Poikkeaminen, Pakila, Mikkolankuja 6, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-004322
Asialla on uudempia käsittelyjä
24. / 214 §

Pakila, Mikkolankuja 6, poikkeamishakemus

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 34. kaupunginosan (Pakila) korttelin 34021 tonttia 18 koskevan poikkeamishakemuksen. Hakemuksen mukainen hanke edellyttää poikkeamista asemakaavasta nro 10625 seuraavasti:

 • sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueelle (YS) saadaan pysyttää oleva erityisryhmien väistökoulurakennus viideksitoista vuodeksi.
 • korttelialueelle osoitettu yhteenlaskettu kerrosala (4 973 k-m²) saadaan ylittää 2 050 k-m², joka vastaa 41,2 % ylitystä sallitusta ker-rosalasta.
 • koulurakennus saadaan pysyttää asemakaavassa merkitylle ohjeelliselle pallokentälle, vaikka ko. sijaintiin ei asemakaavassa ole esitetty rakennusalaa.
 • asemakaavamääräyksen mukaisesta sallitusta YS-korttelialueen 2-kerroksisen rakennuksen maksimikorkeudesta (7,5 m) saadaan poiketa 1,2 metriä.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti myöntää poikkeamisen määräaikaisena 9.4.2039 asti ja seuraavilla ehdoilla:

 • rakennuksen palotekniset ratkaisut esitetään rakennusluvan yhteydessä.

Maksu

2 910 euroa

Hakija

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala

Rakennuspaikka

34. kaupunginosan (Pakila) korttelin 34021 tontti18

Hakemus

Hakija hakee lupaa olevan erityisryhmien väistökoulurakennuksen (2 050 k-m²) pysyttämiselle viideksitoista vuodeksi poiketen voimassa olevasta asemakaavasta 10625 siten, että

 • sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueelle (YS) saadaan pysyttää erityisryhmien väistökoulurakennus viideksitoista vuodeksi.
 • korttelialueelle asemakaavassa osoitettu yhteenlaskettu kerrosala (4 973 k-m²) saadaan ylittää toteutuneella kerrosalalla 2 050 k-m², joka vastaa 41,2 % ylitystä sallitusta kerrosalasta.
 • koulurakennus saadaan pysyttää asemakaavassa merkitylle ohjeelliselle pallokentälle, vaikka ko. sijaintiin ei asemakaavassa ole esitetty rakennusalaa.
 • asemakaavamääräyksen mukaisesta sallitusta YS-korttelialueen 2-kerroksisen rakennuksen maksimikorkeudesta (7,5 m) saadaan poiketa 1,2 metriä.

Hakija perustelee hakemustaan alueen koulutilojen tarpeella. Määräaikainen rakennus tarvitaan, kunnes uusi pysyvä uudisrakennus valmistuu. Solakallion koulunrakennushanke ei sisälly kaupunginvaltuuston 8.12.2021 hyväksymän vuoden 2022 talousarvion vuosien 2022 - 2031 Talonrakentamishankkeiden rakentamisohjelmaan. Väistökoulurakennus palvelee erityisryhmän lapsia ja siten sosiaali- ja terveydenhoitopalveluita.

Korttelialueelle toteutettu väistökoulurakennuksen kokonaisala on 2 081 k-m². Korttelialueen asemakaavassa mahdollistettu kerrosala (4 973 k-m²) on ylittynyt koulurakennuksen osalta 2 050 k-m² (41,2 %). Hakija perustelee ylitystä korvaavien koulutilojen tarpeella. Rakennuksen koko vastaa vanhan Solakallion puretun koulun (osoitteessa Kansantie 1) väistötilatarpeita.

Rakennus on sijoitettu korttelialueen ohjeelliselle pallokentälle. Hakija perustelee poikkeamista sillä, että väistötilarakennus on ollut luontevinta sijoittaa olevalle kentälle.

Asemakaavassa on esitetty YS-korttelialueella 2-kerroksisen rakennuksen maksimikorkeudeksi 7,5 metriä. Hakija perustelee poikkeamista sallitusta maksimikorkeudesta tilaelementtirakennuksen maksimikorkeudella, joka on tilatoimittajan rakenteellisista syistä noin 8,7 metriä.

Lisäksi hakija perustelee poikkeamista siten, että koulutyön jatkaminen olemassa olevassa rakennuksessa on ilmastoneutraali ratkaisu, koska näin menetellen vältetään uuden rakennuksen rakentaminen. Vaikka koulu on rakennettu tilapäisenä, se täyttää pysyvän rakennuksen ominaisuudet ja on A-energialuokan rakennus.

Kyseessä on autististen erityislasten koulu, jolle ei ole korvaavaa koulua kaupungin investointiohjelmassa. Erityiskoulun oppilaille fyysisen koulutilan muutos on suurempi koulutyön häiriötekijä, kuin muille koululaisille. Koulutyön jatkuminen tutussa koulussa on koulun käyttäjille erityisen merkityksellinen. Tontin pinta-ala on 35 188 m², tontille on toteutunut 7 126 k-m². Toteutunut kerrosala vastaa tehokkuuslukua 0,2.

Säännökset, joista poiketaan

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

Lähtötiedot

Väistökoulurakennus sijaitsee alueella, jolla on voimassa 7.5.1999 vahvistettu asemakaava nro 10625. Asemakaavan mukaan väistökoulurakennuksen sijaintipaikka on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueella. Korttelialueelle on osoitettu neljä erillistä rakennusalaa ja niille rakennusalakohtaisesti kerrosalamäärät. Korttelialueen yhteenlaskettu kerrosala on 4 973 k-m². Korttelialueelle on merkitty kaksi ohjeellista pallokentän merkintää, joista toiselle väistötilakoulu on sijoitettu. Asemakaavassa on määritelty rakennuksien enimmäiskorkeudet siten, että YS-alueella kaksikerroksisen rakennuksen enimmäiskorkeus on 7,5 metriä.

