Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

HEL 2022-004285
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 37 §

Helsingin seudun ympäristöpalvelut- kuntayhtymän (HSY) ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) toimitusjohtaja Tommi Fred. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän tehtävänä on hoitaa jäsenkuntiensa jätelain mukainen jätehuolto ja siihen liittyvä toiminta, toimia vesihuoltolaissa tarkoitettuna vesihuoltolaitoksena, joka huolehtii vesihuollosta toiminta-alueellaan, huolehtia jäsenkuntiensa ilmansuojelun seuranta-, tutkimus- ja suunnittelu- sekä koulutus- ja valistustehtävistä sekä hoitaa jäsenkuntien sille antamat muut kuntayhtymän toimintaan liittyvät yhteiset tehtävät.

HSY tuottaa vesi- ja jätehuoltopalveluja yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle ja yrityksille. Talousvettä tuotetaan ja jätevettä puhdistetaan myös toiminta-alueen ulkopuolisille vesihuoltolaitoksille sekä hoidetaan jätehuoltopalvelut sopimusperusteisesti Kirkkonummen kunnalle. Seutu- ja ympäristötietoja tuotetaan pääkaupunkiseudulle ja osin laajemmalle, Helsingin seudun 14 kunnan alueella tai 18 Uudenmaan kunnan alueella.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa kuntayhtymälle on asetettu seuraavat tavoitteet vuodelle 2022:

1. Jäsenkuntien talouden tasapainotustarpeiden huomioon ottaminen kuntayhtymän taloudenpidossa ja -suunnittelussa niin, että kuntayhtymät tekevät omat konkreettiset ja mitattavissa olevat toimenpiteensä talouden tasapainottamiseksi

2. Strategisten tavoitteiden seurantaa tehostettava ja vaadittavat korjaustoimet toteutettava riittävän ajoissa

3. PKS-yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista sekä merkittävien hankkeiden toteutumisesta raportoitava jäsenkunnille vuosittain PKS-raportoinnin yhteydessä

4. Läpinäkyvä tuottavuusmäärittely ja -laskenta tuottavuuden kehityksen seuraamiseksi

5. Vesihuollon osalta tavoitteena tulee olla tariffien reaalisten hinnankorotusten välttäminen

6. Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävälle tasolle

7. Kuntayhtymän vuosien 2021 ja 2022 talousarviovalmistelussa otetaan huomioon peruspääomalle maksettava 0,5 %:n korvaus. Vuosien 2023 ja 2024 osalta valmistelussa otetaan huomioon 1 %:n korvaus ja vuodesta 2025 alkaen 1,5 %:n korvaus.

8. Tehostetaan toimenpiteitä vesijohtoverkoston hävikin pienentämiseksi

9. Kehitetään jätteiden sivuvirtojen hyödyntämistä pääkaupunkiseudulla yhteistyössä palveluja tuottavien yritysten kanssa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toimitusjohtaja Tommi Fred antaa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård-Peltola.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi