Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, kaupunkimittauspalvelut, kiinteistöinsinööri, työavain KYMP-03-14-22

HEL 2022-004400
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 12

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelujen maastomittausyksikön kiinteistöinsinöörin viran täyttäminen

Kaupungingeodeetti

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelun kaupungingeodeetti päätti valita kaupunkimittauspalvelujen maastomittausyksikön kiinteistöinsinöörin virkaan (060086) ********** 3865,36 euron tehtäväkohtaisella palkalla. Virkaan valitun kanssa sovitaan erikseen virantoimitusvelvollisuuden alkamispäivä.

Virkaan valitun ei tarvitse esittää selvitystä terveydentilastaan, sillä hän on kaupungin palveluksessa, ja on jo aiemmin esittänyt ko. selvityksen.

Virkaan ei kuulu koeaikaa, koska valittu on hoitanut maastomittauksen tiimipäällikön tehtävää 1.11.2021 alkaen.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi, kun kiinteistöinsinööri irtisanoutui virasta 31.7.2021 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 3.3.-23.3.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla ja Monsterissa.

Kiinteistöinsinöörin tehtävänä on vastata Helsingin kaupungin laserkeilaus- ja ilmakuvaushankinnoista sekä kaukokartoitusprojekteista. Lisäksi kiinteistöinsinööri vastaa runkopisteverkon mittausten ja stereokartoitustyön suunnittelusta ja projektoinnista. Tehtävä sisältää vastuullisia asiantuntija- ja kehitystehtäviä, projektiluonteisia töitä sekä sidosryhmätyöskentelyä.

Viran kelpoisuusehtona on maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi virassa edellytetään useamman vuoden aiempaa työkokemusta maanmittausalalta ja kokemusta kaukokartoitusmenetelmistä sekä maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostuslain tuntemusta. Eduksi katsotaan kokemus projektinjohtotehtävistä.

Muodollisten kelpoisuusehtojen lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että työssä tarvitaan syvällistä ja laajaa kartoitus- ja mittausmenetelmien tuntemusta ja soveltamista erilaisissa mittaus- ja kehitysprojekteissa. Aiempaa osaamista ja kokemusta runkoverkon mittausten suunnittelusta ja toteutuksesta arvostetaan.

Hakuilmoituksessa todettiin myös, että tehtävässä toimitaan osana asiantuntijatiimiä, ja yhteistyötä tehdään yli yksikkö- ja palvelurajojen. Hakijalta toivottiinkin hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä itseohjautuvuutta. Ilmoituksen mukaan maastomittauksessa hyödynnetään jo nyt maastotiedon keräämiseen laserkeilausta, ilmakuvauksia ja tietomalleja. Siinä todettiin myös, että jatkossa tullaan hyödyntämään mm. mobiiliteknologioita ja tietomallipohjaisia sovelluksia. Alan kehityksen ja itsensä kehittämisen toivottiinkin kiinnostavan hakijoita.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Kiinteistöinsinöörin virkaa haki hakuajan kuluessa kaksi henkilöä, joilla molemmilla täyttyi kelpoisuusehto. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** **********

Haastatteluissa kiinnitettiin hakuilmoituksessa esitettyjen edellytysten ja toivomusten lisäksi erityistä huomiota soveltuvaan työkokemukseen, projektinjohtamiseen sekä laajaan osaamiseen maastomittauksessa ja fotogrammetrisissa työtehtävissä.

Lisäksi haastatteluissa kiinnitettiin huomiota sidosryhmätyöskentelyyn, vuorovaikutustaitoihin ja Maastomittausyksikön toiminnan kehittämiseen.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Molemmilla haastatelluista on fotogrammetriaan ja maanmittausalan laitteistoihin liittyvää tuntemusta, joka hankittu aiemman työn kautta. Haastatteluiden perusteella molemmilla hakijoilla on hyvät vuorovaikutustaidot.

**********

Perustelut valintaesitykselle

Kiinteistöinsinöörin tehtävänä on vastata Helsingin kaupungin laserkeilaus- ja ilmakuvaushankinnoista sekä kaukokartoitusprojekteista. Lisäksi tehtävänä on vastata runkopisteverkon mittausten ja stereokartoitustyön suunnittelusta ja projektoinnista. Tehtävä sisältää vastuullisia asiantuntija- ja kehitystehtäviä, projektiluonteisia töitä sekä sidosryhmätyöskentelyä.

**********

Päätös tullut nähtäväksi 25.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Tiina Talvitie, kaupungingeodeetti, puhelin: 09 310 32460

tiina.m.talvitie@hel.fi

Päättäjä

Tiina Talvitie
kaupungingeodeetti

Liitteet (pdf)

1. Hakijalista, työavain KYMP-03-14-22
2. Hakijayhteenveto, työavain KYMP-03-14-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.