Helsingin yleiskaavassa 2016 rakennuspaikka on osoitettu asuntovaltaiseksi A4, jolla aluetta kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön. Korttelitehokkuus on pääasiassa alle 0,4.

Nykytilanteessa korttelialueen pohjoisosassa sijaitsee kaksi neljäkerroksista viisikymmentäluvun loppupuolella valmistunutta asuntolarakennusta sekä korttelialueen eteläosassa asuntolan toimintaan liittyneet toimistorakennus sekä huolto-/ruokalarakennus. Tiloissa toimii tällä hetkellä Toivolanmäen perheryhmäkoti. Korttelialueen keskelle sijoitetulle väistökoululle on myönnetty rakennuslupa 10.10.2024 saakka. Viereisellä tontilla (osoitteessa Mikkolankuja 3) toimii Toivolan erityiskoulu.

Osallisten kuuleminen ja lausunnot

Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun kirjeellä (15.1.2024). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

Hakijalle on annettu tilaisuus antaa selityksensä annetuista lausunnoista. Hakijalta ei ole määräaikaan mennessä saapunut vastinetta.

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta, Helen Sähköverkko Oy:ltä, Helen Oy:ltä ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä (HSY).

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala toteaa lausunnossaan (30.1.2024), että Solakallion koulun jääminen urheilukentälle heikentää tontin ulkoalueiden hyödyntämistä sekä saattaa vaikuttaa muiden alueen rakennusten toimintojen suunnitteluun ja alueen käyttöön kokonaisuutena. Lisäksi väistöpaviljonki estää urheilukentän hyödyntämisen peruskorjauksen työmaan käyttöön, jolle saattaisi olla tarvetta muuten ahtaalla ja kallioisella tontilla. Lupahakemus väliaikaiselle koulurakennukselle on jatkoa aiemmalle viiden vuoden määräaikaiselle rakennusluvalle, joka on voimassa 10.10.2024 asti. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala puoltaa Solakallion koulun 15 vuoden määräaikaista väistöpaviljonkia, osoitteessa Mikkolankuja 6. Tulevan työmaan järjestelyt tulevat vaatimaan yhteistyötä Solakallion koulun, Toivolan koulun, työmaan ja muiden tontilla olevien toimijoiden kesken.

Sähköpostitse (1.2.2024) saadussa Helsingin palolaitoksen palotarkastaja-asiantuntijan kommentissa ilmoitetaan epäselvyys rakennusluvassa ilmoitetun palosuojaustason ja toteutuneen paloilmoittimien varustamistason välillä. Hakija ei ole laatinut vastinetta tähän huomioon, joten poikkeamisen ehdoiksi on kirjattu, että rakennuksen palotekniset ratkaisut esitetään rakennusluvan yhteydessä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan (2.2.2024), että Solakallion koulun väistötilojen mahdollista sijoituspaikkaa vuonna 2019 pohdittaessa kaupunginmuseo totesi seuraavaa: Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan nyt esilläoleva Solakallion koulun väistötilojen aiheuttama muutos Toivolan koulun pihapiirissä ja siihen liittyvissä rakenteissa tulee toteuttaa siten, että olemassa oleva kokonaisuus on palautettavissa. Kaupunginmuseo kuitenkin korostaa, että esillä oleva asemakaavan määräyksistä poikkeaminen ei myöskään jatkossa saa haitata Toivolan koulun asemakaavoitukselle kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta asetettuja tavoitteita. Edellä mainituin ehdoin kaupunginmuseo pitää osoitteessa Mikkolankuja 6 sijaitsevan, Solakallion koulun määräaikaista koulurakennusta koskevaa poikkeamispäätöstä mahdollisena.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Perustelut

Haettu toimenpide voidaan toteuttaa, koska alueella on tarve erityislasten koulutilojen säilymiselle viideksitoista vuodeksi, jonka aikana varsinaisten koulutilojen toteutumisesta voidaan päättää. Solakallion erityiskoulun määräaikainen sijainti alueella on luonteva, koska ympäristössä toimii jo erityiskoulu ja perheryhmäkoti. Alue on rauhallinen ja toimintaan soveltuva. Määräaikaisen luvan loputtua alue on ennallistettavissa pallokentäksi.

Poikkeamisen erityinen syy on alueelle tarpeellisen palvelutason säilyminen.

Haettu toimenpide ei päätöksessä asetetuin ehdoin aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 1 mom, 145, 171, 173 ja 174 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 ja 86 §
Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 15 a
Rakennusvalvontataksa 2024, 6 §

Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet

Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on saatava rakennuslupa, mikäli sellaista edellytetään. Rakennus- tai muu mahdollisesti vaadittava lupa on haettava kahden vuoden kuluessa poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Lupahakemukseen on liitettävä tämä päätös lainvoimaisuustodistuksineen.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeisenä arkityöpäivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Julkipanopäivä vastaa pöytäkirjan nähtävilläolopäivää. Päätöksen valitusaika päättyy 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.04.2024

Valitusosoitus

Pöytäkirjan 198 (Poikkeamispäätöksestä), 199 ja 214 (Poikkeamispäätöksestä) §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 • se, jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen, päätös välittömästi vaikuttaa
 • viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija
 • sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
 • se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa
 • kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa
 • toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen
 • viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.
Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.00–16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 198 (Maksun osalta), 204, 205 (Päätöskohdasta A), 206 (Päätöskohdasta A), 207 (Päätöskohdista A ja B) ja 214 (Maksun osalta) §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 09 310 37033

anncharlotte.roberts@hel.fi