pysäyttäneen tai pysäköijän huolehtia siitä, ettei ajoneuvo lähde hallitsemattomasti liikkeelle.

Vahinkopaikalla on tehty kunnossapitotoimenpiteitä hiekoittamalla muun muassa vahinkoa edeltäneenä yönä. Saadut selvitykset osoittavat, että palveluyhtiö on huolehtinut liukkaudentorjuntatoimista palvelusopimuksen mukaisesti. Vahinkopaikan kunnossapito on haastavaa talvisin, koska se sijaitsee kaltevalla alueella. Kaupunki on omalta osaltaan ryhtynyt toimenpiteisiin laajentamalla parkkialuetta ja lumenläjityspaikkaa kesän 2022 aikana. Kaupungin palautejärjestelmään ei ole tullut ilmoituksia vahinkopaikan kunnossapitotarpeista eikä kaupungille ole esitetty muita vahingonkorvausvaatimuksia kyseisestä vahinkopaikasta.

Edellä esitetyn perusteella suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo toimineensa huolellisesti. Kaupunki ei katso laiminlyöneensä tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 166 §

Tieliikennelaki (729/2018) 41 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 30.12.2020 § 53

Lisätiedot

Tiia Strömberg, valmistelija, puhelin: 310 39930

kymp.korvausasiat@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.02.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Hallinto-oikeus ei kuitenkaan tutki kysymystä kunnan korvausvelvollisuudesta tai korvauksen määrästä. Vahingonkorvausasiassa toimivaltainen tuomioistuin on yleinen alioikeus.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 3. vaatimusten perustelut
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Helena Loikkanen, lakimies, puhelin: 09 310 24512

kymp.korvausasiat@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 7.10.2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.