Hankesuunnitelma, päiväkotirakennus, Kutomokuja 3, Pitäjänmäki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-004202
Asialla on uudempia käsittelyjä
22. / 878 §

Tilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön Pitäjänmäestä (Kutomokuja 3)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta.

Käsittely

Asia poistettiin esityslistalta yksimielisesti esittelijän peruutettua ehdotuksensa ennen keskustelun päättymistä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.06.2022 § 157

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon osoitteeseen Kutomokuja 3 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen 7.4.2022 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuuta kiinnitettävän tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Uudishankkeen on tarkoitus korvata nykyisen 37 paikkaisen ruotsinkielisen Daghemmet Sockenstuganin tilat. Lautakunta edellyttää kuitenkin tarkastettavan alueen väestöennustelukuja uudelleen ennen lopullista korvauspäätöstä, ja arvioitavan tilojen korvaamisen tarvetta näiden lukujen valossa. Lisäksi lautakunta edellyttää ennen lopullista korvauspäätöstä selvitystä mahdollisuuksista soveltaa paremmin kaupungin hyväksyttyä lähipalveluperiaatetta ainakin osalle Daghemmet Sockenstuganin lapsista, huomioiden lähialueen tilat sekä suunnitteluvaiheessa olevat rakennus- ja peruskorjaushankkeet. Lautakunta edellyttää, että esitys tilojen mahdollisesta korvaamisesta lisätietoineen tuodaan lautakunnalle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Nora Grotenfelt: Lisätään lausunnon loppuun:
”Uudishankkeen on tarkoitus korvata nykyisen 37 paikkaisen ruotsinkielisen Daghemmet Sockenstuganin tilat. Lautakunta edellyttää kuitenkin tarkastettavan alueen väestöennustelukuja uudelleen ennen lopullista korvauspäätöstä, ja arvioitavan tilojen korvaamisen tarvetta näiden lukujen valossa. Lisäksi lautakunta edellyttää ennen lopullista korvauspäätöstä selvitystä mahdollisuuksista soveltaa paremmin kaupungin hyväksyttyä lähipalveluperiaatetta ainakin osalle Daghemmet Sockenstuganin lapsista, huomioiden lähialueen tilat sekä suunnitteluvaiheessa olevat rakennus- ja peruskorjaushankkeet. Lautakunta edellyttää, että esitys tilojen mahdollisesta korvaamisesta lisätietoineen tuodaan lautakunnalle.”

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti Nora Grotenfeltin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

14.06.2022 Pöydälle

05.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Outi Salo
Lisätiedot

Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 19.05.2022 § 54

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle, että se päättää vuokrata liitteenä 1 olevan 7.4.2022 päivätyn hankesuunnitelman mukaiset noin 2 500 brm² laajuiset päiväkotitilat Hoivatilat Oyj:ltä, siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 8 078 400 euroa 20 vuoden vuokra-ajalle.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti, että kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 1:n päällikkö oikeutetaan allekirjoittamaan Hoivatilat Oyj:n kanssa vuokrasopimus sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta vuokrauspäätöstä.

05.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, projektinjohtaja, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi